Kritische vragen arbeidsongeschiktheid van personeel

Ik betaal aan het UWV een stevige premie voor de WGA. Kan dit goedkoper?

Misschien wel. Als werkgever loopt u het risico dat uw werknemer langdurig ziek blijft. Bij ziekte die langer dan twee jaar duurt, ontvangt uw werknemer een uitkering. Krijgt uw werknemer een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Dan moet u de premie daarvoor tien jaar lang betalen. Daar kunt zich voor verzekeren bij het UWV, maar dat kan ook bij een verzekeraar. U bent dan een zogenoemde ‘WGA-eigenriscodrager’ en betaalt de WGA-premie aan de verzekeraar. Deze premie kan bij een verzekeraar een stuk lager zijn. Laat uw adviseur eens berekenen of dit voor u een voordelige optie is.

Is WGA-eigenrisicodrager zijn alleen voor premievoordeel interessant?

Nee, WGA-eigenriscodrager zijn is niet alleen voor premievoordeel interessant. De verzekeraar kan u ook ondersteunen bij re-integratie. Vergelijkt u het UWV en verzekeraars, dan ziet u een opmerkelijk verschil. Verzekeraars spannen zich veel sneller in om uw zieke werknemer te laten re-integreren. Vanaf de dertiende week, of zelfs nog eerder, zetten zij het re-integratie traject al in. Het UWV doet dit pas na 104 weken (twee jaar), dus als uw werknemer al arbeidsongeschikt is. Het UWV heeft dan ook geen commercieel belang. Is uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt en belandt hij in de WGA? Dan geeft het UWV u een ‘boete’: u krijgt een hogere, gedifferentieerde premie. Weliswaar met een vertraging van twee jaar, maar die hogere premie loopt wel maximaal tien jaar door.

Krijg ik als WGA-eigenrisicodrager ook ondersteuning bij re-integratie?

Bent u WGA-eigenriscodrager, dan bent u ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. En dat voor een tijd van minstens tien jaar. Controleer daarom of een verzekeraar u bij deze verplichting ondersteunt met re-integratiedienstverlening en -budgetten. Ga ook na of de verzekeraar ex-werknemers volgt en contact met hen houdt voor eventuele nieuwe re-integratiemogelijkheden. Want ook voor de re-integratie van deze werknemers bent u verantwoordelijk.

Hoe zit het met werknemers die arbeidsongeschikt waren voordat ik WGA-eigenrisicodrager werd?

Voor werknemers die al arbeidsongeschikt waren toen u de verzekering aanvroeg, is er geen dekking. Vaak bieden verzekeraars wel een zogeheten ‘inloopdekking’. Een inloopdekking is een dekking voor arbeidsongeschiktheid die ontstaat tussen de aanvraag van de verzekering en de ingangsdatum ervan.

Hebt u arbeidsongeschikte werknemers in dienst op het moment dat u de verzekering aanvraagt? Dan moet u de WGA-lasten voor hen betalen. U kunt deze lasten dan niet claimen op de WGA-verzekering. Die situatie wilt u voorkomen. Het is daarom belangrijk hier goed op te letten. Hebt u een groot bedrijf (met een loonsom vanaf ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar)? Dan kunt u dit risico meeverzekeren. Dat kan met een premieopslag of een koopsom. De hoogte daarvan verschilt per verzekeraar.

Waarop moet ik letten als ik een WGA–eigenrisicoverzekering afsluit?

Overweegt u een WGA-eigenrisicoverzekering? Let dan vooral op deze onderdelen:

  • Controleer of werknemers die ziek worden tussen het moment van aanvraag van de verzekering en de ingangsdatum ervan, ook binnen de dekking vallen. En zo ja, bekijk dan hoelang de periode van dekking is.
  • Let erop dat de verzekeraar ook dekking biedt voor werknemers met een IVA-uitkering die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn? Als deze werknemers door een wijziging in de situatie in de WGA komen, is het belangrijk dat de verzekeraar de claim accepteert.
  • Vergoedt de verzekeraar ook de werkgeverslasten?
  • Draagt de verzekeraar bij aan de kosten van re-integratie?
  • Voor welke werknemers moet u premie betalen en voor welke niet? Denk hierbij aan werknemers ouder dan 63 jaar. Of werknemers die vanuit de Ziektewet in de WGA zijn gekomen. Of werknemers die, toen ze in dienst kwamen, gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren en die binnen vijf jaar weer arbeidsongeschikt worden (no-riskpolis).
  • Wilt u een bestaande verzekering beëindigen? Dan is het ook belangrijk de zogeheten ‘uitloopdekking’ te controleren. De uitloopdekking is de dekking voor arbeidsongeschikte werknemers die niet onder de nieuwe verzekering vallen.

Krijg ik als WGA-eigenrisicodrager juridische ondersteuning bij een conflict rond re-integratie?

Dat hangt af van de dekking van uw verzekering. Controleer daarom of de verzekeraar u juridisch ondersteunt en de kosten dekt.

Een WGA-eigenriscodrager wordt gezien als Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dat is het geval als u taken uitvoert die het UWV uitvoert voor werkgevers die géén WGA-eigenrisicodrager zijn. Het gaat daarbij dan vooral om taken rond re-integratie. U moet bijvoorbeeld een beschikking opstellen of zich verweren tegen een aangetekend bezwaar van een werknemer.

Kan ik als WGA-eigenrisicodrager ook mijn werkgeverslasten verzekeren?

Naast de WGA-uitkering moet u soms werkgeverslasten doorbetalen. Verzekeraars zijn vaak bereid die mee te verzekeren. De premies werknemersverzekeringen die u over de WGA-uitkering moet betalen, zijn meestal al gedekt.

Waarom zou ik een WIA-verzekering afsluiten voor mijn werknemers? Of is dat verplicht?

Als werkgever bent u niet verplicht een verzekering af te sluiten voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Maar het is voor uw werknemers een belangrijke verzekering en zij hoeft u niets te kosten. De WIA kan namelijk grote financiële gevolgen hebben voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. ‘Gedeeltelijk’ houdt in dat een werknemer voor ten minste 35 procent arbeidsongeschikt is. Dat betekent dat hij het resterende deel nog kan werken. Daarom stimuleert de overheid werknemers om nog zo veel mogelijk te verdienen. Dit heet ‘benutting van de restverdiencapaciteit’. Benut de werknemer zijn restverdiencapaciteit onvoldoende omdat hij geen passend werk kan vinden? Dan volgt er een sanctie: hij ontvangt een lage WIA-vervolguitkering. Deze uitkering is een percentage van het minimumloon en is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Om te voorkomen dat een werknemer ver terugvalt, kan hij zich individueel verzekeren. Maar dit is vaak te duur. Bovendien kan er sprake zijn van beperkte (medische) acceptatie. U kunt een collectieve regeling voor uw werknemers afsluiten en daarmee het inkomen aanvullen van werknemers die arbeidsongeschikt zijn. U biedt uw werknemers daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. En het hoeft u niets te kosten. U kunt ervoor kiezen de premie (deels) door uw werknemers te laten betalen.