Kritische vragen ziekte en verzuim van personeel

Kan ik mijn bedrijf verzekeren tegen de kosten van ziekteverzuim?

Er zijn verschillende vormen van ziekteverzuimverzekeringen om het financiële risico van ziekteverzuim te dekken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven – minder dan 45 werknemers – en grote bedrijven. Voor kleine bedrijven is er de ziekteverzuimverzekering Conventioneel. Voor grote bedrijven is er een ziekteverzuimverzekering Stoploss.

De keuze hangt natuurlijk ook af van het verzuim binnen uw bedrijf en hoe groot het risico is dat u zelf wilt dragen. Zo kunt u alleen het eerste, of ook het tweede verzuimjaar verzekeren. Ook hebt u keuze uit verschillende eigenrisicotermijnen. Bij Conventioneel keren we de schade maandelijks uit, bij Stoploss pas aan het eind van het jaar. Uw adviseur kan u helpen de juiste keuzes te maken.

Kan ik zelf de premie voor mijn ziekteverzuimverzekering omlaag brengen?

U hebt zeker invloed op de hoogte van de premie voor de ziekteverzuimverzekering. Verzekeraars laten de verzuimgegevens van uw onderneming en de bedrijfstak waarin u actief bent, meewegen in de hoogte van uw premie. U kunt de premie dus beïnvloeden door het verzuim in uw onderneming zo veel mogelijk te beperken. Zorg daarom voor een goede werksfeer en een slagvaardige verzuimaanpak. Controleer ook of uw onderneming onder de juiste bedrijfstak staat geregistreerd bij het UWV. In sommige bedrijfstakken is er namelijk sprake van bovengemiddeld verzuim. En dat ziet u terug in de premie.

Mag een werknemer zich ziek melden omdat hij een arbeidsconflict heeft?

Een arbeidsconflict is geen geldige reden om zich ziek te melden. Toch kan dat op zo’n moment voor een werknemer de enige oplossing lijken. Meldt een werknemer zich ziek, dan moet hij vertellen dat een arbeidsconflict de reden is van het verzuim. U mag zelf ook bij de ziekmelding vragen of een arbeidsconflict de reden is. U moet het conflict bespreekbaar maken en samen met de werknemer naar een oplossing zoeken. Komt u er niet uit, schakel dan een bemiddelaar (mediator) in.

Tip: volg bij een arbeidsconflict de richtlijnen van de STECR Werkwijzer arbeidsconflicten. Deze werkwijzer geeft aanbevelingen voor de aanpak van verzuim in verband met arbeidsconflicten.

Wat moet ik doen als mijn werknemer en ik een meningsverschil hebben over re-integratie?

Vraag bij het UWV om een oordeel van een onafhankelijk deskundige. De deskundige kijkt naar de geschiedenis en beoordeelt wat er is gebeurd. Zijn oordeel helpt bij de re-integratie van uw werknemer. Uw werknemer is verplicht om hieraan mee te werken. Kan hij wel werken, maar weigert hij dat? Of wijst hij een redelijke maatregel af die gericht is op de terugkeer naar werk? Dan kunt u zijn loon inhouden. Mocht het uiteindelijk tot een rechtszaak komen, dan is het belangrijk dat u een deskundigenoordeel hebt.

Het UWV geeft op verzoek van de werkgever of de werknemer een oordeel over de volgende situaties:

  • Kan de werknemer zijn eigen werk doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Past het werk dat de werknemer binnen of buiten het bedrijf wil of moet doen bij hem?
  • Hebt u genoeg gedaan voor de re-integratie van uw werknemer?

Kan mijn verzekeraar me helpen om mijn zieke werknemer weer aan het werk te krijgen?

Ja, bij ziekteverzuimpreventie en -beheersing kan uw verzekeraar of de arbodienst u ondersteunen.

Bepaal samen met uw adviseur hoe hij u kan ondersteunen en hoe een verzekeraar daaraan kan bijdragen:

  • Vergoedt de verzekeraar (deels) de re-integratiekosten?
  • Biedt de verzekeraar een uitgebreid netwerk van (zorg)dienstverleners?
  • Ondersteunt de verzekeraar u met het inrichten van uw verzuimbeleid? Zodat u kunt voldoen aan uw verplichtingen en uw verzuimkosten kunt verlagen?
  • Signaleert de verzekeraar ook zelf problemen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? Of gaat hij pas aan de slag met re-integratie nadat u erom hebt verzocht?

Tip: laat u ook adviseren bij de keuze van een arbodienst.

Moet ik loon betalen aan de nabestaanden als een werknemer overlijdt?

Als een werknemer overlijdt, is dat heel aangrijpend. Natuurlijk vooral als hij een partner en kinderen heeft. De wetgever verplicht werkgevers om minimaal één maand vanaf de dag van overlijden loon uit te keren aan de partner en minderjarige kinderen. In veel cao’s geldt overigens een langere termijn. De uitkering is honderd procent van het loon van de werknemer. De uitkering is maximaal drie maanden vrijgesteld van belasting en premieheffing.

Controleer of uw verzuimverzekering een dekking biedt voor de wettelijke uitkering als een werknemer overlijdt.

Biedt een verzuimverzekering dekking als een zieke werknemer niet meer herstelt?

Is een werknemer langer dan twee jaar ziek? Dan kan hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na die twee jaar hoeft een werkgever geen loon meer te betalen. Is het al eerder duidelijk dat een werknemer niet meer kan werken, ook niet in de toekomst? Dan kan hij in aanmerking komen voor de Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). De IVA keert uit tot 75 procent van het oude loon. Deze uitkering kunt u in mindering brengen op het loon dat u moet betalen. Dat resterende loon moet u betalen tot de verplichte twee jaar.

 

Moet ik loon betalen als het iemand anders schuld is dat mijn werknemer ziek is?

Als iemand anders schuld heeft aan de ziekte van uw werknemer, dan is hij verantwoordelijk voor de kosten die dit met zich meebrengt. U moet er dan wel voor zorgen dat diegene de schade vergoedt. U hoeft dan geen beroep te doen op uw verzuimverzekering. Daardoor voorkomt u bovendien een onnodige premieverhoging. Sommige verzekeraars bieden gratis rechtsbijstand in de vorm van een verhaalservice.

Een werknemer wordt na twee jaar opnieuw ziek. Moet ik zijn loon dan weer doorbetalen?

Na 104 weken heeft de werknemer geen recht meer op loondoorbetaling bij ziekte. Deze rechten staan in het Burgerlijk Wetboek. Toch zijn er situaties waarin u wel het loon moet doorbetalen. Het recht op hernieuwde loondoorbetaling doet zich met name voor bij een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Vaak blijven deze werknemers in dienst in andere (passende) werkzaamheden. In dat geval is er sprake van een zogenaamde nieuw bedongen arbeid en dus een nieuwe arbeidsovereenkomst. Als werkgever moet u dan opnieuw het loon bij ziekte door betalen gedurende maximaal 104 weken.

Het aanbieden van andere (passende) werkzaamheden en de wijziging van de arbeidsovereenkomst kan dus gevolgen hebben op uw financiële verplichtingen.  Het is daarom aan te raden om u op die kritische momenten goed te laten adviseren!

Mijn werknemer is ziek, maar hij wil wel op vakantie. Mag dat zomaar?

Een zieke werknemer mag alleen op vakantie in overleg met de werkgever. Daarnaast mag de vakantie zijn genezing niet in de weg staan. Formeel blijft hij ziek. Veel bedrijven hebben hierover voorschriften opgenomen in een ziekteverzuimregeling. Informeer ook uw werknemer hierover.  Let op: uw werknemer bouwt in de periode waarin hij ziek is wel vakantiedagen en vakantietoeslag op.