Pensioenbegrippen - O

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Obligatie

Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan om geld aan te trekken. Als een bedrijf geld nodig heeft, kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een vergoeding voor de rente.

Obligatiefonds

Een obligatiefonds belegt in obligaties. Hiermee zorgen ze voor een stabiele stroom van inkomsten en/of koersresultaat voor beleggers. De waarde van een obligatiefonds beweegt tegenovergesteld aan veranderingen in de kapitaalmarktrente.

Offensief profiel

Uw risicoprofiel geeft de verhouding weer tussen het risico dat u wilt nemen en het rendement dat daar tegenover staat. Bij een offensief risicoprofiel wilt u een zo hoog mogelijk pensioen behalen. En u bent bereid hiervoor meer risico te nemen. U vertrouwt op een goede toekomstige koersontwikkeling en u accepteert een tegenvallende pensioenkapitaal als de beleggingsresultaten slechter zijn. U kunt uw risicoprofiel vaststellen door het invullen van de Profielbepaler van Delta Lloyd.

Offensieve Lifecycle

Delta Lloyd is als pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor de beleggingen binnen uw pensioenregeling. Daarbij zorgt Delta Lloyd ervoor dat het beleggingsrisico beperkt blijft. Hiervoor heeft Delta Lloyd lifecycles ontwikkeld. In de lifecycles beleggen wij steeds voorzichtiger naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Wilt u meer kans op een hoog rendement maken? En bent u bereid om hiervoor extra risico te nemen? Dan past de Offensieve Lifecycle het beste bij u. Hierbij belegt Delta Lloyd in het begin een groot deel in aandelen. Vanaf elf jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in obligaties en de Pensioenstabilisator. Bij de Offensieve Lifecycle loopt u meer risico dan bij de andere Lifecycles. Hier moet u zich bewust van zijn. Is uw gewenste risicoprofiel offensief? Dan past de Offensieve Lifecycle het beste bij u. Kijkt u ook op www.deltalloyd.nl/pensioenbeleggen

Ombudsman Levensverzekering

Hebt u klachten over een levensverzekeringsmaatschappij of pensioen verzekeraar? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 3499620
e-mail: info@kifid.nl
internet: www.kifid.nl

U kunt uw klacht aan het Kifid ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Ombudsman Pensioenen

Hebt u klachten over een pensioenfonds? Dan neemt u contact op met de Ombudsman Pensioenen.
Postbus 93560
2509 Den Haag
Telefoon: 070 - 3338965
www.ombudsmanpensioenen.nl

Omkeerregel

De omkeerregel is een fiscale regel, die beschreven staat in de Wet op de Loonbelasting. De regel zegt dat u pas belasting hoeft te betalen over het pensioen als u het ook echt ontvangt. En dus niet nog niet op het moment dat uw werkgever de premies voor u betaald.

Omslagstelsel

Het omslagstelsel is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van de AOW. De AOW-uitkeringen worden namelijk betaald met behulp van het omslagstelsel. Alle mensen die werken betalen premie voor de AOW. Met deze premies worden de huidige AOW-uitkeringen betaald. Kortom, werkende mensen betalen geen premies voor hun eigen AOW, maar voor mensen die nu AOW-uitkeringen ontvangen.

Ondernemingspensioenfonds

Dit is een pensioenfonds voor mensen die werken bij dezelfde onderneming. Dit komt alleen voor bij zeer grote ondernemingen.

Onroerend goed

Als u belegt in onroerend goed, dan belegt u in vastgoed zoals kantoorpanden, winkels en woningen.

Ontslagrechten

Als u ontslag neemt of krijgt, dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. U kunt namelijk niet langer deelnemen aan de pensioenregeling. U hebt wel nog steeds recht op het pensioen dat u al hebt opgebouwd.

Opbouwpercentage

Elk jaar bouwt u via uw werkgever over een deel van uw salaris een bepaald percentage aan pensioen op. Dat is het opbouwpercentage.

Opbouwperiode

De periode waarin het (ouderdoms)pensioen wordt opgebouwd.

Oudedagslijfrente

Deze lijfrente is een levenslange ouderdomsvoorziening. De lijfrente mag ingaan wanneer u wilt, maar uiterlijk in het jaar waarin u 70 jaar wordt. Een oudedagslijfrente kan ook tijdelijk zijn. Een tijdelijke oudedagslijfrente kan ingaan tussen uw 65ste en 70ste jaar. De minimale periode waarin we deze lijfrente uitkeren bedraagt 5 jaar, tenzij de verzekerde eerder komt te overlijden. De hoogte van de uitkeringen van de tijdelijke oudedagslijfrente is beperkt tot € 21.248,- per jaar (2016).

Ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen. Dit is dus (een deel van) uw inkomen voor als u niet meer werkt. U krijgt uw pensioen meestal elke maand. Het stopt als u overlijdt. Op de pensioenuitkeringen worden loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden.

Overrente

Bij overrente is er sprake van een ‘meevaller’ ofwel van winst. Er komt extra geld vrij omdat de werkelijke rente hoger is gebleken dan de schatting vooraf (de rekenrente). Overrente wordt vaak gebruikt om pensioenuitkeringen te verhogen. In andere gevallen wordt de pensioenpremie ermee verlaagd.