Loondoorbetaling bij ziekteverzuim

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel voorkomend is 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.

Uitzonderingen op de loondoorbetalingsplicht

Voor sommige werknemers met een dienstverband hoeft u niet het loon door te betalen. U kunt het loon verrekenen met een Ziektewetuitkering. Dit geldt voor:

 • werknemers die ziek zijn door hun zwangerschap of bevalling;
 • werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
 • arbeidsgehandicapte werknemers met een no-riskpolis. De no-risk polis is een regeling die bedoeld is om werkgevers te stimuleren om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Op basis van deze no-risk polis heeft de betreffende werknemer recht op een Ziektewetuitkering van UWV als hij binnen vijf jaar na indiensttreding ziek wordt;
 • zieke, voormalig werkloze werknemers geboren vóór 8 juli 1954 (Compensatieregeling 55+).

Andere uitzonderingen op de loondoorbetalingsplicht gedurende 104 weken zijn:

 • Tijdelijk contract: de loondoorbetalingverplichting loopt bij ziekte door tot het eind van het contract.
 • De werknemer die wel in staat is om passende arbeid te verrichten, maar dit niet doet heeft geen recht op loondoorbetaling.

Verplichtingen werknemer bij ziekteverzuim

Om aanspraak te maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

 • Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden. De werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt hoe en wanneer de ziekmelding moet plaatsvinden.
 • Zodra de werknemer is hersteld moet hij dit eveneens melden.
 • Tijdens zijn ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel.
 • De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle.
 • De werknemer moet gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts.
 • De werknemer is verplicht actief mee te werken aan re-integratie en de hem geboden passende arbeid te accepteren.

Wat als mijn werknemer langdurig ziek is?

Is uw werknemer langdurig ziek dan kan hij na anderhalf jaar ziekte een WIA arbeidsongeschiktheid uitkering aanvragen. UWV stuurt in de 88e week uw werknemer een brief over het aanvragen van een WIA uitkering. Een eventuele uitkering start na 104 weken ziekte. U bent dan niet meer verplicht om het loon door te betalen, tenzij UWV vaststelt dat u en uw werknemer onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan. In dat geval volgt er een sanctie.

Is het al eerder duidelijk dat uw werknemer door zijn ziekte niet meer kan werken? Dan kan hij in overleg met u en de bedrijfsarts een vervroegde WIA-uitkering aanvragen. Wordt na de vervroegde WIA-aanvraag een IVA toegekend? Dan bespaart u loondoorbetalings- en re-integratiekosten.

Hoe kan ik mij tegen het financieel risico van loondoorbetaling bij ziekteverzuim indekken?

Voor u als werkgever is de verplichting om het loon door te betalen bij ziekte een financieel risico. U kunt dit risico zelf dragen maar u kunt ook een ziekteverzuimverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de loonschade van een werkgever gedurende 104 weken en biedt ondersteuning bij re-integratie door aanvullende dienstverlening. Lees meer over de Delta Lloyd Ziekteverzuimverzekeringen.