Banksparen: Lijfrente Groeirekening

Kenmerken van de Lijfrente Groeirekening

Algemeen

 • Met een Lijfrente Groeirekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen. Op de wettelijke einddatum moet u met het opgebouwde geld een uitkering aankopen. U kunt het geld niet gebruiken voor iets anders.
 • De Lijfrente Groeirekening is een geblokkeerde spaarrekening. Dit betekent dat u tussentijds geen geld kunt opnemen van de rekening.
 • Met de Lijfrente Groeirekening kunt u sparen met een variabel rente, sparen met een vaste rente (deposito) en u kunt beleggen. Een combinatie van sparen en beleggen is ook mogelijk.
 • De Lijfrente Groeirekening is een internetproduct. Dit betekent dat alle communicatie zoveel mogelijk elektronisch gaat. Persoonlijke internettoegang is nodig voor deze rekening. U kunt uw saldo online bekijken en beheren.
 • U kunt vermogen opbouwen op de rekening tot uiterlijk het einde van het jaar dat u uw AOW leeftijd plus vijf jaar bereikt. Uiterlijk aan het einde van hetzelfde jaar moet u met het geld ook een uitkering aankopen.
 • De rekening staat op naam van 1 rekeninghouder en kan geen en/of rekening zijn. Ook mag de rekening niet op naam van een bedrijf staan.
 • Automatisch sparen is mogelijk door de bank een machtiging te geven. Dit kan per maand, kwartaal, half jaar of per jaar.
 • De bank mag belastingen, boetes, heffingen en kosten direct verrekenen met het geld op de rekening.
 • Vrijkomende lijfrentepolissen die kort na elkaar aflopen en in hetzelfde belastingregime zijn afgesloten, kunnen gecombineerd worden.
 • Er is geen minimuminleg.
 • Uw eventuele aanspraak op oude voorwaarden uit het belastingstelsel vervalt.

Fiscaal

 • De voorwaarden van het huidige belastingstelsel (wet op inkomstenbelasting 2001) gelden. De inleg is alleen mogelijk in euro’s en zal vanwege de belastingregels moeten voldoen aan:
  • Aantoonbare fiscale jaarruimte of reserveringsruimte, of;
  • Stakingswinst (bij verkoop van een bedrijf), of;
  • Opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR), of;
  • Waardeoverdracht van een andere lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. 
   De inleg zoals genoemd hierboven bij punt 1, 2 en 3 is aftrekbaar bij de belastingopgave. Het geld op de Lijfrente Groeirekening hoeft niet opgegeven te worden in Box 3 bij de belastingopgave. U hoeft pas belasting over het geld te betalen als u het geld laat uitkeren.
 • U mag de Lijfrente Groeirekening niet overdragen, afkopen of verpanden. Doet u dit wel dan heeft dit fiscale gevolgen.

Rente en deposito

 • U ontvangt automatisch een variabele rente over het geld op de rekening. De rente wordt elk jaar begin januari bijgeschreven op de rekening. Een variabele rente kan op elk moment veranderen.
 • Op elk moment kunt u (een deel van) het geld in een deposito zetten. U zet het geld dan voor langere tijd vast (een bepaalde looptijd). Afhankelijk van de looptijd ontvangt u een vast rentepercentage. U kunt kiezen uit verschillende looptijden. Het vaste rentepercentage op het deposito ontvangt u gedurende de hele looptijd van het deposito. De rente wordt elk jaar bijgeschreven op het deposito zelf. Over de rente ontvangt u ook het vaste rentepercentage.
 • Als u het deposito eerder wilt stoppen dan u met de bank hebt afgesproken, dan betaalt u kosten. De kosten kunnen variëren en zijn afhankelijk van de actuele rentestanden op dat moment en de resterende looptijd. U betaalt altijd een minimum bedrag.
 • Er is een sprake van een rentegarantietermijn. Als u binnen 2 maanden, nadat u het aanvraagformulier in uw mailbox hebt ontvangen een deposito opent, ontvangt u automatisch de hoogste rente.
 • U kunt alleen een deposito openen, als u een minimaal bedrag in deposito zet. U kunt meerdere deposito’s openen, met eventueel verschillende looptijden.
 • U opent zelf een deposito in uw persoonlijke online omgeving.
 • Het spaarsaldo (variabel en deposito) valt tot maximaal € 100.000,- onder het depositogarantiestelsel. Dit geldt voor de optelsom van alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen.
 • Alle rentes zijn effectieve rentes op jaarbasis.

Overlijden, verhuizen of opzeggen

 • Het geld op de Lijfrente Groeirekening gaat bij uw overlijden over naar uw nabestaanden. Vanaf uw overlijden ontvangen zij een lijfrente-uitkering. Mag volgens de wet geen lijfrente-uitkering gedaan worden? Dan betalen wij het geld uit aan uw nabestaanden.
 • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
 • (Gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder is mogelijk. Aan het (gedeeltelijk) overstappen stelt de bank een minimum aan het over te dragen saldo. Aan het (gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder kunnen kosten verbonden zijn.
 • U kunt de rekening op ieder moment opzeggen. Het gespaarde geld moet dan wel omgezet worden in een lijfrente-uitkering of worden overgemaakt naar een andere lijfrenterekening of lijfrenteverzekering. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Na een volledige waardeoverdracht wordt uw Lijfrente Groeirekening opgeheven.
 • De bank mag uw rekening opheffen als het saldo onder een bepaald minimum ligt en de laatste 12 maanden geen stortingen hebben plaatsgevonden.
 • Indien u de rekening opzegt binnen de wettelijke bedenktijd, dan kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

Beleggen

 • U kunt alleen beleggen in de fondsen zoals aangegeven op het Fonds- en tarievenoverzicht [PDF] .
 • U kunt kiezen uit fondsen van meerdere aanbieders. Elk fonds heeft eigen kenmerken en specifieke risico’s.
 • Aan beleggen zijn kosten verbonden. Deze kunt u terugvinden op het Fonds- en tarievenoverzicht [PDF] .
 • Beleggen wordt door Delta Lloyd Bank altijd uitgevoerd op basis van execution only. Delta Lloyd geeft dus nooit advies maar voert slechts uw order uit. U moet zelf in de gaten houden of de waardeontwikkeling nog in lijn is met uw doelkapitaal en gewenst risiconiveau.
 • Met het Beleggerskompas bepalen we uw beleggersprofiel. Het Beleggerskompas is een online hulpmiddel om te bepalen of uw beleggingsportefeuille aansluit bij uw beleggersprofiel. U bepaalt altijd zelf of u ook daadwerkelijk aan- verkoopt of switched. Het Beleggerskompas is geen advies.
 • U bepaalt zelf de samenstelling van uw beleggersportefeuille, eventueel in overleg met een adviseur. Delta Lloyd Bank voert alleen de opgegeven orders uit.

Risico’s van de Lijfrente Groeirekening

Algemeen

 • Regels rondom belastingwetgeving kunnen in de toekomst veranderen.
 • Hebt u een totaal spaarsaldo dat groter is dan €100.000,- en gaat Delta Lloyd Bank failliet?  Dan keert het depositogarantiestelsel maximaal €100.000,- uit. Dit geldt voor alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen.

Fiscaal

 • Indien u geld inlegt dat niet voldoet aan de vereisten van de huidige geldende belastingregels (wet inkomstenbelasting 2001), dan heeft dit fiscale gevolgen.
 • U legt onbewust geld in vanuit een ander belastingregime, waardoor bepaalde belastingvoordelen uit uw vorige belastingregiem kunnen vervallen.
 • U draagt het geld over aan een ander, verpand de rekening of wilt toch afkopen? Dit heeft fiscale consequenties.
 • Door onvoorziene omstandigheden hebt u uw geld toch direct nodig en wilt u afkopen. Afkopen heeft fiscale gevolgen. Ook kunnen hier extra kosten aan zitten. Bijvoorbeeld als u uw geld in een deposito hebt vastgezet.
 • U sluit het product af met een doel voor ogen. De toekomstige waardeontwikkeling kan zodanig verlopen dat u aanvullende maatregelen moet nemen om het doelkapitaal te halen. Eventueel geld bijstorten kan alleen als u fiscaal deze mogelijkheid nog hebt. Hebt u deze mogelijkheid niet? Dan kan het zijn dat u andere aanvullende maatregelen moet nemen.

Rente en deposito

 • Rentestanden kunnen schommelen, waardoor u het deposito te vroeg of te laat voor uw gevoel hebt afgesloten.
 • U sluit achteraf gezien een deposito voor een te lange periode af, waardoor u extra kosten hebt. Dit kan voorkomen als u bijvoorbeeld gaat scheiden of toch eerder besluit om uw opgebouwde saldo om te zetten in een uitkeerrekening.
 • Door schommelingen in de rentestanden, kan het voorkomen dat het beoogde eindbedrag niet wordt behaald.
 • Kiest u voor sparen met een variabele rente? Dan weet u niet helemaal zeker met welk bedrag uw geldt groeit, omdat de rentevergoeding in de toekomst op elke moment kan wijzigen.
 • De rentevergoeding gedurende de looptijd van de Lijfrente Groeirekening kan lager zijn dan de inflatie, waardoor u op de einddatum mogelijk niet genoeg vermogen hebt opgebouwd.

Verhuizen, opzeggen

 • Bij een overdracht naar een andere bank of verzekeraar moet u rekening houden met kosten zoals advies en distributiekosten.
 • De bank kan tussentijds de voorwaarden of kosten veranderen. Als een eventuele wijziging voor u onacceptabel is, kunt u de waarde overdragen naar een andere bank of verzekeraar. Hieraan kunnen extra kosten zitten. Bijvoorbeeld als u deposito’s hebt lopen en u die voortijdig wilt beëindigen.
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen in de toekomst aanleiding zijn om uw rekening aan te passen. Bijvoorbeeld in geval van scheiding, overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of verhuizen naar het buitenland. Delta Lloyd Bank kan hier kosten voor in rekening brengen.

Beleggen

 • Als u belegt loopt u beleggersrisico. Rendementen kunnen namelijk hoger of lager uitvallen. Koersen zullen meer stijgen en dalen als de beleggingsvorm risicovoller is. Doorgaans geldt hoe hoger het verwacht rendement, des te hoger het risico u loopt. Dit kan ervoor zorgen dat u uw doelkapitaal niet bereikt.
 • Fondsen kunnen door fondsbeheerders uit de markt worden gehaald of omgezet naar andere fondsen.
 • Als u gaat beleggen loopt u verschillende risico’s. De meest voorkomende risico’s zijn:
  • Marktrisico: Uw belegging wordt minder waard door de algemene economische situatie
  • Renterisico: De waarde van een belegging kan dalen als de marktrente stijgt
  • Kredietrisico: De onderneming waarin u belegt is niet in staat om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen
  • Liquiditeitsrisico: Het risico dat de belegging niet of nauwelijks kan worden verhandeld.  Hierdoor is de belegging niet of tijdelijk niet te verkopen
  • Valutarisico: Er wordt belegd in een andere valuta dan de euro. Daalt de koers in vergelijking met de euro? Dan heeft dit negatieve invloed. 
  • Herbeleggingsrisico: als u rente (obligaties) of dividend (aandelen) ontvangt, weet u niet of u dit met hetzelfde rendement kunt herbeleggen
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen in de toekomst aanleiding zijn om uw rekening aan te passen. Hierdoor kan het voorkomen dat u uw beleggingen op een minder geschikt moment moet verkopen. Ook kunt u te maken krijgen met extra kosten

Lees meer over de specifieke fondsrisico’s.

Over geldzaken en sparen

Voor onafhankelijke informatie over sparen:

E-bankieren

De Lijfrente Groeirekening kunt u gemakkelijk online beheren.