Veelgestelde vragen

Moet ik al mijn risico’s verzekeren?

Nee, welke risico’s u het beste kunt verzekeren hangt af van veel verschillende factoren. Denk hierbij aan de branche waarin u werkzaam bent, het aantal medewerkers dat u hebt, uw bereidheid tot het nemen van risico en ga zo maar door. Maar voor u weet welke risico’s u moet verzekeren zult u natuurlijk eerst moeten weten welke risico’s u loopt. Met de RisicoScan op deze site kunt u dit in kaart brengen voor uw specifieke situatie.

Wat kan ik doen om het betalingsrisico door mijn klanten te beperken?

Het antwoord op deze vraag hangt voor een groot deel af van de bedragen die met de betaling gemoeid zijn. Als vuistregel geldt: hoe groter het geldbedrag dat met de order gemoeid is, hoe meer aandacht u zult moeten besteden aan uw eventuele risico.

Win informatie in, laat de kredietwaardigheid toetsen en vertrouw op uw gevoel
Vooral bij grote bedragen kan het verstandig zijn om informatie in te winnen voordat u contracten en dergelijke tekent. De mogelijkheden hiervoor zijn divers. Zo kunt u online informatie over uw potentiële klant zoeken, of referenties en oud-klanten naar hun ervaringen vragen. Hierbij is het natuurlijk wel zaak fatsoenlijk te blijven en uw onderzoek af te stemmen op het risico. Een klant zal het waarschijnlijk niet raar vinden als u wat extra zekerheid zoekt bij een zeer grote order, maar blaast de deal misschien af als hij hetzelfde onderzoek krijgt bij een kleine aankoop. Verder zijn er bureaus die de kredietwaardigheid van uw potentiele klant kunnen toetsen. En vergeet ook uw gevoel niet. Het internet staat vol met rampverhalen die beginnen met ondernemers die vertellen: “Ik had er vanaf het begin al een slecht gevoel bij”.

Risico’s afdekken met een verzekering
Naast een gedegen vooronderzoek zijn er ook twee zaken die u van tevoren kunt regelen. Op de eerste plaats een kredietverzekering maar ook, wellicht minder voor de hand liggend, een rechtsbijstandverzekering.

Hoe zit het met de rechtsbijstandverzekering?

Een klant die weigert te betalen. Een geschil met een werknemer of de overheid. Problemen rond de aankoop van een bedrijfsinventaris. Er zijn tal van situaties te bedenken die er in het vervelendste geval toe leiden dat u de gang naar de rechter moet maken. Dat kan een dure aangelegenheid worden, waarbij een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven uitkomst kan bieden. Want let op: uw particuliere rechtsbijstandverzekering dekt dit soort zaken in de regel niet!

Wanneer dekt de verzekering niet?
In een aantal gevallen kunt u geen beroep doen op een rechtsbijstandverzekering. Enkele uitsluitingen zijn:

 • Financieel onvermogen of faillissement van de verzekerde.
 • Zaken op het gebied van fiscaal recht. 
 • Kwesties rond vermogensbeheer (zoals exploitatie van onroerende zaken).

Ook kunt u gedurende de eerste drie maanden nadat u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, geen beroep doen op de polis. Er is wél onmiddellijke dekking als het gaat om verhaals- of strafrechtsbijstand of een geschil over een schriftelijke overeenkomst die tot stand is gekomen na het afsluiten van de verzekering. Voor statutair directeuren en bij onteigeningszaken geldt bovendien soms een wachttermijn van twaalf maanden.

Heb ik genoeg aan goede leveringsvoorwaarden om mijn aansprakelijkheid af te dekken?

Nee. Hoewel algemene voorwaarden u voor veel onheil kunnen behoeden, blijven er altijd zaken die niet in uw voorwaarden af te dekken zijn. In de meeste gevallen is een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid dan ook verstandig of zelfs nodig. Het formuleren van goede leveringsvoorwaarden is overigens niet eenvoudig. Er zijn veel wetten en regels op het gebied van algemene en leveringsvoorwaarden. Het is dan ook raadzaam uw voorwaarden te laten opstellen door een expert op dit gebied.

Is dataverlies/datadiefstal eigenlijk wel te verzekeren?

Ja, u kunt zich tegen dataverlies of -diefstal verzekeren. Deze verzekeringen zijn echter zeer specialistisch en vooral bedoeld voor bedrijven die primair handel drijven met data, waarvoor dataverlies het werk van jaren kan vernietigen, of waarvoor data simpelweg niet te vervangen is, zoals wetenschappelijk of medisch onderzoek.

Beperk de gevolgen
Mocht uw bedrijf tot een van de bovenstaande categorieën behoren, dan is het verstandig om de hulp van een expert in te roepen. Waarschijnlijk is dat voor u echter niet het geval. Voor de meeste ondernemers is het dan ook belangrijker om ervoor te zorgen dat de gevolgen van dataverlies zo klein mogelijk zijn. De meest voor de hand liggende oplossing hiervoor is het regelmatig maken van back-ups.

40% MKB niet goed voorbereid
Vier op de tien MKB-bedrijven zijn niet goed voorbereid op dataverlies, waardoor er elk jaar veel gegevens voor eeuwig verloren gaan. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van KPN. Het advies: zorg ervoor dat er altijd back-ups gemaakt worden. Ook tijdens vakantieperiodes, als de persoon die daarvoor verantwoordelijk is niet aanwezig is.

Datadiefstal: lang niet altijd door hackers
Hoewel diefstal van gegevens vaak met hackers in verband wordt gebracht, blijkt uit cijfers van de Open Security Foundation dat meer dan 80% van alle datadiefstal niet het gevolg van hacken is. Vaker gaat het om ‘gewone’ diefstal, en het per ongeluk lekken van informatie op internet. Ook het niet juist vernietigen van papieren en elektronische documenten is nog altijd een belangrijke oorzaak dat gegevens op straat belanden.

Wat te doen bij datadiefstal?
Ook voor datadiefstal geldt: werk preventief en wees voorbereid op de gevolgen. Zo zal datadiefstal in veel gevallen leiden tot een juridische procedure die veel tijd en geld kan kosten. U kunt dan ook overwegen een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, die niet alleen de kosten van een procedure dekt, maar u ook administratieve rompslomp uit handen neemt.

Welke aansprakelijkheidrisico's kan mijn bedrijf lopen?

Het runnen van een eigen bedrijf heeft vele kanten. Die afwisseling is juist wat het voor veel ondernemers zo boeiend houdt. Er gebeuren echter ook wel eens wat minder prettige dingen. In die gevallen kan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-verzekering) uitkomst bieden.

Zorg voor een goede dekking
Een AVB-verzekering dekt de financiële gevolgen wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die aan derden is toegebracht. De meeste verzekeringen keren zowel uit bij schade aan personen als bij schade aan zaken, inclusief eventuele gevolgschade. Omdat vooral letselschade behoorlijk kan oplopen, is het zaak voor een goede dekking te zorgen.

Welke verzekering dekt nu wat?
Een beknopte samenvatting:

 • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven: dekt de financiële gevolgen als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden. 
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: dekt uw aansprakelijkheid voor schade van derden door fouten die u maakt in de uitoefening van uw beroep. Zowel fouten die u zelf maakt als fouten van anderen die onder uw verantwoording werkzaamheden verrichten zijn verzekerd. 
 • Rechtsbijstand voor zelfstandig ondernemers: geeft juridische ondersteuning bij een conflict met een afnemer of leverancier. 
 • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering: dekt uw contractuele aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan en verlies van zaken die vervoerd worden voor derden.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn facturen betaald worden?

Als de betaling van uw factuur te lang op zich laat wachten, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Betalingsherinnering(en) sturen.
 • Een formele juridische sommatie (laatste aanmaning) sturen. 
 • De factuur voor incasso uit handen geven aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat. 
 • Goederen terughalen.

Betalingsherinnering(en)
Als uw geld na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet binnen is, stuur dan een betalingsherinnering. Een normale, zakelijke brief, waarin u vriendelijk verzoekt tot betaling over te gaan. Vermeld hierin een nieuwe betalingstermijn, bijvoorbeeld twee weken na dagtekening van de brief. Als u de klant goed kent, kunt u natuurlijk ook telefonisch contact opnemen en vragen naar de stand van zaken. Omdat sommige bedrijven pas na een betalingsherinnering overgaan tot betaling kan het verstandig zijn om een korte betalingstermijn te hanteren. Als uw klant wel wil, maar niet kan betalen, kunt u een betalingsregeling afspeken. Bespreek in dat geval met uw klant wat haalbaar is en bevestig deze afspraak schriftelijk.

Wettelijke handelsrente
Als uw betaling niet op tijd binnen is, mag u volgens de wet rente op de vordering berekenen. Dit kondigt u aan door in de brief te vermelden dat u wettelijke rente zult toepassen als de betaling niet voor een bepaalde datum binnen is. De wettelijke handelsrente bedraagt (per 1 januari 2008) 11,2% op jaarbasis. Deze mag u in rekening brengen vanaf het moment dat de eerste betalingstermijn is verstreken. In de praktijk laten veel ondernemers deze rente achterwege, en berekenen ze deze pas bij de sommatie of bij het uit handen geven van de factuur voor incasso.

Sommatie sturen
Als een klant ook na de herinnering(en) niet betaalt, kunt u overgaan tot een formele sommatie, ook wel laatste aanmaning of ingebrekestelling. In deze brief waarschuwt u voor een incassoprocedure als er niet tijdig wordt betaald, waarbij de kosten uiteraard voor rekening van de klant zullen zijn. Een sommatie moet aan een aantal zaken voldoen. Zo moet een sommatie als zodanig herkenbaar zijn en bepaalde juridisch correcte formuleringen bevatten.

Incassobureau
Als een sommatie nog geen effect heeft, kunt u de factuur uit handen geven. Dit kan bij een incassobureau. Dat is een commerciële dienstverlener zonder speciale juridische status of bevoegdheden. Een brief van een incassobureau kan een wanbetaler afschrikken, maar in feite kan een incassobureau niet meer dan u zelf kunt doen. Ook zij maken gebruik van een gerechtsdeurwaarder of advocaat als uw klant na het versturen van betalingsherinneringen en een sommatie nog niet tot betaling is overgegaan.

Gerechtsdeurwaarder
In plaats van een incassobureau kunt u ook een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Tot een bedrag van € 5.000,- kan deze zelf procederen bij de kantonrechter. Voor hogere vorderingen moet een gerechtsdeurwaarder een advocaat inschakelen. Een gerechtsdeurwaarder verzorgt de hele incassoprocedure: sommatie, dagvaarding en tenuitvoerlegging van een vonnis. De gerechtsdeurwaarder verhaalt zijn kosten in beginsel op de wanbetaler (mogelijk door de sommatie) en incasseert ook de wettelijke rente. In principe kost het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder dus niets, maar als de deurwaarder de kosten niet helemaal kan verhalen, dan moet u die alsnog betalen.

Advocaat
Als u moeilijkheden met een klant verwacht kan het verstandig zijn een advocaat in te schakelen. Bij vorderingen van meer dan € 5.000,- is dat zelfs verplicht. Boven dit bedrag komen geschillen namelijk voor de rechtbank, waar u zich door een advocaat moet laten bijstaan. Deze declareert zijn werkzaamheden op basis van een uurtarief, maar ook een advocaat probeert, net als een gerechtsdeurwaarder, zijn kosten te verhalen op de wanbetaler.

Goederen terughalen
Soms kunt u gebruik maken van het ‘recht van reclame’ of ‘eigendomsvoorbehoud’. Het is aan te raden om in uw algemene voorwaarden op te nemen dat goederen of diensten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Mocht een klant niet betalen, dan kunt u de geleverde goederen of diensten opvorderen als uw eigendom. Dat is ook handig in het geval van het faillissement van een klant.