Agrarische bedrijven

Nederland is voorloper in de wereld op het gebied van agrarische producten

De agrarische sector bestaat uit de akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en agrarische dienstverlening. Veel bedrijven zijn lid van een of meerdere brancheorganisaties. Er zijn ongeveer 67.500 bedrijven, die zich bezig houden met de productie van agrarische producten, waaronder circa 92.000 zelfstandigen. De productie bedraagt ongeveer € 27 miljard. De verwachting is dat de markt in 2014 en 2015 sterker zal groeien dan de economie. Het Topsectoren beleid Agri & Food stimuleert innovatie en samenwerking binnen de sector. De thema’s diergezondheid, plantgezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en milieu staan hoog op de agenda. Veiligheid, innovatie en duurzaamheid brengen nieuwe risico’s met zich mee. Dit kan impact hebben op de verzekeringen van bedrijven in de agrarische sector.

infographic

Trends en ontwikkelingen in de agrarische sector hebben invloed op de risico’s en verzekeringen

De agrarische sector is een kapitaalintensieve sector, die sterk afhankelijk is van weer- en seizoensinvloeden. Hierdoor fluctueren de productie, prijzen en inkomens van de ondernemers sterk. Het Europese landbouwbeleid gaat op de schop, waardoor wet- en regelgeving op het gebied van grondgebruik en milieu verandert. In 2015 worden de melkquota in de EU afgeschaft en in 2017 de suikerquota. Deze ontwikkelingen hebben impact op de risico’s en de verzekeringen.

Meer moeten produceren met minder milieubelasting geeft stimulans aan innovatie en samenwerking

Precisielandbouw en managementinformatiesystemen kunnen ervoor zorgen dat er meer wordt geproduceerd met minder milieubelasting. Binnen de innovatie agenda van de Topsector agri & food wordt aandacht gegeven aan nieuwe technologie, efficiënter produceren, duurzaamheid en gezondheid. Deze ontwikkelingen brengen andere risico’s met zich mee. Het vasthouden en aantrekken van goedopgeleide beroepsbevolking en het stimuleren van jonge agrariërs is een grote uitdaging. De Topsector heeft hiervoor een human capital agenda, opgesteld. De Universiteit Wageningen (WUR) is een belangrijk opleidings- en onderzoeksinstituut met wereldwijde faam.

Het aantal flexwerkers en zzp'ers neemt toe

In de intensieve landbouw en tuinbouw betreft ongeveer 20% van de kosten personeelskosten. Het aandeel flexwerkers neemt toe. Fysieke belasting, beroepsinfectieziekten en huidaandoeningen zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De sectorpremies voor WGA-flex en ZW-flex stijgen in 2015. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. Advies op het gebied van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex en WGA kan belangrijker worden. Er is grote groep zzp’ers. Voor deze groep is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot.