Pensioenbegrippen - B

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Balans Pensioen Plan

Het Balans Pensioen Plan is een pensioenregeling van Delta Lloyd waarbij uw werkgever elk jaar een premie betaald. Deze premie gebruikt u vervolgens om een gegarandeerde pensioenuitkering aan te kopen. Dat betekent dat het bedrag wat u later aan pensioen ontvangt vaststaat. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de betaalde premies.

Bedrijfstakpensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor alle werknemers binnen een specifieke bedrijfstak, zoals de detailhandel. Als u in zo’n bedrijfstak werkt, moet u meestal verplicht meedoen met de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Er zijn ook ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds belegt in verschillende beleggingscategorieën tegelijk. Welke dat precies zijn, hangt af van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan beleggen in aandelen, waarden met een onveranderlijke rente (vastrentend) of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorieën.

Beleggingsmix

Dit is de samenstelling van een beleggingsportefeuille. Een beleggingsmix kan uit verschillende categorieën bestaan, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en bankdeposito’s.

Bereikbaar pensioen

Dit is het pensioenbedrag dat u in totaal kunt opbouwen binnen uw pensioenregeling. Dat kan alleen als u tot uw pensioenleeftijd meedoet met deze pensioenregeling. Verandert u van baan? Dan verandert u meestal ook van pensioenregeling. Uw bereikbare pensioen kan dan anders zijn. Wilt u weten hoe hoog uw bereikbare pensioen binnen uw regeling is? Kijk dan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het overzicht van uw totale pensioen.

Beroepspensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor mensen met hetzelfde beroep, bijvoorbeeld fysiotherapeut of huisarts. Is een beroepspensioenfonds voor het beroep dat u uitoefent? Dan bent u verplicht mee te doen aan de pensioenregeling van dit pensioenfonds.

Beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij uw werkgever een premie betaalt. Deze premie wordt besteed aan uw pensioen. Uw werkgever betaalt deze premie jaarlijks voor u aan de verzekeraar. De verzekeraar gebruikt de premie vooral om te beleggen. Maar het is ook mogelijk dat de verzekeraar met deze premie een kapitaal voor u verzekerd. Met de waarde van de beleggingen of het vaste kapitaal koopt u vervolgens uw pensioen aan.

U weet dus pas hoeveel pensioen u precies krijgt op het moment dat u met pensioen gaat. De hoogte van uw pensioen hangt namelijk af van de hoogte van de premies van uw werkgever en van de prijzen voor het aankopen van uw pensioen op uw pensioendatum. Belegt u de premie? Dan hangt de hoogte van uw pensioen ook af van de resultaten van het beleggen.

Bestuur pensioenfonds

Er zijn twee soorten pensioenfondsen; een bedrijfstakpensioenfonds en een ondernemingspensioenfonds.

1. Bij een bedrijfstakpensioenfonds bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De bestuursleden worden aangewezen door de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Zij hebben allebei precies evenveel zetels. Is binnen het bedrijfstakpensioenfonds geregeld dat ook anderen (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van gepensioneerden) lid kunnen zijn van het bestuur? Dan bezetten die leden werknemerszetels in het bestuur. Er mogen geen leeftijdsgrenzen worden opgenomen voor het lidmaatschap van het bestuur.

Iedere bestuurslid heeft stemrecht. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen die ook stemrecht heeft. Het bestuur kan ook kiezen voor een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht.

2. Bij een ondernemingspensioenfonds bestaat het bestuur uit werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers. Ook kunnen gepensioneerden lid zijn van het bestuur. Dan bezetten zij werknemerszetels. Binnen het bestuur moeten de werknemersvertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden samen minimaal evenveel zetels hebben als de werkgeversvertegenwoordigers. In de statuten mag bepaald zijn dat er meer werknemerszetels zijn dan werkgeverszetels. Er mogen geen leeftijdsgrenzen worden opgenomen voor het lidmaatschap van het bestuur.

Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen die ook stemrecht heeft. Het bestuur kan ook kiezen voor een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht.
In de wet ligt vast hoe de verkiezing van werknemersvertegenwoordigers in het bestuur van het ondernemingspensioenfonds kan plaatsvinden.

Het bestuur van een pensioenfonds is er voor verantwoordelijk dat de pensioenregeling op een goede manier wordt uitgevoerd. Het is dan ook nodig dat het bestuur over voldoende deskundigheid beschikt om die taak uit te voeren. De Nederlandsche Bank ziet er op toe dat het bestuur voldoende deskundig is. Om te beginnen moeten minimaal twee personen in het bestuur een meerjarige ervaring hebben in het besturen van een organisatie. Verder moet het bestuur in zijn geheel over voldoende kennis beschikken over:

  • het besturen van een organisatie
  • wet- en regelgeving
  • pensioenregelingen en pensioensoorten
  • financieel technische en actuariële aspecten waaronder beleggingen
  • administratieve organisatie en interne controle
  • communicatie
  • uitbesteding

Bijzonder partnerpensioen

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan houdt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot aan de datum waarop u officieel uit elkaar gaat. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner ontvangt dit bijzonder partnerpensioen vanaf het moment dat u overlijdt totdat uw ex-partner overlijdt.

Buitenland

Als u in het buitenland woont of hebt gewoond, kan dat invloed hebben op uw pensioen. U ontvangt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Voor elk jaar dat u niet in Nederland woont (tussen uw 15e en 65e jaar) krijgt u 2 procent minder AOW. Uw AOW kunt u ook in het buitenland ontvangen. Voor uw AOW moet u dan aan een aantal zaken denken. Ga voor meer informatie hierover naar de website van de Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl.

Burgerlijke staat

Uw burgerlijke staat zegt iets over of u een partner hebt en hoe u hiermee samenleeft. Dus: bent u gehuwd, ongehuwd, gescheiden, alleenstaand of hebt u een geregistreerd partnerschap? Voor uw ouderdomspensioen maakt het niet uit wat uw burgerlijke staat is. Voor de AOW-uitkering is uw burgerlijke staat wel belangrijk. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld een ander bedrag aan AOW-uitkering dan iemand met een partner.

Voor het partnerpensioen in uw pensioenregeling is de burgerlijke staat ook belangrijk. Hebt u een (ex-)partner en overlijdt u? Dan krijgt hij of zij waarschijnlijk partnerpensioen (als er een partnerpensioen verzekerd is). Kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of en hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt. Bent u alleenstaand? Dan mag u uw partnerpensioen (als dat verzekerd is) omruilen. U kunt dan een hoger ouderdomspensioen krijgen of eerder met pensioen gaan.