Veelgestelde vragen winstdelingsbrief

Waarom ontvang ik een nieuwe winstbrief?

U ontvangt deze winstbrief omdat wij de winstdeling van traditionele levensverzekeringen transparanter willen maken. Hiervoor heeft het Verbond van Verzekeraars ook een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het verbeteren van transparantie voor traditionele levensverzekeringen. Een van die punten was om een nieuwe winstbrief te maken.

Hoe vaak krijg ik deze brief?

U ontvangt deze brief één maal per jaar.

Moet ik na ontvangst van deze brief nog actie ondernemen?

Nee, u hoeft niets te doen. Deze opgave is ter informatie, zodat u weet hoe hoog de winstbijschrijving dit jaar is.

Hoe hoog is nu de totale winst?

Dat is het verschil tussen de eerste kolom en de laatste kolom van de tabel op de eerste pagina van de winstbrief.

Hoe krijg ik deze winst?

De winst is een onderdeel van uw verzekering en is het bedrag wat u extra krijgt bovenop het verzekerde kapitaal vermeld op uw polisblad.

Waarom is mijn winstbijschrijving zo laag?

Dat komt omdat de marktrente op dit moment zo laag staat.

Hoe kan het dat de winstbijschrijving laag is, terwijl Delta Lloyd als bedrijf wel winst maakt?

Het Delta Lloyd winstdelingssysteem is een maatschappij onafhankelijke winstdeling. Dat wil zeggen dat de hoogte van de jaarlijkse winstdelingsbedragen niet beïnvloed worden door het behaalde bedrijfsresultaat. De jaarlijkse winstbijschrijving is namelijk afhankelijk van de marktrente.

Hoe hoog is de gunstige vaste rente, waar ik van profiteer?

De gunstige rente wordt gebruikt om het verzekerde kapitaal te bepalen bij aanvang van de verzekering. Deze gunstige rente is 4 of 3 procent. Alle verzekeringen die gesloten zijn voor 14 september 1999 hebben een rekenrente van 4 procent gekregen om het verzekerde kapitaal op ingangsdatum te bepalen. De verzekeringen gesloten na deze datum hebben een rekenrente van 3 procent. Bij de vaststelling van de premie is namelijk het behalen van minimaal 4 of 3 procent rendement al verrekend. Anders gezegd: als gedurende de gehele looptijd van de verzekering de rentevergoeding 4 of 3 procent is, zijn de betaalde spaarpremies precies toereikend om op de einddatum van de verzekering het verzekeringskapitaal bij elkaar gespaard te hebben.

Hoe weet ik of ik winstgarantie heb?

Op uw polisvoorblad staat bij het onderdeel winstdeling of u recht hebt op een winstgarantie.

Waarom staat mijn winstgarantie niet in de brief?

Wij hebben er voor gekozen om dat niet te doen. Het bedrag van de winstgarantie staat wel vermeldt op uw polisvoorblad.

Waar is mijn winstdeling op gebaseerd?

De winstdeling is een vorm van overrentedeling. Dit werkt als volgt. De betaalde spaarpremies worden geacht belegd te zijn in een pakket staatsleningen. Dit pakket wijzigt gedurende de looptijd van samenstelling, door herbeleggingen. Het gemiddelde nettorendement van het pakket verminderd met 4 of 3 procent is de overrente. Bovendien vullen wij bij een lagere rentevergoeding het tekort aan, zonder de (spaar)premie te verhogen.

Kan mijn winst ook afnemen door wijzigingen in de marktrente?

Nee, de totaal bijgeschreven winst verlagen wij nooit.

Als ik profiteer van een gunstige vaste rente, waarom is de winstdeling dan toch nul?

De gunstige rente gebruiken wij voor het bepalen van het verzekerd kapitaal. Anders gezegd: als gedurende de gehele looptijd van de verzekering de rentevergoeding 4 of 3 procent is, zijn de betaalde spaarpremies precies toereikend om op de einddatum van de verzekering het verzekeringskapitaal bij elkaar gespaard te hebben. Er wordt pas winst bijgeschreven als de gemiddelde marktrente hoger is dan de gunstige marktrente plus een half procent.

Hoe hoog is de marktrente?

De marktrente wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2015 bedraagt deze 1,33 procent.

Wat bepaalt de marktrente?

De marktrente bepalen wij aan de hand van het gemiddeld rendement op een pakket staatsleningen in het jaar voor het jaar waarin wij de winstdeling berekenen.

Is het voorbeeldkapitaal het bedrag van de winst of van alles?

Het voorbeeldkapitaal is de totale verwachte uitkering op einddatum. Dus het verzekerde kapitaal op uw polisvoorblad en de verwachte winstbijschrijving.

Houden we bij de voorbeeldkapitalen rekening met het garantiebedrag?

Ja. Als het verzekerde kapitaal plus de winstgarantie hoger is dan de berekende voorbeeldkapitalen, dan vermelden wij het verzekerde kapitaal plus de winstgarantie.

Hoe wordt het voorbeeldkapitaal berekend?

De genoemde percentages in de brief gebruiken wij voor het berekenen van de winst. De winstberekening wordt dus doorgerekend met het percentage in de brief.

Wat houdt pessimistisch rendement in?

Het pessimistisch rendement is een uniform rendementspercentage dat voor alle verzekeringsmaatschappijen is toe te passen. Dit rendement wordt vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten.

Wat houdt historisch rendement in?

Het netto historisch rendement is een voorbeeldrendement. Dit voorbeeldrendement is afgeleid van de rendementen op staatsleningen over de afgelopen 20 jaar. Deze rendementen worden gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.