Veelgestelde vragen

Wat is ElektraGarant? Welke bedrijven mogen de brandkeuring uitvoeren? Overzicht van de meest gestelde vragen over het beperken van brandrisico.

Wat houdt ElektraGarant in?

ElektraGarant is een onderdeel van brandpreventie. Hiermee verkleint u de kans op brand door elektrotechnische gebreken in uw bedrijf aanzienlijk. ElektraGarant houdt in dat een erkend en onafhankelijk inspectiebedrijf uw elektrische installatie en risicovolle apparaten inspecteert. Zo krijgt u inzicht in:

• de brandrisico’s van de elektrische installatie in uw bedrijf;
• de brandrisico’s van elektrische apparaten en verlengsnoeren in uw bedrijf;
• de oorzaken van die brandrisico’s;
• de maatregelen die u kunt nemen om afwijkingen te herstellen.

Wat zijn de onderdelen van een ElektraGarantinspectie?

De ElektraGarant inspectie bestaat uit:
 
• een uitgebreide visuele inspectie van de verdeelinrichtingen, elektrische installatie en risicovolle apparaten;
• metingen en proeven (voor een deel zijn dit de metingen uit de NEN 3140);
• warmtebeeldopnames van de verdeelinrichtingen (thermografie).

De uitgebreide visuele inspectie is een onmisbaar onderdeel. Door goed en gericht te kijken, spoort de inspecteur de meeste gebreken of tekortkomingen op. Alleen al de verdeelinrichting beoordeelt hij op meer dan twintig punten. Verder voert de inspecteur belangrijke metingen en proeven uit. Die zijn nodig om de veiligheid van de installatie of een elektrisch apparaat te boordelen. De inspecteur vindt via warmtebeeldopname zogenoemde hotspots. Dit zijn vaak (slechte) verbindingen in de elektrische installatie die heel heet kunnen worden.

Hoe verloopt het ElektraGaranttraject?

 • U vraagt de inspectie aan op de website van het inspectiebedrijf via het elektronisch aanvraagformulier.
 • Het inspectiebedrijf neemt binnen 2 werkdagen telefonisch contact op voor het maken van een afspraak. U krijgt per e-mail een afspraakbevestiging.
 • Het inspectiebedrijf voert de ElektraGarant inspectie uit.
 • U ontvangt binnen 14 dagen na de inspectie een inspectierapport. Daarin zit ook een herstelverklaring.
 • U laat alle afwijkingen door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf herstellen.
 • Uw elektrotechnisch installatiebedrijf ondertekent de herstelverklaring die u hebt gekregen bij het inspectierapport. De ondertekende verklaring stuurt u binnen 3 maanden na ontvangst van het inspectierapport rechtstreeks naar het Expertise Service Center van Delta Lloyd: to_expert@deltalloyd.nl
 • Als wij uw herstelverklaring hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging. U hebt dan de zekerheid van ElektraGarant.

Wat zijn mijn voordelen van ElektraGarant?

 • Geen discussie bij brandschade door elektra.
 • U richt zich op het risico van brand in plaats van op persoonlijk letsel (zoals bij de NEN 3140).
 • De inspectie richt zich ook op risicovolle elektrische apparaten.
 • U krijgt de resultaten in een duidelijke rapportage met foto's.
 • De rapportage geeft u inzicht in de oorzaak van de afwijkingen.
 • U krijgt bij de rapportage ook advies op maat. Daarmee kunt u in de toekomst dezelfde afwijkingen voorkomen.
 • U versterkt de continuïteit van uw bedrijf.
 • Een gespecialiseerd en onafhankelijk inspectiebedrijf voert de keuring uit.
 • ElektraGarant geeft extra aandacht aan risico’s die in uw branche veel voorkomen.
 • ElektraGarant heeft een scherpe prijs. De keuring is overwegend goedkoper dan een volledige inspectie volgens NEN 3140.

Hoe vaak moet een ElektraGarantinspectie uitgevoerd worden?

Voor bedrijven in industrie, horeca en garagebedrijven één keer per drie jaar. Voor opslag en kantoor één keer per vijf jaar. Voor agrarische bedrijven één keer per drie jaar.

Hoe lang duurt een inspectie?

Dat hangt af van uw bedrijfsactiviteit, het vloeroppervlak en het aantal verdeelinrichtingen. Meestal een hele dag.

Ontvang ik een rapportage?

Ja, binnen twee weken na de inspectie ontvangt u de ElektraGarantrapportage. hierdoor krijgt u inzicht in:

 • de belangrijke elektrische risico’s die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen;
 • foto’s en aanduidingen van elke afwijking. Daarmee kan uw installateur de afwijkingen gemakkelijk opsporen;
 • een omschrijving van het risico per afwijking, en van de noodzakelijke acties om de afwijking te herstellen. Zo weet u waarom een afwijking een risico vormt. En wat u moet doen om het probleem op te lossen;
 • inzicht in de oorzaken van de gebreken. Zo weet u of u daar zelf iets aan kunt doen of niet. U hebt bijvoorbeeld geen invloed op afwijkingen die tijdens de aanleg van de elektrische installatie zijn ontstaan;
 • maatwerkadvies om dezelfde soort gebreken in de toekomst te voorkomen;
 • een herstelverklaring die uw installateur moet ondertekenen. Daarmee weet u zeker dat alle gebreken goed verholpen zijn.

Binnen hoeveel tijd moet ik de gebreken laten herstellen?

Binnen drie maanden nadat u het inspectierapport hebt gekregen.

Welke bedrijven mogen een ElektraGarantinspectie uitvoeren?

Momenteel zijn er 2 bedrijven die de ElektraGarant-inspectie kunnen uitvoeren. Dat zijn Inspexx en Parkstad Inspecties. Beide onafhankelijke inspectiebedrijven met ruime ervaring met het inspecteren van elektrische installaties. Ze werken door het hele land. Een aantal inspecteurs van Inspexx en Parkstad Inspecties heeft onze training voor het uitvoeren van de ElektraGarant inspecties gevolgd.

Zijn er nog andere bedrijven die de ElektraGarantinspecties mogen uitvoeren?

Nee, nog niet. De methodiek van deze inspectie hebben we gebaseerd op onze kennis van de oorzaken van elektrabranden. Deze methodiek vraagt van de inspecteur allereerst speciale kennis van brandoorzaken en brandgedrag van materialen. Daarnaast moet hij met zijn kennis de risico’s van elektrische installaties en apparaten kunnen inschatten. Daarom hebben wij gericht een aantal inspecteurs opgeleid. Zij hebben inmiddels ervaring opgedaan in een proefproject. Een ander inspectiebedrijf of een elektrotechnisch installatiebedrijf kunnen deze inspectie dus niet uitvoeren, ook niet op basis van een checklist.

Delta Lloyd gaat de kennis en ervaringen die zij heeft opgedaan met ElektraGarant delen met brancheverenigingen van inspectiebedrijven en installatiebedrijven. Naar verwachting kunnen bedrijven zich eind 2015/begin 2016 hiervoor laten certificeren en vanaf dan ook dit soort specifieke inspecties uitvoeren.

Ik wil geen zaken doen met Inspexx en Parkstad Inspecties. Wat nu?

Een ElektraGarant inspectie is goedkoper dan een gemiddelde NEN 3140-inspectie. Bovendien kunnen Inspexx en Parkstad Inspecties de ElektraGarant inspectie op aanvraag volgens de NEN 3140 uitvoeren. Delta Lloyd bemoeit zich verder niet met het uitvoeren van een inspectie. Wij hebben de norm vastgelegd. Het inspectiebedrijf toetst onafhankelijk of u aan deze norm voldoet. Zij hebben geen voordeel bij de uitkomst van de inspectie. Blijft u bij uw standpunt dat u geen zaken wilt doen met Inspexx? Dan zijn de mogelijkheden voor het afsluiten van een brandverzekering beperkt. Uw tussenpersoon kan in overleg met Delta Lloyd bepalen of er mogelijkheden zijn.

Hoeveel kost een ElektraGarantinspectie?

De prijs hangt af van de activiteit, de vloeroppervlakte en het aantal verdeelinrichtingen in uw bedrijf. De meeste inspecties duren een halve of een hele dag. Voor grote bedrijven met een uitgebreide elektrische installatie kan mogelijk niet volstaan worden met één dag. Meer informatie over de prijsberekening vindt u op de website van het inspectiebedrijf of de tarieven op deze website.

Vaak zal een ElektraGarantinspectie goedkoper zijn dan een volledige inspectie volgens de NEN 3140. Tijdens de inspectie noteert de inspecteur namelijk alleen de belangrijkste afwijkingen. Afwijkingen die niet risicovol zijn, komen niet in het rapport. U maakt dus alleen noodzakelijke kosten. Waarschijnlijk heeft de installateur die later de gebreken herstelt, daarvoor ook minder tijd nodig. Hij kan sneller werken dankzij de foto’s van de afwijkingen die bij de inspectie gemaakt zijn. Wij schatten in dat een installateur maximaal een halve dag tot één dag nodig heeft om afwijkingen te herstellen. Verder levert een volgende inspectie waarschijnlijk bijna geen afwijkingen op. Zodoende hebt u na een volgende inspectie maar weinig kosten.

Wie betaalt de ElektraGarantinspectie?

U betaalt de inspectie zelf. Wij hebben daarvoor een scherpe prijs afgesproken met het inspectiebedrijf. In sommige gevallen vergoeden wij voor Groot Zakelijk klanten een deel van de inspectiekosten. Neem hiervoor contact op met uw tussenpersoon.

Wie mag de afwijkingen uit het inspectierapport herstellen?

Alleen een elektrotechnisch installatiebedrijf. Meestal is dat uw eigen installateur. Het elektrotechnisch installatiebedrijf tekent ervoor dat alle afwijkingen hersteld zijn. Voor eenvoudig onderhoud mag u zelf zorgen. Zo mag u zelf de apparaten schoonmaken. Tenminste, als u daarvoor bevoegd bent. En als u dat doet volgens de voorschriften van de leverancier.

Wat is het verschil tussen een ElektraGarantinspectie en een NEN 3140-keuring?

ElektraGarant heeft als doel brand te voorkomen. Dat is een ander doel dan het doel van de NEN 3140-keuring. Die keuring is er vooral op gericht persoonlijk letsel te voorkomen.

Delta Lloyd heeft de methodiek van ElektraGarant gebaseerd op wat bekend is over de oorzaken van elektrabranden. Wij hebben de risicofactoren en inspectiepunten vastgesteld op basis van internationale literatuur over oorzaken van elektrabranden, onze schadestatistieken en eigen
schade-ervaringen. Zodoende heeft de ElektraGarantinspectie een andere, bredere basis dan de NEN 3140-keuring.

Uiteraard besteden wij bij ElektraGarant ook voldoende aandacht aan de veiligheid van de elektrische installatie. We voeren dus de belangrijkste metingen uit de NEN 3140 uit. Maar ElektraGarant gaat verder. Zo controleren wij bij ElektraGarant ook risicovolle apparaten en machines en de omgeving van installaties en apparaten. Risicovolle installatiedelen inspecteren we bovendien met een warmtebeeldcamera (thermografie). Dat gebeurt bij een NEN 3140-keuring niet. Zo krijgt u een totaalbeeld van de risico’s voor brand door gebreken in elektrotechnische installaties en apparaten. En van wat u kunt doen om die risico’s weg te nemen.

Voldoet ElektraGarant aan de NEN 3140?

De inspectie voor ElektraGarant is geen inspectie volgens NEN 3140. Bij ElektraGarant gaat het om een aangepaste beoordeling van de elektrische risico’s, een risico-inspectie dus. We controleren dan ook risicovolle elektrische apparaten. Dat gebeurt bij een NEN 3140-inspectie van de vaste elektrische installatie niet.

Op sommige punten is de inspectie voor ElektraGarant beperkter. Zo voeren we niet alle metingen uit de NEN 3140 uit. Maar op andere onderdelen is de controle voor ElektraGarant juist weer uitgebreider. Een NEN 3140-inspectie vereist onder andere dat de inspecteur alle inspectiepunten opschrijft. Hij werkt eigenlijk een checklist af. Bij ElektraGarant noteert de inspecteur alleen de belangrijkste afwijkingen die zorgen voor een verhoogd risico. Uiteraard geeft ElektraGarant een meer dan voldoende beeld van de toestand van de elektrische installatie.

Maar de NEN 3140-keuring is toch wettelijk verplicht?

Nee. De Arbowet zegt dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. In de Arbowet staat dat de NEN 3140 een hulpmiddel (leidraad) is om daaraan te voldoen. U mag ook kiezen voor een andere, gelijkwaardige inspectie. En u mag op een andere manier voor een veilige elektrische bedrijfsvoering zorgen. Als u hierin maar een helder en afgewogen beleid voert.

Laat u een NEN 3140-inspectie of een ElektraGarantinspectie uitvoeren? Dan voldoet u overigens niet automatisch aan de Arbowet. Die eist dat u zorgt voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Daarvoor is meer nodig dan alleen het uitvoeren van een inspectie van de elektrische installatie.

Wat is het doel van een NEN 3140-inspectie?

Vaststellen of er bezwaar is tegen het gebruik van de elektrische installatie. Dat stelt de inspecteur ook vast bij een ElektraGarantinspectie. Die geeft dus ook een goed beeld van de toestand van een elektrische installatie.

Wat als ik toch een inspectie volgens NEN 3140 wil?

Dan kunt u de ElektraGarantinspectie volgens de NEN 3140 laten uitvoeren. De inspecteur doet dan extra metingen en zorgt ook voor een uitgebreidere registratie. Dat kost wel meer dan een ElektraGarantinspectie. U kunt die meerprijs van tevoren aanvragen bij het bedrijf dat de ElektraGarantinspectie doet.

Laat u een NEN 3140-inspectie of een ElektraGarantinspectie uitvoeren? Dan voldoet u overigens niet automatisch aan de Arbowet. Die eist dat u zorgt voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Daarvoor is meer nodig dan alleen inspecties.

Wat is het belangrijkste verschil tussen ElektraGarant en een NEN 3140-clausule?

ElektraGarant geeft u duidelijkheid. U weet precies wat er van u verwacht wordt. Doorloopt u het traject van ElektraGarant? Dan voldoet u aan onze voorwaarden voor de brandveiligheid van de elektrische installatie en apparaten. Zodoende weet u zeker dat bij brandschade door elektra geen discussie ontstaat.

Ik heb nu een polis met een NEN 3140-clausule. Kan ik deze laten vervangen door ElektraGarant?

Dit is in bepaalde gevallen mogelijk. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur voor het bespreken van de mogelijkheden.

Ik heb onlangs een NEN 3140-inspectie laten uitvoeren. Dan hoeft dit toch niet meer?

Dat hangt ervan af. Belangrijk is bijvoorbeeld wanneer de NEN 3140-inspectie heeft plaatsgevonden. En wat de kwaliteit ervan is. Uit ervaring weten wij dat de kwaliteit van de inspecties heel verschillend kan zijn. Delta Lloyd zal het keuringsrapport van de NEN 3140-inspectie beoordelen. Daarbij is ook belangrijk dat u de afwijkingen die in het NEN 3140-rapport staan, hebt hersteld. Dit moet u kunnen aantonen. Wij zullen u dus vragen om het NEN 3140-rapport en de herstelverklaring. Beide gaan wij beoordelen.

Waar kan ik meer informatie vinden over preventie?

Wilt u meer weten risico's en welke maatregelen u kunt nemen voor uw bedrijf? Bekijk hier alle informatie over preventie.

Waar kan ik terecht met mijn klacht of compliment over ElektraGarant?

Hebt u een compliment of een klacht over ElektraGarant? Stuur deze dan per e-mail naar to_expert@deltalloyd.nl en vermeld in de onderwerpregel “ElektraGarant”. Wij nemen uw klacht zorgvuldig in behandeling.

Ik heb een inhoudelijke vraag over een ElektraGarant inspectie(rapport). Aan wie kan ik deze vraag stellen?

Hebt u een inhoudelijke vraag over een uitgevoerde ElektraGarant inspectie? Neem dan direct contact op met het inspectiebedrijf Inspexx op +31 (0)33 453 50 30. Zij helpen u graag verder.