Volledige ondersteuning en uitvoering.

De dienstverlening is erop gericht u en uw werknemer volledig te ondersteunen bij ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en eigenrisicodragen. Hierbij is onze doelstelling dat u kosten bespaart en niet in allerlei rompslomp verzeild raakt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat uw werknemer de juiste begeleiding krijgt, zodat hij snel, gemotiveerd en duurzaam weer aan het werk komt. Zo kunt u zich focussen op uw bedrijfsvoering. En hebt u minder zorgen: over de kosten en over de toekomst van uw zieke werknemer. 

 • Complete verzuimdienstverlening
 • De juiste begeleiding als een werknemer ziek uit dienst gaat
 • Zorgvuldige en correcte Ziektewet-uitkeringsadministratie
 • WGA risicoscan: tijdige inschatting WGA risico’s
 • Maximale focus op beheersing WGA kosten
 • Extra vergoeding re-integratiekosten
 • Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige Bezwaar & beroep procedure werknemer

Samenwerking met professionele dienstverleners

Wij werken voor de uitvoering van de dienstverlening samen met drie professionele dienstverleners: ArboNed, Richting en SV Pay. Met deze partijen hebben wij heldere werkafspraken. Niet alleen over de begeleiding, kosten, bereikbaarheid en uitwisseling van gegevens, maar ook over de uitvoering van het eigenrisicodragerschap. Zo zijn u en uw werknemers 12 jaar lang verzekerd van deskundige ondersteuning en kan Delta Lloyd een eventuele claim snel en correct verwerken. 

Uw voordelen

Complete verzuimdienstverlening

U bent wettelijk verplicht om u bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers deskundig te laten ondersteunen. U kunt hiervoor een arbopakket sluiten met arbodienstverleners ArboNed of Richting. Welke dienstverlener u ook kiest, u bent in ieder geval verzekerd van de volgende diensten: 

 • Beoordeling van de ziekmelding en advies wat u kunt doen voor herstel en werkhervatting.
 • Pro-actieve verzuimbegeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. 
 • Een verzuimprogramma waarin u gemakkelijk ziek- en herstelmeldingen doorgeeft. En waarmee u altijd inzicht hebt in de verzuimbegeleiding en alle acties die hiervoor al zijn ondernomen.
 • Een vaste casemanager of procesregisseur. Deze specialist begeleidt de verzuimbegeleiding en re-integratie, schakelt met alle betrokken partijen en legt alle afspraken schriftelijk vast. Hij is tevens uw vaste aanspreekpunt en vraagbaak. 
   

De juiste begeleiding als een werknemer ziek uit dienst gaat

Door de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (BeZaVa) zijn werkgevers nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan. De uitvoering van de verzuimbegeleiding is daarbij gebonden aan complexe wet- en regelgeving. In aanvulling op uw verzuim dienstverlening in de eerste twee ziektejaren zorgen ArboNed en Richting daarom ook voor een optimale verzuimbegeleiding op het moment dat een werknemer ziek uit dienst gaat en recht heeft op een Ziektewet-uitkering.  Dit doen zij met specialisten die kennis hebben van wet- en regelgeving omtrent het eigenrisicodragerschap. 

Zorvuldige en correcte Ziektewet- uitkeringsadministratie

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet u verplicht een uitkeringsadministratie voeren. Ook dit is gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Wij werken daarom samen met SV Pay. SV Pay beschikt over uitgebreide kennis van de sociale zekerheid en Ziektewet. Zij nemen de administratie voor u over zodat u verzekerd bent van een zorgvuldige uitvoering van de volgende taken:

 • Correcte vaststelling van het recht op, de hoogte en de duur van de Ziektewet-uitkering.
 • Volledige uitkeringsadministratie waaronder verwerking mutaties en verstrekking uitkeringsgegevens aan u, Delta Lloyd en uw ex-werknemer.
 • Aanvragen en beoordelen UWV beslissingen, bijvoorbeeld als er sprake is van wijzigingen in recht op, hoogte en duur van de uitkering. Of als u een maatregel wil opleggen aan een ex-werknemer, die niet meewerkt aan zijn re-integratie.
 • Ziekmelding richting UWV op de laatste dag van het dienstverband. 
 • Beantwoorden van vragen van ex-werknemers. 

Waar nodig schakelen de specialisten van ArboNed en Richting met SV Pay, zodat het gehele proces en communicatie is geborgd en u zich kan concentreren op uw kerntaak. 

WGA risicoscan: tijdige inschatting WGA risico’s

Wordt een werknemer na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt en komt hij in de WGA? Dan komen de kosten van de WGA-uitkering voor maximaal 10 jaar voor uw rekening. Daarom beoordelen de WGA specialisten van ArboNed en Richting binnen de eerste twee verzuimjaren op vaste momenten de kans dat een werknemer de WGA instroomt. Zo profiteert u van specialistische kennis op de momenten dat de toegevoegde waarde hiervan het grootst is.

Vindt er desondanks instroom in de WGA plaats? Dan blijven ArboNed of Richting de werknemer begeleiden. Ook als hij bij u uit dienst is.


Maximale focus op beheersing WGA kosten

De Delta Lloyd Inkomensspecialisten nemen voor u werkzaamheden uit handen waarvan vaststaat dat uitvoering door specialisten sterk de kans op kostenbesparingen vergroot. Zo tekenen zij namens u beroep en bezwaar aan tegen een WGA-beschikking waarin een uitkering ten onrechte aan u wordt doorbelast. Daarnaast vragen zij voor u herbeoordelingen aan als de situatie van de werknemer dusdanig is gewijzigd dat hij mogelijk geen recht meer heeft op een WGA- uitkering. Ook verhalen zij namens u kosten op eventuele derden als die aansprakelijk zijn voor de ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, op basis van het zogenaamde regresrecht. 
 

Extra vergoeding re-integratiekosten

Delta Lloyd werkt met u samen om de kosten van re-integratie en WGA-instroom te beperken. Wij belonen de re-integratie-inspanningen die u hierbij zelf verricht met een extra vergoeding voor re-integratiekosten.


Scherp sanctiebeleid, zorgvuldige Bezwaar & beroep procedure werknemer

Als eigenrisicodrager kunt u maatregelen nemen tegen (ex-) werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie. U mag zo’n werknemer bijvoorbeeld minder uitkering (laten) geven. Wij adviseren en ondersteunen u hierbij. Ook vergoeden wij de kosten.
Is een (ex-) werknemer het niet eens met een beslissing die u over zijn uitkering neemt? Dan kan hij bezwaar maken. Bij de Ziektewet kan hij dit doen bij UWV. Bij de WGA moet u hiervoor zelf een procedure voor Bezwaar & beroep inrichten. Wij helpen u hierbij. Ook vergoeden wij de juridische kosten als u zich moet verweren tegen het bezwaar of beroep van een (ex) werknemer.

Overzicht dienstverlening en ondersteuning

Activiteit Wie voert het uit?
Verzuimadministratie, ziek- en herstelmeldingen en verzuimrapportages
Poortwachter- en Ziektewetproof
ArboNed of Richting
Preventieadvies en ondersteuning bij uw Arbowet verplichtingen
Vinkje ArboNed of Richting
Vakkundig casemanagement
Vinkje ArboNed of Richting
Organisatie Poortwachterproof begeleidingstraject, inclusief eerste en tweede spoor
Vinkje Inclusief Ziektewet ArboNed of Richting
Informeren werknemers die ziek uit dienst dreigen te gaan
Vinkje  ArboNed of Richting
WGA risicoscan - beoordelen kans op WGA instroom
Vinkje ArboNed of Richting
Uitvoering Ziektewet uitkeringsadministratie inclusief vaststellen recht, hoogte en duur
Vinkje SV Pay
Aanvragen en beoordelen Ziektewet- beschikkingen/beslissingen UWV
Vinkje SV Pay
Beoordelen kans op succesvol bezwaar tegen WGA-beschikking van UWV
Vinkje Delta Lloyd Inkomensspecialisten
Beoordelen kans op WGA herbeoordeling UWV bij wijziging in persoonlijke situatie
Vinkje Delta Lloyd Inkomensspecialisten
Uitzetten en coördineren WGA bezwaar of herbeoordeling
Vinkje Delta Lloyd Inkomensspecialisten
(Begeleiden re-integratie (ex) werknemers na WGA instroom
Vinkje ArboNed of Richting
Juridische ondersteuning    

Regresrecht 
WGA Sanctiebeleid
WGA Bezwaar- en beroepsprocedure werknemer

Delta Lloyd Inkomensspecialisten

Vergoeding re-integratiekosten
Vinkje Delta Lloyd Claimsafdeling Verzuim en WIA
Afgeven kopie afspraken verzuimbegeleiding voor aanvraag Ziektewet eigenrisicodragen
Vinkje Voor WGA eigenrisicodragen hebt u dit niet nodig ArboNed of Richting
Afgeven garantieverklaring aan Belastingdienst voor aanvraag WGA eigenrisicodragen
Vinkje Voor Ziektewet eigenrisicodragen hebt u geen garantieverklaring nodig Delta Lloyd Acceptatie afdeling