Verfspuiten

Bij het spuiten met een verfspuit ontstaat een brandbare nevel. Als die in aanraking komt met een ontstekingsbron, kan er brand ontstaan. Ook in verfafscheidingsfilters en afval van het spuitwerk kan brand ontstaan. Brand kan leiden tot grote schade en tot bedrijfsstilstand. U moet lakken daarom mengen in een aparte ruimte. Er moet ook een opslagruimte zijn voor brandbare verven en hulpvloeistoffen.

Welk risico loopt u?

Bij het spuiten vernevelt de verfspuit de verf. Als de verf brandbaar is en er is een ontstekingsbron, dan kan deze nevel gaan branden. Ook in de filters kan brand ontstaan, of in het afval als u daar niet netjes mee omgaat. De gevolgen kunnen groot zijn. Denk aan langdurig niet kunnen werken, verlies van het gebouw en natuurlijk persoonlijk letsel.

Hoe kan verf branden?
Er zijn een paar oorzaken waardoor verfnevel kan branden:

 • De verhouding tussen lucht en damp vormt een explosief mengsel, en er is een ontstekingsbron aanwezig.
 • Door een chemische reactie ontstaat warmte of broei in afval dat niet juist verzameld en opgeslagen is. Vooral in filters met verf op waterbasis kan broei ontstaan.

Hoe ontstaat brandschade?
Bij de verfspuitwerkzaamheden kan brand of een explosie ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn:

 • De ventilatie is onvoldoende.
 • Er zijn ontstekingsbronnen, zoals verlichting, schakelaars, een radio of gereedschappen.
 • Afval is onjuist verzameld en opgeslagen. Denk aan bijvoorbeeld verfresten, (nieuw en afgewerkt) oplosmiddel of poetsdoeken.
 • Iemand voert brandgevaarlijke werkzaamheden uit in de spuitruimte. Bijvoorbeeld: lassen en slijpen.

Wat kunt u doen om schade door brand of een explosie te voorkomen?

Om brand en een explosie te voorkomen, kunt u verschillende maatregelen nemen. Is er brand? Probeer de schade daarvan dan te beperken. Wat kunt u doen?

 • Een belangrijke maatregel is een goede huishouding in de opslag-, verfmeng- en spuitruimte. Bewaar in de spuitruimte geen onnodige materialen en ook geen afgewerkt oplosmiddel.
 • Zamel het afval gescheiden in. Gebruik afsluitbare metalen vaten en sla deze vaten na werktijd buiten het pand op, op minimaal 10 meter van het pand of gebruik brandvertragende container.
 • Gebruik filters met een drukverschilmeter. Dan weet u tijdig dat u het filter moet vervangen.
 • Voorkom mogelijke ontstekingsbronnen. Gebruik explosievrije onderdelen in de verfruimten en plaats schakelaars buiten de ruimten.
 • Zie erop toe dat u brandbare vloeistoffen opslaat volgens de CPR 15-richtlijn
  Deze richtlijn wordt omschreven in: http://www.infomil.nl/publish/pages/73425/cpr151.pdf
 • Breng een brandmeldsysteem aan met optische en thermische detectoren.
 • Instrueer alle medewerkers hoe zij moeten handelen als er brand is. Bijvoorbeeld dat ze de afzuigventilator direct moeten uitschakelen.
 • Breng een sprinklerinstallatie aan in het afzuigsysteem. Dat kan door het aanbrengen van een sprinklerkop op een waterleiding.

Wat moet u doen bij een explosie of brand?

Is er een explosie of is er brand ontstaan? Probeer de schade ervan dan te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Denk eerst aan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers.
 • Inventariseer de omvang van de brand en roep hulp in van de bedrijfshulpverlening.
 • Is het een grote brand, of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan meteen 1-1-2.
 • Haal de stroom van de elektrische installaties in het deel van het bedrijf waar de brand is.
 • Probeer de brand te blussen met eigen blusmiddelen; gebruik in de spuitruimte een 6 kg poederblusser. Hebt u de brand onder controle en hebt u de brandweer gebeld? Blijf dan bij de gebluste brand totdat de brandweer er is.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.