Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over de langdurige zorg.

Veelgestelde vragen over de langdurige zorg

Wanneer kan ik gebruikmaken van langdurige zorg via de Zorgverzekeringwet (Zvw)?

U krijgt verpleging en verzorging via de Zvw als u thuis geneeskundige zorg nodig hebt of als uw risico daarop hoog is. Bijvoorbeeld als uw gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren. Deze zorg wordt vergoed vanuit de Zvw. Ook een deel van de geestelijke gezondheidszorg wordt vanuit de Zvw vergoed.

Hoe gaat de uitvoering van langdurige zorg via de Zvw?

De wijkverpleegkundige kijkt wat u nodig heeft. De wijkverpleegkundige stelt eerst vast welke geneeskundige zorg nodig is. Daarnaast kijkt de wijkverpleegkundige of andere ondersteuning een rol kan spelen. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan gebruikmaken van de bevindingen van de wijkverpleegkundige. Daarom maakt de wijkverpleegkundige deel uit van het sociaal wijkteam.

Welke verzorging is vanaf opgenomen in de Zvw en welke verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Het grootste deel van verzorging thuis is opgenomen in de Zvw. Een klein gedeelte van de verzorging valt onder de Wmo. Die verzorging wordt door de gemeente gegeven. U krijgt verpleging en verzorging via de Zvw als u geneeskundige zorg nodig heeft of als uw risico daarop hoog is. Bijvoorbeeld omdat uw gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren. In sommige gevallen krijgt u ondersteuning van de gemeente bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Maar alleen als deze ADL een onderdeel van begeleiding zijn en niet geneeskundig van aard zijn.

Veelgestelde vragen over behandeling zintuiglijke gehandicapten

Wie heeft recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg?

Mensen met een visuele beperking (slechtziend of blind), auditieve beperking (slechthorend of doof) en/of een ernstig spraak-/taalprobleem.

Heb ik een verwijzing nodig voor (vergoeding van) zintuiglijk gehandicaptenzorg?

Ja, u hebt voor deze zorg een verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts, oogarts of audioloog zijn. Met een verwijzing hebt u recht op deze zorg en vergoeding daarvan.

Heb ik een eigen risico voor de behandeling van mijn zintuiglijke beperking?

Ja, de kosten van uw behandeling tellen mee voor uw eigen risico van de basisverzekering. In 2017 is uw verplicht eigen risico € 385,-. Het eigen risico geldt alleen als u 18 jaar of ouder bent en alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering.

Wat gebeurt er met het vervoer van en naar de behandeling voor kinderen met een spraak- taalontwikkelingsstoornis?

Het vervoer voor de behandeling van deze kinderen wordt vanaf niet betaald vanuit de instelling. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer. U hebt hiervoor vooraf een machtiging van ons nodig.

Ik heb een zintuiglijke beperking. Moet ik voor het vervoer van en naar een behandeling een eigen bijdrage betalen?

Ja, voor vergoeding van de vervoerskosten geldt een wettelijk eigen bijdrage van € 98,- per kalenderjaar. Dit geldt voor alle leeftijden.

Kan ik een pgb aanvragen voor de behandeling van mijn zintuiglijke beperking?

Nee, u kunt hiervoor geen persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb-vv) aanvragen. Een pgb-vv kan niet gebruikt worden voor een behandeling of therapie.

Veelgestelde vragen over intensieve kindzorg

De indicatie van mijn kind loopt af. Waar kan ik een nieuwe indicatie aanvragen?

U kunt voor een indicatie terecht bij een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt.

Hoe wordt de zorg voor mijn kind afgerekend?

Krijgt u zorg in natura? Dan levert de thuiszorgorganisatie de zorg en declareert die rechtstreeks bij ons. U hebt voor verpleging en verzorging geen eigen risico. Hebt u voor uw kind een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb-vv)? Dan rekent u zelf af met uw zorgverlener. Lees meer over het pgb voor verpleging en verzorging.

Mijn kind krijgt begeleiding en/of tijdelijk verblijf in combinatie met intensieve kindzorg. Door wie wordt dit vergoed?

Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft uw kind alleen een indicatie voor begeleiding en/of tijdelijk verblijf, maar niet voor intensieve kindzorg? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw gemeente.

Mijn kind krijgt een pgb voor intensieve kindzorg. In de akkoordverklaring staat voor begeleiding en tijdelijk verblijf geen budget. Hoe kan dat?

Begeleiding in combinatie met intensieve kindzorg valt onder ‘verzorging’. Tijdelijk/kortdurend verblijf valt onder ‘verpleging’. Het budget voor begeleiding is toegevoegd aan uw budget voor verzorging, het budget voor tijdelijk verblijf is toegevoegd aan uw budget voor verpleging.

Veelgestelde vragen over langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Moet ik bijhouden hoe lang ik al langdurige geestelijke gezondheidszorg krijg?

Nee, u hoeft dat niet bij te houden. De instelling waar u verblijft houdt dit bij.

Hoe wordt mijn indicatie geregeld?

Uw indicatiestelling wordt gedaan door uw (hoofd)behandelaar.

Valt beschermd wonen zonder behandeling ook onder de Zorgverzekeringswet?

Nee, beschermd wonen zonder behandeling valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit wordt geregeld door uw gemeente.

Ik ben jonger dan 18 jaar en verblijf voor behandeling in een ggz-instelling. Valt mijn zorg onder de Zorgverzekeringswet?

Nee, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Veelgestelde vragen over palliatief terminale zorg

Hoe wordt palliatief terminale zorg afgerekend?

Krijgt u zorg in natura? De thuiszorgorganisatie levert de zorg en declareert direct bij ons. U hebt voor palliatief terminale zorg geen eigen risico. Hebt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb-vv)? Dan rekent u zelf af met uw zorgverlener. Lees meer over het pgb voor verpleging en verzorging.

Ik krijg begeleiding in combinatie met palliatief terminale zorg. Door wie wordt dit vergoed?

Krijgt u begeleiding in combinatie met palliatieve zorg, dan worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Hebt u alleen een indicatie voor begeleiding en niet voor palliatieve zorg? Dan kunt u daarvoor terecht bij uw gemeente.

Betaal ik eigen bijdrage of eigen risico voor palliatief terminale zorg?

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage of eigen risico voor palliatief terminale zorg.

Veelgestelde vragen over wijkverpleging

Waar kan ik een nieuwe indicatie aanvragen?

U kunt voor een indicatie terecht bij een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt.

Hoe wordt mijn zorg afgerekend?

Krijgt u zorg in natura? De thuiszorgorganisatie levert de zorg en declareert direct bij ons. U betaalt voor verpleging en verzorging geen eigen risico. Hebt u een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (pgb-vv)? Dan rekent u zelf af met uw zorgverlener. Lees meer over het pgb voor verpleging en verzorging.

Veelgestelde vragen over het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb-vv)

Mag ik mijn pgb ook voor iets anders gebruiken?

Bij de aanvraag van uw pgb dient u een budgetplan in. U mag uw pgb alleen gebruiken voor de zorg die u daarin heeft beschreven.

Hoe weet ik hoeveel budget ik nog over heb?

Als u een pgb hebt, moet u zelf een administratie bijhouden. U kunt in uw eigen administratie zien hoeveel budget u nog over hebt.

U kunt dit ook inzien in Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Nadat u de eerste rekening hebt ingediend, vindt u een overzicht van uw pgb-budget in Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Na het inloggen kiest u voor ‘Mijn zorgkosten’. Daarna kiest u voor ‘Stand maximale vergoeding’. U ziet hier de stand van uw pgb.

Bekijk direct de stand van uw maximale vergoeding in Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering.

Hoe krijg ik mijn pgb uitgekeerd?

U krijgt uw pgb niet vooraf op uw bankrekening gestort, maar declareert u de kosten van verpleging en verzorging bij Delta Lloyd. Binnen tien werkdagen krijgt u van ons bericht over de afhandeling van uw rekeningen.

Hoe dien ik een declaratie in?

U kunt uw declaratie online indienen via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. Uw declaratie schriftelijk declareren is ook mogelijk. Als u op papier indient, voeg dan de rekeningen van zorgverleners bij het declaratieformulier. Kosten van zorg die geleverd is door personen die bij u in loondienst zijn, moeten ingediend worden met het pgb-declaratieformulier voor pgb-houders. Dit formulier moet u bij het declaratieformulier voegen.

Direct declareren via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering.

Hoe vraag ik een hoger budget aan?

Is uw situatie veranderd? Het kan zijn dat uw pgb dan niet langer toereikend is. Dan kunt u samen met uw verpleegkundige een nieuw pgb aanvragen. Wij beoordelen deze aanvraag en bij een positieve beoordeling krijgt u een nieuwe akkoordverklaring.

Ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Kan ik mijn pgb meenemen?

Nee, u kunt uw pgb verpleging en verzorging niet meenemen naar een andere zorgverzekeraar. Bij overstappen moet u een nieuw pgb verpleging en verzorging aanvragen.

Ik ben bewindvoerder/curator/mentor van iemand met een pgb voor verpleging en verzorging. Is dat bij Delta Lloyd bekend?

Delta Lloyd krijgt geen gegevens van bewindvoerders/curatoren/mentors. Dat betekent dat u bij ons niet als zodanig bekend bent. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop wij informatie aan u kunnen verstrekken:

 • Algemene vragen (die niet specifiek over de situatie van de verzekerden gaan) kunt u telefonisch aan Delta Lloyd stellen;
 • Medisch inhoudelijke vragen en vragen over de indicatiestelling of de hoogte van het budget worden nooit telefonisch beantwoord.
 • Medisch inhoudelijke vragen en vragen over de indicatiestelling of de hoogte van het budget kunt u schriftelijk stellen, per brief. U dient een afschrift mee te sturen van de beslissing van de kantonrechter waarin u als bewindvoerder, curator of mentor bent aangesteld. U kunt uw brief sturen naar:

  Delta Lloyd
  afdeling Medische beoordelingen
  Postbus 90152
  5000 LD Tilburg

Ik ben bewindvoerder/curator/mentor van een verzekerde van Delta Lloyd. Kan de post van Delta Lloyd voor de verzekerde naar mijn eigen adres worden gestuurd?

Ja, dat kan. U moet dit schriftelijk aanvragen. U dient een afschrift mee te sturen van de beslissing van de kantonrechter waarin u als bewindvoerder, curator of mentor bent aangesteld. U kunt uw verzoek sturen naar:

Delta Lloyd
afdeling Verzekerdenadministratie
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Ik ben het niet eens met de beslissing van Delta Lloyd over mijn pgb-aanvraag. Waar kan ik een klacht indienen?

U kunt de afdeling Juridische Zaken dan schriftelijk vragen de beslissing te heroverwegen. Het adres is:

Delta Lloyd
afdeling Juridische Zaken
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Staat uw vraag er niet bij?

Op hoeverandertmijnzorg.nl vindt u meer informatie over de langdurige zorg.