Pensioenbegrippen - P

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Participaties

Aandelen in een beleggingsfonds.

Partnerpensioen

Dit is het pensioen dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Het gaat dan om uw partner, uw eventuele kinderen en soms zelfs uw ex-partner. Partnerpensioen wordt ook vaak nabestaandenpensioen genoemd. Pensioenregelingen hebben verschillende regels voor het partnerpensioen. Het is dus niet zeker dat uw partner een uitkering krijgt. Lees daarom altijd goed de regels in uw pensioenreglement.

Partnerpensioen op opbouwbasis

Kiest uw werkgever voor partnerpensioen op opbouwbasis? Dan vormt u een 'pensioenpotje'. Na uw overlijden, krijgt uw partner een uitkering uit dit potje. Stopt u met opbouwen, om welke reden dan ook? Dan houdt uw partner recht op het partnerpensioen dat tot dat moment is opgebouwd. Met andere woorden: het geld dat in het potje zat, blijft in het potje. Als uw partner het goed vindt, kunt u het opgebouwde partnerpensioen op de pensioendatum ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Als u gaat scheiden, houdt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot de datum van echtscheiding heeft opgebouwd. U kunt daarover wel andere afspraken maken met uw (ex-)partner.

Partnerpensioen op risicobasis

Kiest uw werkgever voor partnerpensioen op risicobasis? Dan wordt er geen voorziening opgebouwd. Het recht op partnerpensioen is er alleen zolang u in dienst bent bij uw werkgever. Gaat u uit dienst gaat bij uw huidige werkgever? Dan vervalt het partnerpensioen. Pensioenregelingen hebben verschillende regels voor het partnerpensioen. Het is dus niet zeker dat uw partner een uitkering krijgt.

Partnertoeslag AOW

Als u uw AOW-leeftijd bereikt, krijgt u AOW. Hebt u een partner die zijn of haar AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan hebt u misschien recht op een toeslag als uw partner weinig of geen inkomen heeft. Dit heet de partnertoeslag AOW. De regeling gaat veranderen. Per 1 april 2015 verviel de partnertoeslag.
U kunt dus geen toeslag krijgen als u geboren bent op of na 1 januari 1950. Meer informatie over de voorwaarden en veranderingen van de AOW-partnertoeslag.

Pensioenaangroei

De pensioenaangroei is van belang om uw jaarruimte vast te stellen – ook wel factor A genoemd.

Pensioenbreuk

Pensioenbreuk is een vorm van een pensioentekort. Simpelweg komt het er bij pensioenbreuk op neer dat er een tekort aan opgebouwd pensioen ontstaat. In de meeste gevallen ontstaat een pensioenbreuk als u van werkgever en daardoor van pensioenregeling verandert. Naast het veranderen van werkgever, kan een pensioenbreuk ook ontstaan wanneer u tijdelijk stopt met werken door werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Pensioendatum

De datum waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een organisatie die de pensioenregeling uitvoert die een werkgever bij het fonds heeft ondergebracht. Een pensioenfonds ontvangt de pensioenpremies en zorgt voor de uitkering aan gepensioneerden. Er zijn drie soorten pensioenfondsen: bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) controleert of de pensioenfondsen hun werk goed uitvoeren.

Pensioengat

zie pensioen tekort

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag is uw jaarsalaris minus de franchise. U bouwt pensioen op over de pensioengrondslag. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. Over het deel waar u geen pensioen over opbouwt, ontvangt u namelijk AOW van de overheid.

Pensioenleeftijd

De leeftijd waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenovereenkomst

Dit is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever. Hierin zijn algemene bepalingen en voorwaarden van de pensioenregeling vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld dat u pensioen krijgt als u 67 jaar wordt of als u arbeidsongeschikt raakt. Er kan ook staan dat er juist geen pensioenopbouw is. Tot slot kan erin staan dat uw nabestaanden een uitkering krijgen als u overlijdt.

Pensioenpremie

De premie die uw werkgever betaalt voor uw pensioenregeling.

Pensioenreglement

Een juridisch document waarin de pensioentoezegging van de werkgever aan de werknemer is vastgelegd. In het reglement staat wie er aan de pensioenregeling deelnemen en hoe het pensioen wordt berekend. Verder zijn er bepalingen opgenomen over de consequenties van ontslag, echtscheiding, parttime dienstverband enzovoort.

Pensioenregister (Stichting)

Via www.mijnpensioenregister.nl kunnen alle Nederlanders overzicht krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenen. Het pensioenregister toont pensioeninformatie van alle werkgevers en het inkomen uit de AOW.

Pensioen Services Online

Met Pensioen Services Online biedt Delta Lloyd u de mogelijkheid om online uw opgebouwde pensioen in te zien. En u kunt gebruikmaken van de pensioenplanner. Dit is een handig middel waarmee u duidelijk inzicht krijgt in uw pensioen. U ziet direct waar u later op uitkomt. En u ziet eenvoudig wat de gevolgen zijn als u uw pensioen aanpast. Nog niet iedereen met een pensioen bij Delta Lloyd heeft toegang tot Pensioen Services Online. Kijkt u in uw startbrief of u toegang hebt. Is dit niet het geval? Gaat u dan naar het Inkomenskompas van Delta Lloyd om inzicht te krijgen in uw pensioensituatie.

Pensioenstabilisator

De Pensioenstabilisator is een belangrijk onderdeel van de lifecycles van Delta Lloyd. De Pensioenstabilisator geeft meer zekerheid over de hoogte van hun pensioenuitkering. Delta Lloyd gebruikt de Pensioenstabilisator altijd in haar Lifecycles. Op uw pensioendatum koopt u met het geld uit uw beleggingsverzekering een pensioen aan. De prijs van dit pensioen hangt af van de rente. Is de rente laag? Dan is uw pensioen duurder. U hebt dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. De Pensioenstabilisator is een belegging waarbij de koers stijgt als de rente daalt. Daardoor kunt u op de pensioendatum toch het gewenste pensioen aankopen. Kijkt u voor meer informatie op deltalloyd.nl/pensioenstabilisator

Pensioentekort

Een pensioentekort, ook wel pensioengat, ontstaat wanneer uw inkomsten uit uw AOW en uw ouderdomspensioen niet genoeg zijn om de dingen te doen die u wilt doen. Het kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door verandering van werkgever of door echtscheiding (zie Echtscheiding). Ook hangt het voor een deel af van uw uitgavenpatroon. Wat voor de ene persoon een goed pensioen is, is voor een ander onvoldoende. Kijk daarom goed naar uw persoonlijke situatie en naar uw wensen. 
Vaak denken mensen dat ze meer pensioen opbouwen dan in werkelijkheid gebeurt. Dat kan meerdere redenen hebben. Om er een paar te noemen:

  • Een pensioenregeling waar slechts een gedeelte van het salaris meetelt voor de pensioenopbouw. 
  • Een pensioenregeling waarin de bonusuitkering niet wordt meegenomen. 
  • Tijdelijk geen of een parttime baan.
  • Het pensioen is lager omdat de beleggingsopbrengsten lager zijn dan verwacht.
  • De leeftijdsverwachting is hoger. Dit betekent dat met hetzelfde kapitaal een pensioen moet worden aangekocht dat langer moet worden uitgekeerd.
  • Uw opgebouwde pensioen wordt niet jaarlijks verhoogd. Hierdoor daalt uw pensioen in koopkracht als gevolg van inflatie.

Ook is het maximaal op te bouwen pensioen door de regering de afgelopen jaren ingeperkt. Dit heeft tot gevolg dat alle pensioenregelingen versoberd zijn. Met andere woorden, uw pensioen wordt nu minder hoog dan eerst mogelijk was.

Hierdoor is het mogelijk dat u na uw pensionering te weinig inkomsten heeft voor uw persoonlijke situatie. U kunt hierop actie ondernemen. Een van de manieren om een pensioengat te dichten, is door bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering af te sluiten. Ook laten sommige werkgevers hun werknemers individueel extra premie inleggen in de pensioenregeling van de werkgever. Voor de werknemer is dit fiscaal aantrekkelijk. Ook waardeoverdracht van pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever kan een pensioengat verkleinen. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

Hebt u toegang tot Pensioen Services Online van Delta Lloyd? Kijk dan in de pensioenplanner van Pensioen Services Online of u actie moet ondernemen. Hebt u geen toegang tot Pensioen Services Online? Gaat u dan naar het Inkomenskompas van Delta Lloyd om inzicht te krijgen in uw pensioensituatie.

Pensioenuitvoerder

Een pensioenuitvoerder is een pensioenfonds, een levensverzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI). De werkgever kiest de pensioenuitvoerder voor de pensioenregeling voor zijn werknemers. De pensioenregeling wordt dan door deze pensioenuitvoerder beheerd.

Pensioenverevening

Verevening van pensioenrechten bij scheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner. Het gaat om het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Pensioenwet

De Pensioenwet is vanaf 1 januari 2007 in werking getreden. Transparantie, meer zekerheid en meer kennisoverdracht rond pensioen zijn belangrijke kernwoorden van deze wet, vooral voor deelnemers. Daarom staat er een groot aantal informatieverplichtingen in de wet.

Pension Fund Governance

Principes voor goed pensioenfondsbestuur en betrokkenheid van stakeholders (werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers) bij het fonds. Hiervoor zijn regels opgesteld in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de Code Pensioenfondsen.

Persoonlijk Pensioen Plan

Een pensioenregeling van Delta Lloyd waarbij uw pensioenpremie wordt belegd in beleggingsfondsen. Op de pensioendatum koopt u met de waarde van de beleggingen een pensioenuitkering.

Premie

De premie is het bedrag dat uw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Met deze premies bouwt u uw pensioen op.

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst weet u welk bedrag door uw werkgever aan een pensioenuitvoerder voor uw pensioen wordt betaald. Omdat het beschikbare geld wordt belegd of gespaard, is de opbrengst niet altijd zeker. Een premieovereenkomst wordt ook wel een beschikbare premieregeling genoemd.

Premievrije aanspraak

Een premievrije aanspraak is een aanspraak op een toekomstig pensioen waarbij een werkgever geen premies meer betaald voor dit pensioen.
Een premievrije aanspraak ontstaat vooral als een werknemer ontslagen wordt of van baan verandert. Op dat moment eindigt de deelname aan de pensioenregeling. Maar het pensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft uiteraard bestaan. Dat is de premievrije aanspraak.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan hoeft uw werkgever geen (of een gedeelte van de) pensioenpremie te betalen, als uw werkgever hiervoor een verzekering heeft afgesloten. Dit heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Uw pensioenuitvoerder betaalt tijdens uw arbeidsongeschiktheid (een deel van) de premies. Zo bouwt u nog wel pensioen op.

Profielbepaler

Met de Profielbepaler stelt u uw persoonlijke risicoprofiel vast. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingsmogelijkheid het beste bij u past. U moet de profielbepaler invullen als u een andere beleggingsmogelijkheid dan de Neutrale Lifecycle wilt kiezen. U kunt met dit formulier ook uw beleggingskeuze doorgeven. Wijzigt uw persoonlijke situatie? Dan adviseren wij u opnieuw uw risicoprofiel te bepalen.

ProfielMixfondsen

Dit zijn speciale beleggingsfondsen van Delta Lloyd. In de Profiel Mixfondsen wordt gespreid belegd in een selectie van aandelen-. onroerend goed en obligaties.