Ondersteuning en uitvoering.

De dienstverlening is erop gericht u precies te ondersteunen op de punten waarop dit volgens u toegevoegde waarde heeft. Wij werken hiervoor samen met professionele dienstverleners waarmee wij heldere werkafspraken hebben over de uitvoering van het eigenrisicodragerschap. Zo zijn u en uw ex-werknemers verzekerd van deskundige en effectieve ondersteuning.

Standaard bieden zij de volgende diensten:

  • Deskundig en gespecialiseerd casemanagement
  • Zorgvuldige implementatie en correcte uitvoering Ziektewet ERD
  • Extra vergoeding re-integratiekosten
  • Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige procedures Bezwaar & beroep

Uw voordelen


Deskundig en gespecialiseerd casemanagement

Door de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (BeZaVa) zijn werkgevers nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan. De uitvoering van de verzuimbegeleiding is daarbij gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Daarom kunt u kiezen om u hierbij te laten ondersteunen door extern en gespecialiseerd casemanagement. De casemanager beoordeelt de re-integratiemogelijkheden en brengt advies uit voor een passend vervolgtraject. Dit kunt u vervolgens ook door hem laten uitvoeren als u dat wilt. Zo profiteert u van zijn specifieke kennis.

Zorgvuldige Ziektewet uitkeringsadministratie

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet u verplicht een aantal taken uitvoeren. Deze zijn gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Ook hierbij kan de gespecialiseerde casemanager u helpen. Hij neemt zaken voor u uit handen en zorgt voor een zorgvuldige en correcte uitvoering van de volgende taken:

  • Correcte vaststelling van het recht op, de hoogte en de duur van de Ziektewet-uitkering
  • Verstrekking uitkeringsgegevens aan Delta Lloyd
  • Aanvragen en beoordelen UWV beslissingen, bijvoorbeeld als er sprake is van wijzigingen in recht op, hoogte en duur van de uitkering. Of als u een maatregel wil opleggen aan een ex-werknemer, die niet meewerkt aan zijn re-integratie. 
  • Ziekmelding richting UWV op de laatste dag van het dienstverband.

Extra vergoeding re-integratiekosten

Delta Lloyd werkt ook met u samen om de kosten van re-integratie en WGA-instroom te beperken. Wij belonen de re-integratie-inspanningen die u hierbij zelf verricht met een extra vergoeding voor re-integratiekosten. U kunt die aanvragen via de casemanager.

Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige procedures Bezwaar & beroep

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet kunt u maatregelen nemen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. U mag zo’n werknemer bijvoorbeeld minder uitkering laten geven. De casemanager kan u daarbij adviseren en een sanctie aanvragen bij UWV.
Is een werknemer het niet eens met uw beslissing over zijn uitkering? Dan kan hij bezwaar maken. Bij de Ziektewet kan hij dit doen bij UWV. Als dat nodig is, kunnen wij u vervolgens weer helpen om bezwaar te maken tegen de beslissing die deze instantie neemt.

Overzicht dienstverlening en ondersteuning

Standaard bieden wij de volgende diensten. U kiest zelf van welke diensten u gebruik wilt maken en welke u liever onder eigen regie wilt uitvoeren.

Activiteit

Vaststellen recht, hoogte, duur Ziektewet-uitkering
Vinkje
Verstrekking uitkeringgegevens aan werkgever
Vinkje
Aanvragen en beoordelen beschikkingen/beslissingen UWV
Vinkje
Organisatie van een ‘Poortwachterproof’ verzuimbegeleidingstraject van ziek uit dienst getreden werknemers, inclusief eerste en tweede spoor
Vinkje
Juridische ondersteuning:
- regresrecht
- sanctiebeleid en beroep en bezwaar
Vinkje
Vergoeding re-integratiekosten
Vinkje
Afgeven kopie afspraken verzuimbegeleiding voor aanvraag Ziektewet eigenrisicodragen
Vinkje