Welke wijzigingen gaan per 1 januari 2015 in?

Vanaf 1 januari 2015 gelden er een aantal belangrijke wijzigingen voor pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers hebben geregeld. Vanaf 1 januari geldt een verlaging van de maximale pensioenopbouw én alle beschikbare premieregelingen moeten gebaseerd zijn op netto beschikbare premiestaffels.

Verlaging pensioenopbouw

Op 27 mei 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveenkader-2015) definitief aangenomen. Dit betekent dat:

  • de maximaal jaarlijkse toegestane pensioenopbouw voor werknemers daalt
  • het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd tot € 100.000,-

Maximale opbouwpercentages vanaf 2015

Na de eerdere verlaging van de maximale pensioenopbouw in 2014 daalt de maximale jaarlijkse pensioenopbouw van werknemers per 1 januari 2015 nog verder. Per 1 januari 2015 gelden de volgende opbouwpercentages bij een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Middelloonregeling 1,875% 1,313% 0,263%
Eindloonregeling 1,657% 1,160%  0,232%

Ook de staffels voor de beschikbare premieregelingen worden aangepast. Deze worden gepubliceerd door de Belastingdienst en kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

Maximering pensioengevend salaris

Binnen een pensioenregeling kunnen werknemers pensioen opbouwen over een maximum bruto jaarsalaris van € 100.000. Verdient een werknemer meer dan dit vastgestelde maximum bruto jaarsalaris? Dan betekent dit dat hij binnen de pensioenregeling over het salaris boven dit bedrag geen ouderdomspensioen opbouwt. Dit geldt ook voor het verzekerde nabestaandenpensioen. Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt deze salarisgrens niet.

Introductie nieuwe vrijwillige aanvullende spaarmogelijkheid

Er wordt een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd. Voor het salaris boven  € 100.000 kunnen werknemers via een nettolijfrente een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen. Deze komt ongeveer overeen met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% middelloon. De premie of inleg van deze mogelijkheid wordt betaald uit het netto salaris. De waarde van deze nettolijfrente is vrijgesteld in box 3, zolang het doel is om te voorzien in een salaris voor de oude dag. De uitkeringen worden ook niet belast in box 3. Nu netto opbouwen, leidt dus tot netto-uitkeringen straks. Nu is de nettolijfrente alleen nog mogelijk in de derde pijler (lijfrente). De wetgever werkt aan de regels voor de opbouw van de nettolijfrente in de tweede pijler (pensioen).

Verlaging Witteveen franchise

De huidige Witteveen franchise is gebaseerd op 100% AOW en een ambitieniveau van 70% pensioen van het laatste salaris. Dit komt er op neer dat de Witteveen franchise gelijk is aan de AOW vermenigvuldigd met 10/7. In de wet staat een ambitieniveau van 75% van het gemiddelde salaris. Dit betekent dat vanaf 2015 de minimale Witteveen franchise gelijk is aan de AOW vermenigvuldigd met 10/7,5. Hierdoor valt de minimale franchise vanaf 2015 lager uit dan nu het geval is en kan over een groter deel van het salaris pensioen worden opgebouwd. Dit geldt in ieder geval voor middelloon- en beschikbare premieregelingen. Voor eindloonregelingen geldt waarschijnlijk een hogere franchise (AOW vermenigvuldigd met 10/6,628).

Netto Staffels

In het Staffelbesluit 2009 is vastgelegd dat uiterlijk per 1 januari 2015 alle beschikbare premieregelingen gebaseerd moeten zijn op netto staffels. Dit houdt in dat de kosten (zoals administratiekosten) en de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid apart van of bovenop de beschikbare premie in rekening moeten worden gebracht.