Stappenplan bij ziekteverzuim

Is uw werknemer ziek? Dan is hij verplicht dit bij u te melden. Van belang is dat u dit verzuim binnen 48 uur meldt aan de arbodienst of uw bedrijfsarts. Is er sprake van langdurig verzuim? Dan moet u de zieke werknemer voor het einde van de 42ste ziekteweek ziekmelden bij het UWV.

Download het stappenplan bij ziekteverzuim voor een volledig overzicht van de stappen die u moet nemen bij ziekteverzuim volgens de Wet verbetering poortwachter. Of kijk op www.uwv.nl.

Wat zijn uw verplichtingen?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor re-integratie en loondoorbetaling tijdens ziekte in de eerste twee jaar. Wat betekent dit voor u?

Loondoorbetaling: 104 weken

Is een werknemer ziek? Dan is er meestal sprake van loondoorbetaling. Bij langdurige ziekte moet u maximaal twee jaar het loon doorbetalen. Voor sommige werknemers kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen. Dan betaalt u niet zelf het loon door. Is de werknemer nog in dienst? Dan blijft u wel verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Lees meer over loondoorbetaling bij ziekteverzuim.

Wet verbetering poortwachter

Is uw werknemer ziek? Dan hebt u als werkgever de eindverantwoordelijkheid om uw werknemer weer zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren. Een heel belangrijke wet daarbij is de Wet verbetering poortwachter. In die wet staan de wettelijke regels voor de begeleiding van een zieke werknemer. Lees meer over de Wet verbetering poortwachter.

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers en werknemers te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Zij moeten samen werken aan de vaststelling en uitvoering van activiteiten rond de arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid binnen de onderneming). Verplichte onderdelen zijn:
  • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • ziekteverzuimbeleid;
  • bedrijfshulpverlening (BHV);
  • preventiemedewerker;
  • PMO (Preventief Medisch Onderzoek).

Wilt u meer weten over de Arbowet en uw verplichtingen? Ga naar www.rijksoverheid.nl.