Wet verbetering poortwachter

Is uw werknemer ziek? Dan bent u verantwoordelijk om uw werknemer weer zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren. De Wet verbetering poortwachter verplicht u om maatregelen te nemen.

Doel van de Wet verbetering poortwachter is het verminderen van instroom van arbeidsongeschikte werknemers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De belangrijkste zaken uit de Wet verbetering poortwachter:

  • U moet als werkgever samen met uw werknemer zo goed als mogelijk de re-integratie vorm geven. Inschakeling van een arbodienst of bedrijfsarts om u te ondersteunen bij de re-integratie is verplicht.
  • De bedrijfsarts bepaalt uiterlijk na 6 weken wat er aan de hand is en geeft een advies voor de toekomst (week 6, probleemanalyse en advies). In de analyse staat waarom uw werknemer niet of minder kan werken en of er beperkingen zijn om het eigen werk te kunnen doen en welke dat dan zijn. Verder stelt de arts vast of, hoe en wanneer uw werknemer weer aan het werk kan, al dan niet in ander werk.
  • U en uw werknemer komen samen tot een plan van aanpak voor werkhervatting (week 8 plan van aanpak).
  • Kan uw werknemer niet (direct) aan het werk in de eigen functie? Dan moet u samen kijken of er andere werkzaamheden zijn die uitgevoerd kunnen worden in uw bedrijf. Dit heet re-integratie in spoor 1.
  • Het werk dat nog gedaan kan worden, rekening houdend met de beperkingen van uw zieke werknemer, heet passende arbeid. Bij passende arbeid wordt onder andere gekeken naar opleidingsniveau, werkervaring, het loon, de reistijd en de periode van arbeidsongeschiktheid.
  • Is uw zieke werknemer in staat zijn om passende arbeid te verrichten, maar passende arbeid is niet in uw bedrijf voorhanden? Dan moet passende arbeid uiteindelijk ook bij andere werkgevers gezocht worden. Dit heet re-integratie in spoor 2.
  • U en uw werknemer evalueren samen hoe de re-integratie tot nu toe is verlopen (week 52 1e jaarsevaluatie).
  • UWV toetst aan het eind van het traject (na 104 weken) of de re-integratie activiteiten voldoende zijn geweest: de Poortwachtertoets. Stelt UWV vast dat u en uw werknemer onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan? Dan kan er een loonsanctie voor u volgen. Een loonsanctie kan betekenen dat u als werkgever een jaar langer het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen. Een werknemer kan een sanctie met betrekking tot de uitkering krijgen.

TIP 1: stappenplan bij ziekteverzuim

Download het stappenplan bij ziekteverzuim voor een volledig overzicht van de stappen die u moet nemen bij ziekteverzuim volgens de Wet verbetering poortwachter. Stappenplan bij ziekteverzuim.

TIP 2: onafhankelijk deskundigenoordeel

Loopt de re-integratie vast en kan uw arbodienst of uw re-integratiebedrijf u hierbij niet helpen? Vraag dan bij UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel aan. Lees hier meer over op www.uwv.nl.