Kritische vragen pensioen voor personeel

Ben ik als werkgever verplicht om mijn werknemers een pensioen toe te zeggen?

Nee, werkgevers zijn wettelijk niet verplicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden. In twee gevallen bent u wel verplicht om een pensioenregeling aan te bieden: als dat zo in de cao staat of als uw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds. Ook als daar bij u geen sprake van is, is het verstandig u toch goed te laten informeren over een pensioenregeling. Want een goede pensioenregeling geeft ook invulling aan goed werkgeverschap. En u bent als werkgever aantrekkelijker voor uw huidige en toekomstige werknemers.

Biedt u geen pensioenregeling? Wijs uw werknemers er dan op dat zij zich goed laten adviseren over hun pensioen. Zowel u als uw werknemers kunnen voor een gedegen en onafhankelijk advies terecht bij een professionele adviseur.

Wat mag ik wijzigen in de pensioenverzekering van mijn werknemers?

U kunt alleen aan het einde van de contractperiode nieuwe afspraken maken. Ook kunt u alleen dan overstappen naar een andere pensioenuitvoerder. Tussentijds kunt u de pensioenovereenkomst alleen bij een ‘zwaarwegend belang’ wijzigen. Bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement. Uw werknemer hoeft daarvoor geen toestemming te geven. Een werknemer kan een wijziging overigens aanvechten bij de rechter. Die beslist dan of er ook echt sprake is van een zwaarwegend belang.

Kan ik mijn werknemers vragen bij te dragen aan hun pensioenpremie? En zo ja, hoeveel dan?

Ja, u kunt werknemers om een bijdrage aan de pensioenpremie vragen, maar alleen als u dat met hen hebt afgesproken. Werknemers betalen vaak een derde tot de helft van de pensioenpremie via een eigen bijdrage. De kosten voor u als werkgever blijven op die manier beperkt, maar uw werknemer bouwt wel een volwaardig pensioen op. Hoe u omgaat met de eigen bijdrage van de werknemer, legt u vast in het pensioenreglement.

Als er bij een werknemer thuis iets verandert, moet ik dan iets doen?

Ja, als een werknemer gaat samenwonen, trouwen, een kind krijgt of gaat scheiden, moet u dit doorgeven aan uw pensioenuitvoerder. Dit is bijvoorbeeld van belang voor het ontvangen van nabestaanden- of wezenpensioen. Een pensioenuitvoerder wil het ook weten als er sprake is van een salariswijziging. Bijvoorbeeld doordat de werknemer parttime gaat werken of een andere functie krijgt. Vaak kunt u dit soort zaken online bij uw pensioenuitvoerder regelen.

Mag ik zelf bepalen hoeveel pensioenpremie ik betaal?

Ja, u bepaalt zelf hoeveel pensioenpremie u betaalt. Afspraken over de hoogte daarvan maakt u als u een nieuw pensioencontract afsluit. Hierin legt u vast wat de premie is. Deze premie betaalt u gedurende de contractperiode.

Kan ik zelf mijn pensioenregeling bepalen?

Ja, u kunt zelf uw pensioenregeling bepalen. Binnen de wettelijke kaders is veel mogelijk. U bepaalt bijvoorbeeld welke risico’s u en uw werknemers willen lopen. Maar ook welk budget u beschikbaar hebt en welk pensioensysteem u wilt hanteren. Daarbij kunt u uit verschillende vormen kiezen:

  • Uitkeringsovereenkomst: bij een uitkeringsovereenkomst weet de werknemer precies hoeveel pensioen hij gaat ontvangen. U weet niet precies hoeveel u bijdraagt aan de regeling.
  • Premieovereenkomst: bij een premieovereenkomst weet u precies hoeveel premie u moet betalen. Maar de werknemer weet niet hoe hoog zijn pensioen uiteindelijk zal zijn.
  • Kapitaalovereenkomst: bij een kapitaalovereenkomst staat van tevoren precies vast hoe hoog het opgebouwde pensioenkapitaal voor een werknemer is. U weet ook van tevoren precies hoeveel u betaalt. Maar hoeveel pensioen de werknemer op het moment van pensionering met het pensioenkapitaal kan aankopen, is niet van tevoren bepaald.

U bepaalt zelf welke regeling u kiest. Uiteraard is het belangrijk om uw werknemers duidelijk uit te leggen wat die regeling precies voor hen betekent.

Mag ik van pensioenuitvoerder veranderen?

Een pensioencontract loopt vaak vijf of tien jaar. Na deze periode kunt u overstappen naar een andere pensioenuitvoerder. Dat geldt niet wanneer u verplicht deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds.

Omdat een overstap werk met zich meebrengt, is het verstandig u goed te laten informeren. Een adviseur kan u helpen bij de keuze voor een verzekeraar die het best bij u past; zowel wat betreft de prijs van de regeling, als de uitvoering ervan.

Een werknemer wil doorwerken na zijn 65e. Bouwt hij dan nog pensioen op?

In de meeste pensioenregelingen bouwt een werknemer na zijn 65e jaar geen pensioen meer op. U betaalt dan dus ook geen pensioenpremie meer voor deze werknemer. In beginsel vervallen de pensioenopbouw en de risicoverzekeringen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Het pensioen dat de werknemer tot dan heeft opgebouwd, blijft staan totdat hij daadwerkelijk met pensioen gaat. Voor de AOW heeft dit overigens geen gevolgen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf van een waardeoverdracht van een pensioen?

Een waardeoverdracht kan kosten met zich meebrengen voor uw bedrijf. Werknemers hebben bij een nieuwe baan recht op overdracht van de opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht is veel werk voor een pensioenuitvoerder en kost daarom geld. Op het opgebouwde pensioen dat de werknemer overdraagt, mogen pensioenuitvoerders geen kosten inhouden. Deze kosten komen voor rekening van de werkgever.

Een pensioenuitvoerder kan bij sommige pensioenvormen ook andere kosten in rekening brengen. Laat u daarom altijd bij personeelswisselingen vooraf door een adviseur voorlichten of er bij uw regeling ook sprake is van zulke kosten.

Mijn werknemer wil eerder met pensioen. Kan dat?

De meeste pensioenregelingen staan toe dat een werknemer vanaf zijn 55e jaar stopt met werken of minder gaat werken. Een pensioenuitvoerder keert alleen pensioen uit over het gedeelte dat is opgebouwd. Als iemand vanaf 55 jaar stopt met werken, moet hij dus wel rekening houden met een flink lager pensioen. Daarom is het handig om ruim van tevoren een financiële planning te maken. Doe dat samen met uw werknemer en een adviseur.

Mijn werknemer is arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er met de pensioenpremie?

Bij arbeidsongeschiktheid blijft de pensioenpremie de eerste twee jaar ongewijzigd. Daarna kan de pensioenuitvoerder de pensioenpremie (deels) overnemen. Dat kan op grond van de zogenoemde ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’. Het is mogelijk om arbeidsongeschiktheidspensioen te verzekeren. Ook kunt u, samen met een arbodienst, preventieve maatregelen nemen om het risico op arbeidsongeschiktheid te verkleinen.

Kan ik de pensioenbetaling tijdens een zwangerschapsverlof stopzetten?

Doorgaans gaat de pensioenopbouw ook tijdens het zwangerschapsverlof van een medewerker gewoon door. Maar dat hangt af van de afspraken die u hebt gemaakt. In de arbeidsovereenkomst of cao staan de afspraken rond het doorbetalen van de pensioenpremie bij zwangerschap.

Mijn werknemer is overleden. Krijg ik nu de vooruitbetaalde premie terug?

Nee, bij overlijden van een werknemer krijgt u geen pensioenpremie terug. Hoeveel premie u moet betalen, hangt af van betalingstermijn voor de pensioenpremie. Is er bijvoorbeeld sprake van een jaarpremie vanaf 1 januari en de werknemer overlijdt op 2 januari? Dan betaalt u voor de overleden werknemer de hele jaarpremie. Bij een maandpremie betaalt u dan alleen de premie over de maand januari.

Wat zijn de gevolgen voor het pensioen van mijn werknemers als ik mijn onderneming beëindig?

De pensioenen van uw werknemers zijn veiliggesteld bij een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar. Als uw onderneming geen pensioenpremie meer betaalt, stopt de pensioenregeling. Het opgebouwde pensioen blijft staan bij het pensioenfonds of de verzekeraar, maar er vindt geen opbouw meer plaats. Uw werknemers krijgen hierover een brief van de pensioenuitvoerder. In de Pensioenwet is geregeld dat de periode tussen stoppen van de pensioenregeling en informeren van de werknemer nooit langer dan vijf maanden mag zijn.

Komt de pensioenregeling in gevaar als ik een betalingsachterstand heb?

Als u de premie voor uw werknemers niet betaalt, dan stopt de pensioenregeling. Uw werknemers krijgen hierover een brief van de pensioenuitvoerder. Daarin staat onder andere dat de pensioenregeling is beëindigd vanaf het moment dat er geen premie meer is betaald. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig betaalt.

Wat betekent het pensioenakkoord voor de pensioenregeling van mijn werknemers?

In het pensioenakkoord staan maatregelen die pensioenregelingen in de toekomst betaalbaar moeten houden. De uitwerking daarvan is nu nog niet duidelijk. Het gaat om drie voorgenomen maatregelen:

  • een hogere pensioenleeftijd (van 65 naar 67 jaar);
  • een extra verhoging van de AOW-uitkering;
  • flexibilisering van de AOW-leeftijd.

Als de besluitvorming rond het pensioenakkoord is afgerond, heeft dit consequenties voor uw pensioenregeling. Spreek met uw adviseur af om deze consequenties door te nemen zodra u het pensioenakkoord definitief is.

Wat moet ik doen als een werknemer met pensioen gaat?

Als een van uw werknemers met pensioen gaat, hoeft u niets te doen. De pensioenuitvoerder neemt zelf contact met hem op om de pensioenuitkering in orde te maken. Als uw werknemer eerder of later wil stoppen met werken, dan kan dat volgens de pensioenregeling. Het is dan wel nodig dat uw werknemer op tijd de pensioenuitvoerder daarvan op de hoogte stelt.

Heeft het overlijden van een werknemer gevolgen voor het pensioen?

Als een werknemer overlijdt, is dat heel aangrijpend. Natuurlijk vooral als hij een partner en kinderen heeft. Het verlies betekent vaak ook dat hun financiële situatie verandert. Als werkgever kunt u daar gelukkig in veel gevallen bij helpen met een goede pensioenregeling. Meestal ontvangen de nabestaanden van uw werknemer namelijk een pensioenuitkering. Hierbij is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de partner ook als partner bekend is. En dat die volgens de pensioenregeling is geregistreerd.