Gouden Handdruk Groeirekening

Kenmerken van de Gouden Handdruk Groeirekening

Algemeen

 • Met een Gouden Handdruk Groeirekening bouwt u vermogen op met als doel om uw inkomen op een later moment aan te vullen. Op de wettelijke einddatum moet u met het opgebouwde geld een uitkering aankopen.
 • De Gouden Handdruk Groeirekening is een geblokkeerde spaarrekening. Dit betekent dat u tussentijds geen geld kunt opnemen van de rekening.
 • De Gouden Handdruk Groeirekening is een internetproduct. Dit betekent dat alle communicatie zoveel mogelijk elektronisch gaat. Persoonlijke internettoegang is nodig voor deze rekening. U kunt uw saldo online bekijken en beheren.
 • U kunt vermogen opbouwen op de rekening tot uiterlijk het einde van het jaar dat u uw AOW leeftijd bereikt  Uiterlijk aan het einde van het jaar moet u met het saldo ook een uitkering hebben aangekocht.
 • De rekening staat op naam van 1 rekeninghouder en kan geen en/of rekening zijn. Ook mag de rekening niet op naam van een bedrijf staan.
 • U kunt de Gouden Handdruk Groeirekening alleen voor u zelf openen en alleen als u in Nederland woont. Dat kan vanaf 18 jaar tot maximaal 1 jaar voordat u uw AOW leeftijd bereikt.
 • De bank mag belastingen, boetes, heffingen en kosten direct verrekenen met het geld op de rekening.
 • Er is geen minimuminleg.
 • U kunt niet zelf persoonlijk geld storten op de rekening.

Fiscaal

 • U kunt alleen geld inleggen, als het een ontslagvergoeding betreft. Hierbij moet het gaan om gemist loon dat wordt vervangen door een ontslagvergoeding (stamrecht). Of het moet gaan om loon dat verdiend had kunnen worden vanaf de ontslagdatum tot aan de datum waarop u normaal gesproken gestopt zou zijn met werken.
 • De voorwaarden van het huidige belastingstelsel (wet op loonbelasting 1964) gelden. De inleg is alleen mogelijk in euro’s en zal vanwege de belastingregels afkomstig moeten zijn van:
  • Een andere stamrecht of gouden handdruk verzekering of –rekening. U brengt het geld in dmv waardeoverdracht.
  • Waardeoverdracht vanuit een stamrecht BV
 • U kunt geen ontslagvergoedingen meer storten die zijn gekregen na ontslag op 31 december 2013.
 • Het geld op de Gouden Handdruk Groeirekening hoeft niet opgegeven te worden in Box 3 bij de belastingopgave. U hoeft pas belasting over het geld te betalen als u het geld laat uitkeren.
 • U mag de Gouden Handdruk Groeirekening niet overdragen of verpanden. Doet u dit wel dan heeft dit fiscale gevolgen.
 • Afkoop van uw volledig ontvangen ontslagvergoeding is wel mogelijk. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Rente en deposito

 • U ontvangt automatisch een variabele rente over het geld op de rekening. De rente wordt elk jaar begin januari bijgeschreven op de rekening. Een variabele rente kan op elk moment veranderen.
 • Het saldo op de rekening kan dalen door verrekening van eventuele kosten.
 • Alle rentes zijn effectieve rentes op jaarbasis.
 • Op elk moment kunt u (een deel van) het geld in een deposito zetten. U zet het geld dan voor langere tijd vast (een bepaalde looptijd). Afhankelijk van de looptijd ontvangt u een vast rentepercentage. U kunt kiezen uit verschillende looptijden. Het vaste rentepercentage op het deposito ontvangt u gedurende de hele looptijd van het deposito. De rente wordt elk jaar bijgeschreven op het deposito zelf. Over de rente ontvangt u ook het vaste rentepercentage.
 • Als u het deposito eerder wilt stoppen dan u met de bank hebt afgesproken, dan betaalt u kosten. De kosten kunnen variëren en zijn afhankelijk van de actuele rentestanden op dat moment en de resterende looptijd. U betaalt altijd een minimum bedrag.
 • Er is een sprake van een rentegarantietermijn. Als u binnen 2 maanden, nadat u het aanvraagformulier in uw mailbox hebt ontvangen, een deposito opent, ontvangt u automatisch de hoogste rente.
 • U kunt alleen een deposito openen, als u een minimaal bedrag in deposito zet. U kunt meerdere deposito’s openen, met eventueel verschillende looptijden.
 • U opent zelf een deposito in uw persoonlijke online omgeving.
 • Het spaarsaldo (variabel en deposito) valt tot maximaal € 100.000,- onder het depositogarantiestelsel. Dit geldt voor de optelsom van alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen.

Verhuizen of opzeggen

 • Als u verhuist naar het buitenland, kan de bank de rekening opzeggen (afhankelijk waar u naar toe verhuist). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
 • (Gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder is mogelijk. Aan het (gedeeltelijk) overstappen stelt de bank een minimum aan het over te dragen saldo. Aan het (gedeeltelijk) overstappen naar een andere aanbieder kunnen kosten verbonden zijn.
 • U kunt de rekening op ieder moment opzeggen. Het gespaarde geld moet dan wel omgezet worden in een gouden handdruk uitkering. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Na een volledige waardeoverdracht wordt uw Gouden Handdruk Groeirekening opgeheven.

Overlijden

 • Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden dat zo snel mogelijk aan ons laten weten. Wij blokkeren dan het geld op de rekening.
 • Het geld op de Gouden Handdruk Greoirekening moet volgens wettelijke regels naar een bepaald persoon of bepaalde personen gaan. Dit kunnen de volgende personen zijn:
  • uw echtgenoot of geregistreerd partner op het moment van uw overlijden,
  • de persoon met wie u op het moment van uw overlijden samenwoont of hebt samengewoond en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat,
  • uw (pleeg)kinderen, die op het moment van de overgang van de uitkering in termijnen na uw overlijden nog geen 30 jaar zijn.
 • U kunt bij de notaris laten vastleggen wie van deze personen het overgebleven geld op de rekening krijgt.
 • Hebt u niet vast laten leggen bij de notaris wie het geld op de Gouden Handdruk Groeirekening na uw overlijden ontvangt? Of hebt u geen testament? Dan gaat het geld van de Gouden Handdruk Groeirekening naar uw echtgenoot of geregistreerd partner. Als u geen echtgenoot of geregistreerd partner (meer) hebt, dan gaat het geld naar de persoon met wie u op het moment van uw overlijden samenwoont en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat. Als u die niet hebt, dan gaat het geld naar uw (pleeg)kinderen, die op het moment van de overgang van de uitkering in termijnen na uw overlijden nog geen 30 jaar zijn.

Beleggen

 • U kunt alleen beleggen in de fondsen zoals aangegeven op het Fonds- en tarievenoverzicht [PDF] .
 • U kunt kiezen uit fondsen van meerdere aanbieders. Elk fonds heeft eigen kenmerken en specifieke risico’s.
 • Aan beleggen zijn kosten verbonden. Deze kunt u terugvinden op het Fonds- en tarievenoverzicht [PDF] .
 • Beleggen wordt door Delta Lloyd Bank altijd uitgevoerd op basis van execution only. Delta Lloyd geeft dus nooit advies maar voert slechts uw order uit. U moet zelf in de gaten houden of de waardeontwikkeling nog in lijn is met uw doelkapitaal en gewenst risiconiveau.
 • Met het Beleggerskompas bepalen we uw beleggersprofiel. Het Beleggerskompas is een online hulpmiddel om te bepalen of uw beleggingsportefeuille aansluit bij uw beleggersprofiel. U bepaalt altijd zelf of u ook daadwerkelijk aan- verkoopt of switched. Het Beleggerskompas is geen advies.
 • U bepaalt zelf de samenstelling van uw beleggingsportefeuille, eventueel in overleg met een adviseur. Delta Lloyd Bank voert alleen de opgegeven orders uit.
 • Door te beleggen in meerdere beleggingsfondsen kunt u uw risico verder spreiden. 

Risico’s van de Gouden Handdruk Groeirekening

Algemeen

 • Regels rondom belastingwetgeving kunnen in de toekomst veranderen.
 • Hebt u een totaal spaarsaldo dat groter is dan €100.000,- en gaat Delta Lloyd Bank failliet?  Dan keert het depositogarantiestelsel maximaal €100.000,- uit. Dit geldt voor alle spaarsaldo’s op al uw spaarrekeningen bij OHRA Bank en Delta Lloyd Bank samen.
 • Lees hier meer over het depositogarantiestelsel.

Fiscaal

 • Indien u geld inlegt dat niet voldoet aan de vereisten van de huidige geldende belastingregels (wet loonbelasting 1964), dan heeft dit fiscale gevolgen. Bijvoorbeeld als u geld laat storten dat toch door de belastingdienst wordt gezien als een regeling vervroegd uittreden (VUT regeling).
 • Is de ontslagvergoeding toegekend voor 1 januari 1995? En ondergebracht bij een andere bank, verzekeraar of de eigen stamrecht BV? Dan vervalt het oude fiscale regime. Dit kan nadelig zijn voor u.
 • U draagt het geld over aan een ander, verpand de rekening of wilt toch afkopen? Dit heeft fiscale consequenties.
 • Door onvoorziene omstandigheden hebt u uw geld toch direct nodig en wilt u afkopen. Afkopen heeft fiscale gevolgen. Ook kunnen hier extra kosten aan zitten. Bijvoorbeeld als u uw geld in een deposito hebt vastgezet.

Rente en deposito

 • Rentestanden kunnen schommelen, waardoor u het deposito te vroeg of te laat voor uw gevoel hebt afgesloten.
 • U sluit achteraf gezien een deposito voor een te lange periode af, waardoor u extra kosten hebt. Dit kan voorkomen als u bijvoorbeeld gaat scheiden of toch eerder besluit om uw opgebouwde saldo om te zetten in een uitkeerrekening.
 • Door schommelingen in de rentestanden, kan het voorkomen dat het beoogde eindbedrag niet wordt behaald.
 • Kiest u voor sparen met een variabele rente? Dan weet u niet helemaal zeker met welk bedrag uw geldt groeit, omdat de rentevergoeding in de toekomst op elke moment kan wijzigen.

Verhuizen, opzeggen

 • Bij een overdracht naar een andere bank of verzekeraar moet u rekening houden met kosten zoals advies en distributiekosten.
 • De bank kan tussentijds de voorwaarden of kosten veranderen. Als een eventuele wijziging voor u onacceptabel is, kunt u de waarde overdragen naar een andere bank of verzekeraar. Hieraan kunnen extra kosten zitten. Bijvoorbeeld als u deposito’s hebt lopen en u die voortijdig wilt beëindigen.
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen in de toekomst aanleiding zijn om uw rekening aan te passen. Bijvoorbeeld in geval van scheiding, overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of verhuizen naar het buitenland. Delta Lloyd Bank kan hier kosten voor in rekening brengen.

Beleggen

 • Als u belegt loopt u beleggersrisico. Rendementen kunnen namelijk hoger of lager uitvallen. Koersen zullen meer stijgen en dalen als de beleggingsvorm risicovoller is. Doorgaans geldt hoe hoger het verwacht rendement, des te hoger het risico u loopt. Dit kan ervoor zorgen dat u uw doelkapitaal niet bereikt.
 • Fondsen kunnen door fondsbeheerders uit de markt worden gehaald of omgezet naar andere fondsen.
 • Als u gaat beleggen loopt u verschillende risico’s. De meest voorkomende risico’s zijn:
  • Marktrisico: Uw belegging wordt minder waard door de algemene economische situatie.
  • Renterisico: De waarde van een belegging kan dalen als de marktrente stijgt.
  • Kredietrisico: De onderneming waarin u belegt is niet in staat om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
  • Liquiditeitsrisico: Het risico dat de belegging niet of nauwelijks kan worden verhandeld. Hierdoor is de belegging niet of tijdelijk niet te verkopen.
  • Valutarisico: Er wordt belegd in een andere valuta dan de euro. Daalt de koers in vergelijking met de euro? Dan heeft dit negatieve invloed. 
  • Herbeleggingsrisico: als u rente (obligaties) of dividend (aandelen) ontvangt, weet u niet of u dit met hetzelfde rendement kunt herbeleggen.
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen in de toekomst aanleiding zijn om uw rekening aan te passen. Hierdoor kan het voorkomen dat u uw beleggingen op een minder geschikt moment moet verkopen. Ook kunt u te maken krijgen met extra kosten.
Lees meer over de specifieke fondsrisico’s.

Over geldzaken, sparen en beleggen

Voor onafhankelijke informatie over sparen en beleggen.

E-bankieren

De Gouden Handdruk Groeirekening kunt u gemakkelijk online beheren.