Pensioenbegrippen - W

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? En bouwt u pensioen op via uw nieuwe werkgever? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meestal laten overdragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Vraag de waardeoverdracht zo snel mogelijk aan nadat u met uw nieuwe baan bent begonnen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder stuurt u dan een offerte voor waardeoverdracht. U kunt dan bepalen of waardeoverdracht voordelig voor u is. Uw financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Waardevast pensioen

Een waardevast pensioen is een pensioen dat na ingang jaarlijks wordt aangepast aan de kosten voor levensonderhoud. Hiervoor gebruiken we het consumentenindexcijfer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt. De toeslagverlening is nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dit betekent dat er alleen een toeslag wordt verleend als daar genoeg geld voor aanwezig is.

Wachttijd

Wilt u meedoen aan een pensioenregeling van uw werkgever? Dan moet u vaak een bepaalde periode wachten. Dit heet de wachttijd. Vanaf 2008 mag de wachttijd voor het ouderdomspensioen niet langer duren dan twee maanden. Vaak krijgt u na de wachttijd alsnog het pensioen met terugwerkende kracht. Het is dan net alsof u vanaf het begin al mee deed.

WAO

Afkorting van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WAO is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die – na een periode van loondoorbetalingsverplichting – nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering hangt af van de hoogte van het (dag)loon van de werknemer, de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid. De opzet van de WAO en aanverwante wet- en regelgeving is op 1 januari 2006 ingrijpend gewijzigd (zie WIA). Voor degenen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen, blijft de WAO bestaan.

Welvaartsvast pensioen

Een welvaartsvast pensioen is een pensioen waarbij de pensioenaanspraak jaarlijks verhoogd worden met het percentage waarmee de lonen zijn gestegen. Hiervoor gebruiken we het loonindexcijfer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt gebruikt. De toeslagverlening is nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dit betekent dat er alleen een toeslag wordt verleend als daar genoeg geld voor aanwezig is.

Wezenpensioen

Overlijdt u en heeft uw werkgever wezenpensioen voor u verzekerd? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen. Vaak krijgen ze dit pensioen totdat zij 18 of 21 jaar zijn. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is, krijgt het vaak tot zijn 27e wezenpensioen. Zijn u en uw partner beiden overleden? Dan krijgt uw kind mogelijk een dubbele uitkering. Kijkt u in uw startbrief om te zien wat uw werkgever voor u geregeld heeft.

WIA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de vervanger van de WAO. In deze Wet wordt beschreven hoe werkgevers, werknemers en overheid om moeten gaan met de arbeidsongeschiktheid van werknemers.
Bij de WIA draait alles om het 'werken naar vermogen'. Dit houdt in dat het er niet meer om gaat wat u niet kunt, maar om wat u wel kunt. Werknemers en werkgevers worden met financiële prikkels gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden.
Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer kunnen werken. Voor bestaande gevallen blijft de huidige WAO van kracht. De nieuwe wet legt het accent op wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). Meer informatie over de WIA.

WGA

Afkorting van Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA is onderdeel van de WIA en is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen de 35 en 80 procent). Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80 procent), maar die waarschijnlijk voldoende herstellen, vallen onder de WGA.