Pas op voor loonsanctie bij werknemer met Ziektewetuitkering

Ziekte door orgaandonatie, zwangerschap en bevalling, of van een werknemer met een no-riskpolis: dankzij de Ziektewet levert het de werkgever geen loondoorbetalingsplicht op. Maar re-integratieplichten zijn er wel, en het is raadzaam om die zeer serieus te nemen. Net als bij ziekte van ‘gewone’ werknemers kan UWV een loonsanctie opleggen als de werkgever in gebreke blijft. Een gerichte aanpak voorkomt zulke financiële schade.

 • Als een werknemer tijdens het dienstverband een ZW-uitkering krijgt, ontslaat dat de werkgever niet van re-integratie-inspanningen
 • Sinds 1 juli 2013 legt UWV een loonsanctie op als de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt
 • Enkele vaste stappen in het re-integratietraject kunnen het risico op sancties sterk beperken
 • Toch een loonsanctie? Direct extra inspanningen leveren kan de schade aanzienlijk beperken

Verzuim is een kostbare kwestie. De werkgever moet zich twee jaar lang inspannen voor re-integratie en bovendien het loon doorbetalen. Zelfs bij toepassing van het wettelijk minimum van 70% van het laatstverdiende loon is dat laatste al een forse kostenpost, en vaak is in de cao of arbeidsovereenkomst een nog hoger percentage afgesproken. Daarom is het prettig dat de Ziektewet werkgevers vrijwaart van deze loondoorbetaling als ziekte buiten hun risicosfeer valt. Dit is het geval bij werknemers die:

 • Ziek worden als gevolg van zwangerschap of bevalling;
 • Ziek worden als gevolg van orgaandonatie;
 • Onder de no-riskpolis vallen.

Normale re-integratieverplichtingen

Maar let op: als de werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering, ontslaat dat de werkgever niet van zijn re-integratieverplichtingen. Hij zal zich gewoon maximaal moeten inspannen om de zieke weer aan het werk te krijgen. Maakt de werkgever hier volgens UWV onvoldoende werk van, dan zal deze instantie hem bij de toetsing na twee jaar ziekte een loonsanctie opleggen. Hij moet dan maximaal één jaar langer het loon doorbetalen én blijven investeren in re-integratie. Een flinke extra kostenpost, waarvoor werkgevers dus zelfs bij een no-riskpolis niet van zijn gevrijwaard. Altijd maximaal inzetten op re-integratie is de enige optie om loonsancties te voorkomen. Ongeacht de vraag of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling of op een Ziektewetuitkering.

Harde cijfers: kans op sanctie snel gestegen

Het gevaar van een loonsanctie bij aanwezigheid van een Ziektewetuitkering binnen het dienstverband geldt voor werknemers die op of na 1 juli 2011 ziek zijn geworden. UWV kan deze sanctie in zulke gevallen dus opleggen sinds 1 juli 2013. De kans dat deze instantie dit middel ook werkelijk toepast, lijkt groot. De stijging van het totale aantal loonsancties in de laatste jaren laat zien dat UWV deze vorm van bestraffing vaak gepast vindt:

 • Werden er in 2010 nog 1.230 van deze sancties opgelegd, in 2011 waren dat er al 2.453 (15% van de getoetste verslagen).
 • In 2012 steeg dit door naar 4.750 (19%)
 • In 2013 stond de teller na acht maanden op 2.800 (wederom 19%). Maar toen moest het effect van de nieuwe regels dus nog komen!

Vereiste inspanningen

UWV eist dat de werkgever voor alle werknemers ‘adequate re-integratie-inspanningen’ levert. Maar wat houdt dat in? Volgens het beoordelingskader voor de Wet poortwachter is de werkgever verplicht om ‘redelijke’ aanpassingen te doen op onder meer het gebied van:

 • De inhoud van het werk, zoals een wijziging in de taken;
 • De organisatie van zijn bedrijf, zoals een wijziging in de werkmethode;
 • De bedrijfsvoering, zoals een herplaatsing van de werknemer.

Ook moet hij de mogelijkheden onderzoeken voor herplaatsing van de werknemer bij een andere werkgever, al dan niet binnen de eigen branche (‘re-integratie tweede spoor’).

Redelijke maatregelen

Wat UWV precies mag verwachten, hangt af van de omstandigheden. De werkgever hoeft geen maatregelen te nemen die het productieproces in gevaar kunnen brengen. Of die de bedrijfsvoering – in financieel opzicht – onevenredig zouden belasten. Wel mag UWV altijd eisen dat de werkgever nauwgezet aan zijn administratieve verplichtingen voldoet. Verstrekt de werkgever bijvoorbeeld niet tijdig een volledig re-integratieverslag, dan kan hij ook een loonsanctie verwachten.

Loonsanctie: meestal 70% van het loon

Een recente uitspraak van de kantonrechter in Zwolle biedt enige duidelijkheid over de hoogte van de loonsanctie. Een werknemer meende dat de hoogte van de loondoorbetaling aan het einde van het tweede ziektejaar het uitgangspunt vormde. De werkgever ging juist uit van het wettelijk minimum van 70%. De rechter oordeelde dat het minimumvereiste in de wet geldt, tenzij er in de arbeidsovereenkomst of cao specifieke afspraken zijn gemaakt voor het eventuele derde jaar van loondoorbetaling.

Lees de volledige uitspraak .

Kosten in eigen hand

Hoe groot de kans op een loonsanctie in de praktijk is, hangt uiteindelijk natuurlijk grotendeels af van de werkgever zelf. Hij kan achtereenvolgens drie paden bewandelen om loonsancties te voorkomen.

 • Optimale inzet voor re-integratie, zodat UWV geen reden heeft om een sanctie op te leggen.
 • Bij twijfel of onenigheid een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.
 • Bij een (onterechte) loonsanctie bezwaar aantekenen en eventueel in beroep gaan.

Handen uit de mouwen

Re-integratie vindt meestal niet vanzelf plaats. De werkgever moet actief zoeken naar manieren om herstel te bevorderen en – al dan niet tijdelijk – de werkplek en functie aan te passen. Bovendien moet de werkgever kunnen aantonen welke inspanningen hij heeft geleverd. Goede administratie en verslaglegging zijn dus cruciaal. Een belangrijke succesfactor is snelle actie. Meteen de mogelijkheden verkennen en – indien nodig – direct ondersteuning inschakelen. Hulp of advies van externe deskundigen, zoals een re-integratiebureau, kan als accelerator werken. Een deskundigenoordeel van UWV kan helpen bij onduidelijkheid of onenigheid over de beperking of het re-integratietraject. Het nut hiervan weegt meestal op tegen de kosten (€ 400 in 2014).

Bezwaar en beroep

Legt UWV toch een loonsanctie op, dan heeft de werkgever zes weken de tijd om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Bij een ongunstige reactie op het bezwaar is in beroep gaan een optie. Dit is alleen zinvol als de werkgever zijn zaak goed kan onderbouwen; de rechter zal overtuigend bewijs verlangen van de re-integratie-inspanningen. Deze uitspraak is een voorbeeld van een succesvol beroep.

Loonsanctie bekorten, schade beperken

De loonsanctie is een aansporing. UWV wil met de sanctie de werkgever prikkelen om alsnog te voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen. Dit betekent dat actie ondernemen loont! Als de werkgever met extra of hernieuwde inspanningen alsnog aan de re-integratie-eisen voldoet, kan hij UWV verzoeken de loonsanctie te bekorten. Zo beperkt hij de financiële schade. Én hij toont zijn goed werkgeverschap door de werknemer een eerlijke kans op werk te bieden.

Gerelateerd