Pensioenbegrippen - R

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Rating

De rating van een instelling is een soort kwaliteitskeurmerk afgegeven door een rating agency waarbij gekeken wordt naar het kredietrisico van de betreffende instelling. Een Rating Agency is een onafhankelijke instelling die de kredietwaardigheid van instellingen beoordeeld en hier ratings over afgeeft. De ratings worden als volgt weergegeven: AAA, AA, A, BBB, BB etc., waarbij AAA de hoogste rating is.

Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat iemand minder dan 20 procent van het laatstverdiende loon kan verdienen. Duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een heel kleine kans op herstel is. De IVA regelt een uitkering van 75 procent van het (gemaximeerde) dagloon tot aan het 65e jaar.

Regeling risicoacceptatie

Dit is een belangrijk onderdeel van de pensioenovereenkomst. Deze regeling is overeengekomen tussen de werkgever en het pensioenfonds of de verzekeraar. In de regeling risicoacceptatie wordt bepaald onder welke voorwaarden de te verzekeren risico's worden geaccepteerd. Zo moet een werkgever de werknemer op tijd aanmelden voor deelname aan de pensioenregeling. Ook staat hierin onder welke voorwaarden een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer in de pensioenregeling wordt opgenomen.

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA is onderdeel van de WIA en is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen de 35 en 80 procent). Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80 procent), maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.

Rendement

Dit is de opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de investering.

Renterisico

Gaat u met pensioen? Hoeveel pensioen u dan ontvangt, hangt niet alleen af van de waarde van de beleggingen, maar ook van de rente op dat moment. Hoe lager de rente op dat moment is, hoe lager het pensioen. En hoe meer geld we moeten reserveren om uw pensioen uit te kunnen keren.

Reserveringsruimte

Hebt u in een bepaald jaar geen gebruik gemaakt van de jaarruimte (zie Jaarruimte)? U hebt dan mogelijk een pensioentekort. U mag dan alle ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar bij elkaar optellen. Dit totaal heet de reserveringsruimte. U mag het hele bedrag in een lijfrente storten. Hier zit wel een maximum aan. Kijkt u voor meer informatie op www.belastingdienst.nl. Het in de lijfrente gestorte bedrag kunt u vervolgens aftrekken van uw belastbaar inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Risicoprofiel

Een risicoprofiel laat zien hoeveel risico u kunt en wilt lopen met uw beleggingen. U stelt uw risicoprofiel vast via de Profielbepaler.