Veelgestelde vragen Ziekteverzuimverzekering

Hoe wordt de premie voor een verzuimverzekering berekend?

Bij het berekenen van de premie op een verzuimverzekering wordt rekening gehouden met:

 • De verzuimcijfers over de afgelopen drie jaar van uw bedrijf
 • Het verzuim van alle verzekerde bedrijven bij elkaar
 • De samenstelling van het personeelsbestand
 • De verhouding tussen de verzekerde bedragen voor het 1e en 2e ziektejaar
 • Het afgesproken eigen risico

In de afgelopen 3 jaar en de hoeveelheid werknemers die in dienst zijn voor het bedrijf. Bij een stop-loss dekking, wordt het eigen behoud meegenomen in de berekening van de premie. Het verzekerd bedrag is een percentage van het loon. Er is keuze uit 70, 75, 80, 85, 90 of 100 procent om het loon te verzekeren voor het eerste en tweede ziektejaar. Daarbij geldt:

 • Het totaal van het eerste en tweede jaar samen maximaal 170 procent is
 • Het percentage over het eerste jaar minstens zo hoog is als het percentage over het tweede jaar

Verplicht de CAO om meer loon door te betalen? Dan is een hoger percentage mogelijk. Bijvoorbeeld in het eerste ziektejaar en tweede ziektejaar 100% van het loon.

Wat is de looptijd?

De eerste periode van de verzuimverzekering is standaard 1 jaar. U heeft na het eerste jaar de mogelijkheid om de verzekering op ieder moment op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.

Wat kost een zieke medewerker?

De kosten van een zieke werknemer zijn misschien niet direct zichtbaar, maar ze kunnen oplopen tot € 250,- per dag. De hoogte van dit bedrag is o.a. afhankelijk het productieverlies door afwezigheid van de medewerker, de vervanging die geregeld moet worden, de kosten van re-integratie etc. Negentig procent van de ondernemers weet helemaal niet wat dit hen allemaal kost. Overigens zijn er verschillende online tools waarmee ondernemers kunnen berekenen wat ze op jaarbasis kwijt zijn aan ziektekosten.

Tot hoelang loon doorbetalen?

In totaal is de werkgever verplicht om de eerste twee jaar het loon van uw zieke werknemer door te betalen. In het eerste jaar is dit 70 procent van het reguliere loon, maar het mag niet minder zijn dan het wettelijke minimum. In het tweede jaar geldt ook 70 procent, maar dan mag het wel minder zijn dan het minimumloon.

Waar kan ik de Kennistoets vinden?

Met onze kennistoets kun je op basis van een aantal vragen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid de risico’s en oplossingen inzichtelijk krijgen. Tot slot krijg je een overzicht met oplossingen die passen bij het bedrijf.

Hoe afsluiten?

Via een financieel adviseur is de verzuimverzekering af te sluiten. Hij maakt een offerte in het offertesysteem PersoniQ. De aanvraag komt bij Delta Lloyd binnen en neemt deze in behandeling. Voor de acceptatie geldt:

 • Iedereen die verplicht verzekerd is op grond van de WIA en waarvoor een loondoorbetalingverplichting bestaat
 • Een ondertekend aanvraagformulier overzicht met actuele werknemersgegevens
 • Een overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts voor begeleiding, controle en registratie van het verzuim

Wanneer moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld?

Het inschakelen van een bedrijfsarts is verplicht op het moment dat een werknemer 6 weken ziek is. Op dat moment moet de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Natuurlijk mag een bedrijfsarts al eerder worden ingeschakeld, bijvoorbeeld voor het aanpakken van hoog frequent kortdurend ziekteverzuim of om preventief beleid op te stellen om werk gerelateerd verzuim zo veel mogelijk te beperken. Ook wanneer een werknemer nog niet langdurig verzuimt, maar het er naar uitziet dat dit wel kan gaan gebeuren kan een bedrijfsarts uitkomst bieden. Hoe eerder er wordt gestart met het aanmaken van een ziektedossier en re-integratie hoe eerder de werknemer weer op de werkvloer is.

Wie bepaalt wanneer een zieke werknemer het werk weer hervat?

De werkgever bepaalt, in overleg met de bedrijfsarts wanneer een weknemer weer het werk kan hervatten. Uiteindelijk is het ook de werkgever die verantwoordelijk is voor de re-integratie van zijn werknemer. Mocht een werknemer het hiermee niet eens zijn, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen

Wat mag een werkgever vragen als een werknemer zich ziek meldt?

De werkgever mag vragen naar wat de zieke werknemer nog wel kan. Hierdoor krijgt hij een beeld van de eventuele duur van de afwezigheid en of vervanging geregeld moet worden. Tevens ontstaat er een beeld of er al re-integratieactiviteiten nodig zijn. Een werkgever mag, echter geen vragen stellen over de aard van de ziekte en de diagnose

Welke verplichtingen heeft een zieke werknemer?

Een werknemer die ziek is moet dat natuurlijk doorgeven aan zijn werkgever. Op welke manier dat moet hangt af van de afspraken die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de arbodienst/bedrijfsarts en in de meeste situaties zal een werknemer binnen 3 weken worden opgeroepen voor het spreekuur van een bedrijfsarts. De werknemer dient aan de bedrijfsarts openheid te geven over de klachten en het mogelijk ontstaan van de ziekte. Zo kan de arts beoordelen welke medische mogelijkheden en beperkingen de werknemer heeft en of er passend werk kan worden verricht. Natuurlijk dient de arts zich wel aan zijn beroepsgeheim te houden. Artsen mogen geen informatie over de aard van de ziekte en over de behandeling met de werkgever delen.

Wat is de Wet verbetering Poortwachter?

De werkgever moet voor de zieke werknemer een verzuimdossier aanleggen, waarin de eerste ziektedag wordt vermeld. Na uiterlijk 6 weken moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld om te zien wat er precies aan de hand is ("Opstellen Probleemanalyse"). Hierna stelt de werkgever een plan van aanpak op voor de zieke werknemer. Gewoonlijk gebeurt dit in overleg met de bedrijfsarts en de betrokkene. Dit plan moet men regelmatig evalueren.

De Wet verbetering Poortwachter is in 2002 van kracht geworden en heeft als doel om instroom in de WAO drastisch te beperken. De verantwoordelijkheid voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers ligt als gevolg van deze wet volledig bij de werkgever. De werknemer is echter wel verplicht, op straffe van sancties, om volledig hieraan mee te werken.

 • De Wet verbetering Poortwachter legt een strak tijdschema op aan werkgevers. Dit schema dient vanaf het eerste moment van verzuim te worden gevolgd. Enkele belangrijke momenten:
 • na 6 weken opstellen probleemanalyse door bedrijfsarts;
 • na 8 weken opstellen plan van aanpak;
 • iedere 6 weken een evaluatie van het plan van aanpak;
 • 42 weeks evaluatie (uiterste termijn van ziekmelden bij het UWV van de arbeidsongeschikte werknemer);
 • na 52 weken de eerstejaarsevaluatie;
 • na 91 weken de WIA aanvraag

Met welke arbodiensten wordt samen gewerkt?

Bij zowel landelijk als regionaal opererende arbodiensten kan men terecht voor deskundige begeleiding en re-integratie van een zieke werknemer. Er is ruime keuze in verschillende arbopakketten, zodat een werkgever een pakket kiest dat het beste bij zijn/haar bedrijf past. We werken samen ArboNed, Zorg van de Zaak (Arbo Vitale & MaetisArdyn), Arbo Unie. Als een werkgever al samenwerkt met een arbodienst is dat geen probleem. De enige voorwaarde is wel dat de arbodienst/bedrijfsarts gecertificeerd is. Sinds vorige jaar werken we ook samen met Richting. Arbodienst Richting is toegevoegd als Preferred supplier omdat zij een nieuwe innovatieve speler is in de markt. Zij hebben een andere werkwijze waarbij ze o.a. meerdere disciplines op 1 locatie hebben waardoor een zieke werknemer in onze ogen sneller geholpen zou kunnen worden

Wat doet een arbodienst?

Een werkgever is verplicht een contract te sluiten met een arbodienst. De arbodienst beoordeelt of de werknemer arbeidsongeschikt is. En zij zijn ervoor om een werknemer snel, verantwoord en duurzaam aan het werk te krijgen. Ook kunnen ze ondersteunen bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. Arbodiensten hebben behalve bedrijfsartsen ook diverse andere deskundigen in dienst zoals ergonomen, arbeidsdeskundigen, arbeids- en organisatieadviseurs. Deze deskundigen werken samen om werknemers en werkgevers te adviseren over optimale arbeidsomstandigheden. Verder worden adviezen gegeven o.a. in de vorm van leefstijl- en gezondheidsprogramma’s, gericht op het verder verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de werknemers

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Kennistest Verzuim

Bent u zich voldoende bewust van de (financiële) risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw bedrijf? Test het met de kennistest voor verzuim en arbeidsongeschiktheid!

Verzuimbeleid in 10 stappen. Van moeten naar mogen.

Lees hier hoe u uw eigen verzuimbeleid in 10 stappen vormgeeft.