Ondersteuning en uitvoering.

De dienstverlening is erop gericht u en uw werknemer volledig te ondersteunen bij ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en eigenrisicodragen. Hierbij is onze doelstelling dat u kosten bespaart en niet in allerlei rompslomp verzeild raakt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat uw werknemer de juiste begeleiding krijgt, zodat hij snel, gemotiveerd en duurzaam weer aan het werk komt. Zo kunt u zich focussen op uw bedrijfsvoering. En hebt u minder zorgen: over de kosten en over de toekomst van uw zieke werknemer.

  • WGA risicoscan: tijdige inschatting van de WGA risico’s
  • Maximale focus op beheersing WGA kosten
  • Extra vergoeding re-integratiekosten
  • Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige Bezwaar & beroep procedure werknemer
  • Dienstverlening Ziektewet voor eigenrisicodragers

Samenwerking met professionele dienstverleners

Voor de uitvoering van de WGA dienstverlening werken wij samen met twee professionele dienstverleners: ArboNed en Richting. Met deze partijen hebben wij heldere werkafspraken over de re-integratiebegeleiding en uitvoering van het eigenrisicodragerschap. Zo zijn u en uw werknemers verzekerd van deskundige ondersteuning en kan Delta Lloyd een eventuele claim snel en correct verwerken.

Uw voordelen

WGA risicoscan: tijdige inschatting WGA risico’s

Wordt een werknemer na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt en komt hij in de WGA? Dan komen de kosten van de WGA-uitkering voor maximaal 10 jaar voor uw rekening. Daarom beoordelen de WGA casemanagers van ArboNed en Richting binnen de eerste twee verzuimjaren op vaste momenten de kans dat een werknemer de WGA instroomt. Zo profiteert u van specialistische kennis op de momenten dat de toegevoegde waarde hiervan het grootst is.

Vindt er desondanks instroom in de WGA plaats? Dan blijven de WGA casemanagers van ArboNed of Richting de werknemer volgen. Dit doen zij door geregeld de re-integratiekansen te beoordelen. Ook als de werknemer bij u uit dienst is.

Maximale focus op beheersing WGA kosten

De Delta Lloyd Inkomensspecialist neemt extra werk voor u uit handen waarvan vaststaat dat uitvoering door specialisten sterk de kans op kostenbesparingen vergroot. Zo tekent hij namens u beroep en bezwaar aan tegen een WGA-beschikking waarin een uitkering ten onrechte aan u wordt doorbelast. Daarnaast vraagt hij voor u een herbeoordeling aan als de situatie van de werknemer dusdanig is gewijzigd dat hij mogelijk geen recht meer heeft op een WGA- uitkering. Ook verhaalt hij namens u kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht.

Extra vergoeding re-integratiekosten

Delta Lloyd werkt ook met u samen om de kosten van re-integratie en WGA-instroom te beperken. Wij belonen de re-integratie-inspanningen die u hierbij zelf verricht met een extra vergoeding voor re-integratiekosten.

Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige Bezwaar & beroep procedure werknemer

Als eigenrisicodrager voor de WGA kunt u maatregelen nemen tegen (ex)werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. U mag zo’n werknemer bijvoorbeeld minder uitkering geven. De casemanager adviseert u hierbij en Delta Lloyd vergoedt de kosten.

Is een werknemer het niet eens met uw beslissing? Dan kan hij bezwaar maken. Bij de WGA moet u hiervoor apart een procedure voor Bezwaar & beroep inrichten. U kunt dit zelf inrichten of met onze hulp. Delta Lloyd vergoedt dan ook de juridische kosten als u zich moet verdedigen tegen een bezwaar van de werknemer.

Dienstverlening Ziektewet voor Eigenrisicodragers

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, stellen wij bij de WGA ERD verzekering de voorwaarde dat u ook eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. We gaan ervan uit dat u voor dit risico geen verzekering nodig hebt. Wel kunt u uw WGA ERD verzekering uitbreiden met dienstverlening voor werknemers die ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet terechtkomen. U krijgt dan ondersteuning bij efficiënte uitvoering van het eigenrisicodragerschap. De dienstverlening omvat de vaststelling van het recht op en de hoogte en duur van Ziektewet-uitkeringen en de uitkeringsadministratie. Daarnaast krijgt u ondersteuning bij instroompreventie en de re-integratie tijdens de uitkeringsperiode. U betaalt zelf de Ziektewet-uitkeringen aan uw ex-werknemers.   

Lees meer over de mogelijkheden.

Eigen dienstverlener

U kunt ook kiezen om de dienstverlening via uw eigen dienstverleners te laten uitvoeren. Kiest u hiervoor? Dan stellen wij als voorwaarde dat u periodiek (na 26 weken, 42 en 60 weken ziekte) een WGA scan laat uitvoeren door een geregistreerde casemanager. Bijvoorbeeld die van uw eigen bedrijf of uw arbodienst. Wij vinden dit belangrijk om tijdig het risico op WGA instroom te beoordelen. Tegelijkertijd profiteert u van de specifieke kennis van een geregistreerde casemanager en hebt u zo altijd een second opinion op het dossier.

Onder een geregistreerde casemanager verstaan wij iedere casemanager die een opleiding heeft afgerond tot Crov (Casemanager regie op verzuim) of Rccm (Register case- en care manager), en staat ingeschreven bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Care managers.

Overzicht dienstverlening en ondersteuning

Activiteit Wie voert het uit?
Beoordelen kans op WGA-instroom na 26, 42, 60/78 weken ziekte. Inclusief rapportage en advies.
Vinkje Casemanager ArboNed of Richting.
Of via eigen gekwalificeerde casemanager. 
Begeleiden re-integratie (ex-) werknemers na WGA instroom (3e tot maximaal 12e jaar)
Vinkje Casemanager ArboNed of Richting.
Of via eigen gekwalificeerde casemanager. 
Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WGA-beschikking van UWV
Vinkje  Delta Lloyd Inkomensspecialist
Beoordelen kans op succesvolle herbeoordeling door UWV bij wijziging in persoonlijke situatie
Vinkje  Delta Lloyd Inkomensspecialist
Uitzetten en coördineren bezwaar of herbeoordeling
Vinkje Delta Lloyd Inkomensspecialist
Juridische ondersteuning
Regresrecht 
Sanctiebeleid
Bezwaar- & beroepsprocedure werknemer
Delta Lloyd claimsafdeling WIA
Vergoeding re-integratiekosten
Vinkje  Delta Lloyd claimsafdeling WIA
Afgeven garantieverklaring aan Belastingdienst voor eigenrisicodragen WGA
Vinkje Delta Lloyd acceptatie afdeling