Kritische vragen pensioen voor personeel in het buitenland

Hoe zit het met pensioen als een werknemer tijdelijk in het buitenland werkt?

De werknemer kan in het buitenland gewoon blijven deelnemen aan de Nederlandse pensioenregeling. De nieuwe situatie is wel van invloed op de hoogte van zijn AOW. Vaak is de werknemer namelijk niet meer verplicht verzekerd voor de AOW. Hij mist dan voor elk jaar in het buitenland 2 procent van dat recht. Via de Sociale Verzekeringsbank kan de werknemer een vrijwillige verzekering afsluiten om de AOW-uitkering op peil te houden.

Een werknemer emigreert naar het buitenland. Wat voor gevolgen heeft dit voor het pensioen?

Bestaande pensioenrechten blijven standaard bij de Nederlandse pensioenuitvoerder. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd keert de pensioenuitvoerder het pensioen uit. Uw werknemer kan vragen het pensioen af te kopen. Dit kan alleen als het pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt (664,58 euro in 2012). Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer de waarde van zijn pensioen ook overdragen naar een pensioenuitvoerder in het buitenland. En als de werknemer langer dan tien jaar geleden geëmigreerd is, kan hij zijn hele Nederlandse pensioen afkopen. Belastingvrij, zelfs.

Geldt een vergoeding voor een buitenlandse werknemer voor extra kosten als loon?

Een werknemer die naar Nederland komt voor zijn werk heeft extra kosten. U mag de extra kosten voor het tijdelijke verblijf in Nederland vergoeden. Daarbij kunt u ervoor kiezen de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden, of gebruik te maken van de 30 procentregeling. De 30 procentregeling houdt in dat de werknemer over 30 procent van het loon (exclusief vergoedingen) geen belasting betaalt. Dat compenseert extra kosten van het tijdelijke verblijf in Nederland. Maar let op: over dit belastingvrije deel van het loon bouwt de werknemer geen pensioen op.

Vanaf 1 januari 2012 geldt de 30 procentregeling alleen voor werknemers die naar Nederland komen. En voordat zij naar Nederland verhuisden, moesten zij minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen.

Hoe kan ik buitenlandse werknemers een pensioen bieden?

Een buitenlandse werknemer of expat mag in Nederland en zijn eigen land pensioen opbouwen. Het is van belang te overwegen of een zogenoemde ‘salary split’ verstandig is. Dat houdt in dat u een deel van het salaris in het ene land uitkeert, en het andere deel in het andere land. In sommige nieuwe verdragen, zoals met de Verenigde Staten en België, is bepaald dat de werknemer zijn pensioen daarna weer kan meenemen naar zijn land van herkomst.

Mijn bedrijf heeft ook vestigingen in het buitenland. Biedt dit financiële voordelen?

Vestigingen in het buitenland kunnen financiële voordelen bieden. Als er vestigingen zijn in meer landen, maakt u mogelijk aanspraak op een multinationale dividenduitkering. Dit wordt bepaald op basis van het technisch resultaat.

Simpel gezegd: hebt u meer pensioenpremie betaald voor uw werknemers dan er aan claims is uitgekeerd? Dan kunt u dit bedrag gedeeltelijk terugkrijgen in de vorm van een dividenduitkering. Dit heet ‘multinational pooling’.  Hoe meer vestigingen hieraan meedoen, hoe meer u het risico kunt spreiden en hoe meer dividend u kunt ontvangen.

Meedoen kost u niets en is geheel zonder risico. Vraag uw adviseur of u kunt deelnemen aan multinational pooling. Elke grote verzekeraar biedt hiertoe mogelijkheden.