Individuele WIA Werknemersverzekering

Welke uitkering krijgt u?

WGA Gat uitkering (Rubriek A)

  • Bent u 35 – 80 procent arbeidsongeschikt? Krijgt u vanuit de WIA een WGA-vervolguitkering? Dan vullen wij aan tot maximaal 70 procent van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Maar alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. De hoogte waarover wij de uitkering betalen is gemaximeerd op het maximum dagloon (€54.614 op jaarbasis per 1 januari 2018).

WIA Excedent (Rubriek C)

  • Bent u volledig arbeidsongeschikt en krijgt u vanuit de WIA een IVA-uitkering? En verdiende u meer dan het maximum dagloon? Dan krijgt u 70, 75 of 80 procent van uw loon min 75 procent  van het maximum dagloon als aanvulling op uw IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. U krijgt een IVA-uitkering als u 80 procent duurzaam arbeidsongeschikt bent. Duurzaam betekent dat de kans op herstel erg klein is.
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt of volledig arbeidsongeschikt en krijgt u vanuit de WIA een WGA-uitkering? En verdient u meer dan het maximum dagloon? Dan krijgt u een aanvulling op uw WGA-uitkering van 70, 75 of 80 procent van uw loon min 70 procent van het maximum dagloon, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. U krijgt een WGA-uitkering als u 35 procent of meer en niet duurzaam arbeidsongeschikt ben.
  • De maximale uitkering is 100.000 euro per jaar.


Met behulp van de WIA rekentool kunt u een indicatie krijgen van de uitkering die u ontvangt als u meer dan 35 procent arbeidsongeschikt bent en meer verdient dan het maximum dagloon.


Wanneer krijgt u geen uitkering?

U krijgt geen uitkering als u:

  • geen recht meer hebt op een WGA- of IVA-uitkering;
  • arbeidsongeschikt bent op het moment dat de verzekering ingaat;
  • de eindleeftijd hebt bereikt.

In een aantal gevallen krijgt u geen uitkering als u arbeidsongeschikt bent. Dit kan te maken hebben met de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Ook keren wij niet uit als u de verplichtingen uit deze verzekering niet nakomt. Verder gelden er een aantal algemene uitsluitingen, bijvoorbeeld bij schade door oorlog, gewelddadige demonstraties en atoomkernreacties. Lees hierover meer in de polisvoorwaarden.