Pensioenbegrippen - A

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Aandelen

Een aandeel is een bewijs dat u een gedeelte van een onderneming bezit. Aandeelhouders zijn daardoor mede-eigenaar voor het percentage aandelen dat zij bezitten. In ruil daarvoor hebben aandeelhouders recht op een deel van de winst (dat is het dividend).

Aandelenfonds

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aankoopkosten

De aankoopkosten zijn de kosten die u betaalt als u een aandeel koopt of een beleggingseenheid in een beleggingsfonds.

Aanvullend pensioen

Hiermee wordt vaak het ouderdomspensioen bedoeld dat u via uw werkgever opbouwt. Het heet aanvullend pensioen, omdat het een aanvulling is op het ouderdomspensioen (AOW) dat u van de overheid ontvangt.

ABTN

In een actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) leest u algemene criteria die u vertellen waar uw pensioenfonds zijn (financieel) beleid op baseert. Uw pensioenfonds is wettelijk verplicht om deze nota op te stellen.

Actieve deelnemer

U bent een actieve deelnemer als u meedoet aan de pensioenregeling van uw huidige werkgever.

Actuarieel herrekenen

Laat u uw pensioen eerder ingaan? Of verandert u van pensioensoort? Dan berekenen wij uw pensioenaanspraken opnieuw. Dit noemen wij ook wel actuarieel herrekenen.

Actuariële korting

U kunt uw pensioen eerder in laten gaan dan de officiële ingangsdatum. U krijgt dan wel minder pensioen. Dit heet actuariële korting.

Administratiekosten

Dit zijn de kosten die wij rekenen voor de administratie van uw verzekering.

Afkoop

Meestal betaalt een pensioenuitvoerder uw pensioen iedere maand. Pensioenuitvoerders mogen kleine pensioenen ook afkopen. Afkoop van pensioen betekent dat u in plaats van een maandelijkse uitkering, het hele bedrag in één keer ontvangt. Afkoop is alleen toegestaan in de volgende situaties:

  • Als uw deelname aan een pensioenregeling stopt en de waarde van dit ouderdomspensioen laag is. Dit wordt ook ‘afkoop klein ouderdomspensioen’ genoemd. Afkoop van klein pensioen is alleen mogelijk als uw pensioenuitkeringen minder zijn dan een bepaald bedrag per jaar. In 2016 is dat minder dan €465,94 per jaar. U mag een klein ouderdomspensioen alleen afkopen op pensioendatum of twee jaar nadat uw deelname aan een pensioenregeling is gestopt. De pensioenuitvoerder moet u daarna binnen zes maanden informeren over het voornemen het kleine pensioen af te kopen. En de afkoopwaarde moet uiterlijk binnen die zes maanden worden overgemaakt.
  • Als er partnerpensioen voor uw partner is verzekerd, dan gaat dat in bij uw overlijden. Dit partnerpensioen kan direct afgekocht worden. Er is geen toestemming van uw partner nodig als de pensioenuitvoerder uw partner binnen een half jaar informeert. Wordt het partnerpensioen al uitgekeerd of is uw partner niet binnen het half jaar geïnformeerd? Dan is afkoop van het pensioen alleen met toestemming van uw partner mogelijk. Dit wordt ook ‘afkoop klein partnerpensioen bij ingang’ genoemd. Afkoop klein partnerpensioen bij ingang is mogelijk als de pensioenuitkeringen van uw partner bij ingang lager zijn dan €465,94 per jaar (in 2016).

Ditzelfde geldt voor het afkopen van een klein wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt niet apart getoetst, maar dit gaat met de afkoop van het partnerpensioen mee. Is het partnerpensioen te groot om af te kopen? Dan wordt dit periodiek uitbetaald. Het wezenpensioen kan dan ook niet afgekocht worden en wordt dan, net als het partnerpensioen, periodiek uitbetaald.

  • Bij een scheiding mag de pensioenuitvoerder een klein bijzonder partnerpensioen afkopen. Dit noemen we ‘afkoop klein bijzonder partnerpensioen’. Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen waarop de ex-partner na scheiding recht heeft. De pensioenuitvoerder moet de ex-partner hierover binnen een half jaar na scheiding informeren en de afkoopwaarde overmaken. Afkoop van klein bijzonder partnerpensioen is mogelijk als de pensioenuitkering van het bijzonder partnerpensioen lager is dan €465.94 per jaar (in 2016).
  • Uw beleggingspensioen is op het moment van ingang bovenmatig. Uw pensioen is fiscaal bovenmatig als het meer bedraagt dan 100 procent van uw laatste salaris. In dat geval wordt het deel boven 100 procent afgekocht.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Algemene nabestaandenwet (Anw) regelt een uitkering voor uw partner bij uw overlijden. Of uw partner een Anw-uitkering krijgt, hangt van een aantal zaken af. Ook uw kinderen kunnen uitkering ontvangen. Wilt u weten of uw partner of kinderen in aanmerking komt voor een Anw-uitkering? Kijkt u op de website van SVB.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Het maakt niet uit in welk land u dan woont. De AOW is niet voor iedereen even hoog. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Om een volledige AOW te krijgen, moet u in Nederland hebben gewoond in de 50 jaar voordat u uw AOW-leeftijd bereikt. U krijgt 2 procent minder AOW voor elk jaar dat u in die periode niet in Nederland hebt gewoond. Meer informatie over de AOW

Alleenstaande

U bent alleenstaande als u geen partner hebt. Dit betekent twee dingen voor u:
1. U krijgt een hoger AOW-uitkering dan iemand die wel een partner heeft.
2. U krijgt een hoger ouderdomspensioen. Het partnerpensioen dat u automatisch hebt opgebouwd, kunt u namelijke omruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Anw-hiaatpensioen

Het Anw-hiaatpensioen is een extra pensioenuitkering voor uw partner. Uw partner ontvangt dit pensioen bij uw overlijden tijdens uw dienstverband bij uw werkgever. Het Anw-hiaatpensioen stopt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt, maar uiterlijk als uw partner 67 jaar wordt. Uw werkgever kan het Anw-hiaat wel of niet meeverzekeren. Als het wel meeverzekerd is, kan het Anw-hiaat vrijwillig of verplicht zijn. Is het vrijwillig is meeverzekerd? Dan moet u aangeven of u de verzekering wel of niet wilt. Bekijk uw startbrief of vraag aan uw werkgever wat voor u van toepassing is.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Bent u geboren voor 1 januari 1948? Dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar. Bent u geboren op of na 1 januari 1948? Dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum. Uw AOW zal dan pas na uw 65ste verjaardag ingaan. Wilt u meer informatie over de ingangsdatum van uw AOW kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank of kijk op www.svb.nl.

AOW-uitkering

De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. De AOW is niet voor iedereen even hoog. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Woont u tijdelijk in het buitenland? Dan kan het zijn dat u geen AOW opbouwt. Voor meer informatie zie www.svb.nl/aow.

Arbeidongeschiktheidspensioen

Is er voor u een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd? Dan krijgt u dit pensioen als u arbeidsongeschikt bent en uw ouderdomspensioen nog niet is ingegaan. Als u recht hebt op een arbeidsongeschiktheidspensioen, ontvangt u dit pensioen zolang u arbeidsongeschikt bent. Dit pensioen ontvangt u uiterlijk tot de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling. Op dat moment stopt uw arbeidsongeschiktheidspensioen en gaat uw ouderdomspensioen in.

Aspirant deelnemer

U bent aspirant-deelnemer als u nog niet deelneemt aan de pensioenregeling bij uw werkgever. U bent bijvoorbeeld nog te jong, of te kort in dienst. Heeft een aspirant-deelnemer een partner of kinderen? Dan wordt soms een partnerpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. Dit gebeurt dan op risicobasis. Het voordeel hiervan is dat uw partner toch een uitkering krijgt als u overlijdt. Of dat u een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt raakt.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijk instituut dat erop toeziet dat de financiële markten zich goed gedragen. De AFM houdt toezicht op de volledige sector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat de consument het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houdt de AFM toezicht op de financiële markten.
De AFM is verbonden met de overheid. Het ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Zij keurt ook de begroting goed en stelt de heffingen vast.