Privacy Statement

Privacy bij Delta Lloyd

Bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. NN Group Bidco B.V.* mede handelend onder de naam Delta Lloyd (hierna te noemen ‘Delta Lloyd’), respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Delta Lloyd verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. In deze Gedragscodes zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en (zorg)verzekeraars. De volledige tekst van de Gedragscodes kunt u downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars en via de website van Zorgverzekeraars Nederland. U kunt de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen ook schriftelijk opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00). Uiteraard worden deze Gedragscodes door ons nageleefd bij al onze activiteiten. Delta Lloyd heeft de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in artikel 62 Wet bescherming persoonsgegevens. De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

* Tot NN Group Bidco B.V. behoren onder andere Delta Lloyd Schadeverzekering NV (met o.a. de handelsnaam OHRA Schadeverzekeringen, Erasmus Schade, Nationaal Spaarfonds en Nationaal Spaarfonds Assurantiebedrijf), Delta Lloyd Levensverzekering NV (met o.a. de handelsnaam OHRA Levensverzekeringen, Erasmus Leven en Nationaal Spaarfonds), Delta Lloyd Bank NV (met o.a. de handelsnaam OHRA Bank), ABN AMRO Schadeverzekering NV, ABN AMRO Levensverzekering NV, Delta Lloyd Zorg BV (met onder andere de handelsnamen OHRA Verkoop Zorg en Delta Lloyd Verkoop Zorg). NN Group Bidco B.V. is onderdeel van NN Group N.V. (hierna: ‘NN Group’). Tot NN Group behoren onder andere Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Services N.V., NN Non-Life Insurance N.V. en Nationale-Nederlanden Bank N.V. (hierna: ‘Nationale-Nederlanden’).

Een toelichting op wat dit voor u betekent: Gebruik van persoonsgegevens

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten.
  • Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie.
  • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten.
  • Voor het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Delta Lloyd en andere financiële instellingen, zowel behorende tot NN Group als daarbuiten.
  • Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw product.
  • Voor statistische analyses.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook de verplichting van Delta Lloyd om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren. De Nederlandse Belastingdienst zal op zijn beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten (mogelijk) aangemerkt worden als ‘Specified US Person’ rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, waaronder het voorkomen en bestrijden van fraude, maken wij gebruik van registers. Dit betreft de gebeurtenissenadministratie, het incidentenregister en het interne- en externe verwijzingsregister. Deze registers worden beheerd door de afdeling Speciale Zaken. Een deel van de gegevens uit de gebeurtenissenadministratie (te weten het interne verwijzingsregister) kan geraadpleegd worden door andere onderdelen van Delta Lloyd. In geval van een onderzoek naar fraude worden uw gegevens geregistreerd in het incidentenregister. Als wij de gerechtvaardigde overtuiging hebben dat is gefraudeerd, nemen wij uw gegevens op in het externe verwijzingsregister. Dit is het gedeelte van het incidentenregister dat raadpleegbaar is voor andere financiële instellingen. Als u door Delta Lloyd in het incidentenregister of het externe verwijzingsregister wordt geregistreerd, krijgt u hiervan persoonlijk bericht.

Groepsverband, integratie en centrale klantenadministratie

Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden maken beide onderdeel uit van NN Group N.V. en gaan samen verder als één bedrijf. In verband met de integratie van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden worden gegevens uit de centrale klantenadministratie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Delta Lloyd Levensverzekering NV en Delta Lloyd Bank NV  toegevoegd aan de centrale klantenadministratie van Nationale-Nederlanden. Dit geldt alleen voor de labels Delta Lloyd, Erasmus, Nationaal Spaarfonds en OHRA Bank. De centrale klantenadministratie wordt bijvoorbeeld gebruikt door de klantenservice om te zien welke producten u heeft, zodat we u goed  en snel te woord kunnen staan. Of om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie. Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij de bovengenoemde labels heeft, betaalgegevens, marketinggegevens en (bij verzekeringen) claimgegevens.

Omdat Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden beide onderdeel uitmaken van NN Group N.V. en verder gaan als één bedrijf, kunt u als klant van Delta Lloyd ook worden benaderd met aanbiedingen voor schadeverzekeringen, levensverzekeringen of bankproducten van Nationale-Nederlanden.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw gezondheid en strafrechtelijke gegevens.

Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen etc.) is het voor ons noodzakelijk gegevens betreffende uw gezondheid te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (arts)

Gegevens betreffende uw gezondheid worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van deze functionele eenheid werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn, hoeft u niet te melden.

Inzage en correctie

Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen*. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan Delta Lloyd, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

*Een verzoek om inzage, correctie en verzet van de gegevens die worden geregistreerd ter waarborging van de veiligheid en integriteit kunt u richten aan de afdeling Speciale Zaken van Delta Lloyd, meldpunt_integriteit@deltalloyd.nl. Of: postbus 1000, 1000 BA Amsterdam.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Delta Lloyd ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden aan Delta Lloyd, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam.

Indien u van uw assurantietussenpersoon geen informatie meer wenst te ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij uw tussenpersoon.

Cookies

Delta Lloyd maakt bij deze site gebruik van verschillende cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Als uw browser geen (functionele) cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten van Delta Lloyd.

In ons cookiestatement vindt u welke cookies wij gebruiken en waarvoor.

Delta Lloyd heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Indien u niet wilt dat Delta Lloyd cookies gebruikt, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van uw website en diensten beperken.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen

Als u vragen hebt over het privacy statement kunt u zich wenden tot de afdeling Group Integrity, verantwoordelijk voor gegevensbescherming, meldpunt_integriteit@deltalloyd.nl. Of: postbus 1000, 1000 BA Amsterdam.

Wijzig hier uw cookieinstellingen.