Uitzendbureaus

Markt voor uitzendbureaus groeit

Uitzendbureaus houden zich bezig met het uitlenen en detacheren en werving en selectie van personeel. De branche is sterk conjunctuurgevoelig. De algemene trend is dat een steeds groter gedeelte van de beroepsbevolking flexwerkers zijn. Met name tijdelijke contracten en oproepcontracten worden steeds vaker gebruikt. Het aandeel uitzendkrachten is afgenomen. Uitzendbureaus concurreren steeds meer met zzp’ers.  In totaal zijn er circa 11.600 schoonmaakbedrijven, waaronder circa 5.000 zelfstandigen. De omzet bedraagt ongeveer € 20,1 miljard. De verwachting is dat de markt voor uitzendbureaus in 2014 en 2015 sterker zal groeien dan de economie.

infographic

Trends en ontwikkelingen in markt en regelgeving hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wil de overheid werknemers met een tijdelijk contract sneller in aanmerking laten komen voor een vast contract. De wet heeft ook impact op het uitzendbeding, die wordt gemaximeerd op 78 gewerkte weken. Er liggen kansen voor uitzendbureaus in het aanbieden van meer diensten, zoals HRM. Marktuitbreiding met nieuwe diensten kan ook voor aansprakelijkheid en WIA-verzekeringen tot nieuwe dekkingsgebieden leiden. Steeds vaker komt publiekprivate samenwerking in de branche voor. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking tussen uitzendbureaus en het UWV en samenwerking met gemeenten. Er komen steeds meer regels op het gebied van de inzet van buitenlandse uitzendkrachten. Buitenlandse uitzendkrachten vormen een aparte risicogroep. Hun verzekeringen verdienen speciale aandacht.

Internet wordt leidend in de communicatie met uitzendkrachten en opdrachtgevers

Internet wordt steeds meer leidend in de communicatie met uitzendkrachten en opdrachtgevers. De toename van cybercrime zorg ervoor, dat beveiliging een steeds belangrijker thema wordt. Er zijn inmiddels speciale verzekeringen hiervoor op de markt. Goede verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid zoals beroepsaansprakelijkheid kunnen hier ook een rol spelen. Innovaties bij opdrachtgevers leiden tot vraag naar nieuwe type uitzendkrachten. Mogelijk leidt dit tot nieuwe risico’s op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava) heeft een sterke impact op de uitzendsector voor de premies voor de Ziektewet en WGA

Veel uitzendorganisaties kiezen ervoor om eigenrisicodrager te worden voor ZW-flex en de WGA. De noodzaak van een effectieve verzuimbegeleiding van vangnetters wordt daarmee groter. Een goed advies over eigenrisicodragerschap mogelijkheden voor de Ziektewet-flex en WGA is belangrijk.