U bent met pensioen

U bent nu met pensioen en ontvangt pensioen van Delta Lloyd. Wanneer ontvangt u uw pensioen? En behoudt uw pensioen zijn waarde?

Wanneer ontvangt u pensioen?

U ontvangt uw pensioen- en/of lijfrente-uitkering op een vast moment. We geven de betaalopdracht op de 24e van de maand. Alleen als de 24e in een weekend valt, hanteren wij een andere betaaldatum. Vaak is het geld ook al dezelfde dag voor u zichtbaar op uw rekening, dit is afhankelijk van uw bank. Hieronder ziet u de data voor 2018 waarop de uitkering uiterlijk op uw rekening staat:

Donderdag 25 januari 2018
Maandag 26 februari 2018
Maandag 26 maart 2018
Woensdag 25 april 2018
Vrijdag 25 mei 2018
Dinsdag 26 juni 2018
Woensdag 25 juli 2018
Maandag 27 augustus 2018
Dinsdag 25 september 2018
Donderdag 25 oktober 2018
Maandag 26 november 2018
Maandag 24 december 2018

Nog meer pensioen?

Hebt u via verschillende werkgevers  pensioen opgebouwd? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u al uw pensioenen en dus van wie u pensioen ontvangt.

Uw AOW-uitkering
Naast het pensioen dat u van Delta Lloyd of via andere pensioenuitvoerders ontvangt, is er ook een basisvoorziening vanuit de overheid voor u geregeld. De basisvoorziening vanuit de overheid is de AOW-uitkering. AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. De hoogte van uw AOW hangt af van uw burgerlijke staat en hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond. De hoogte van uw AOW is onafhankelijk van hoeveel pensioen u van Delta Lloyd krijgt. Wanneer u uw AOW krijgt, is afhankelijk van uw geboortedatum en staat los van uw pensioendatum.
 
Bent u al met pensioen, maar jonger dan 65 jaar? Bereken vanaf wanneer u AOW krijgt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank ziet u wanneer zij uw AOW uitbetaalt.

Wat ontvangt u van Delta Lloyd?

Uitkeringsstrook 

U ontvangt per post een uitkeringsstrook van uw eerste uitkering van het jaar. Als uw netto uitkering in de loop van het jaar met meer dan één euro wijzigt, ontvangt u een nieuwe uitkeringsstrook. Deze uitkeringsstroken ontvangt u net als de betaling rond de 24e van de maand. 

Jaaropgaaf 

Een keer per jaar sturen wij u een jaaropgaaf voor uw belastingaangifte. U ontvangt de jaaropgaaf normaal gesproken in februari. Hebt u eind februari nog geen jaaropgaaf ontvangen? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Pensioenoverzicht

Elk jaar ontvangt u een pensioenoverzicht waarin wij de hoogte en duur van uw uitkering vermelden en wie de begunstigden zijn. Is er iets niet correct op dit overzicht? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Bewijs van leven

Ontvangt u een lijfrente uitkering of woont u in het buitenland? Dan kunnen wij u vragen om een bewijs van leven. Dit gebruiken wij om vast te stellen of uw uitkering nog door moet gaan. Hiermee krijgen wij de zekerheid dat u nog altijd recht hebt op de uitkering. En voorkomen wij dat er na uw overlijden te veel wordt uitgekeerd. Dit kan namelijk fiscaal nadelige gevolgen hebben voor uw nabestaanden. Wij begrijpen dat het vervelend is dat wij dit van u moeten vragen, maar het is wel noodzakelijk om de uitkering te kunnen voortzetten. 

Het document waarmee u bewijst in leven te zijn heet officieel een ‘attestatie de vita’. U kunt dit document aanvragen bij uw gemeente. Hier zijn meestal kosten aan verbonden. Ontvangt u een AOW-uitkering? Dan hebben wij als bewijs van leven voldoende aan een kopie bankafschrift, met daarop de bijschrijving van uw AOW-uitkering. Dit bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Een attestatie de vita is dan niet nodig.

Waarom ontvangt u deze maand minder/meer pensioen?

De hoogte van uw netto uitkering kan om bepaalde redenen wijzigen. Deze redenen kunnen zijn:

Bereiken AOW leeftijd

U hebt de AOW leeftijd bereikt. Omdat u geen AOW-premie meer hoeft te betalen, verandert uw netto uitkering.

Verlopen vrijstelling

Hebt u in het verleden een vrijstelling van belastingheffing gehad? Mogelijk is deze inmiddels verlopen. U kunt bij de Belastingdienst een nieuwe vrijstelling aanvragen. Zorg ervoor dat u dit op tijd doet, zodat uw uitkering niet wijzigt. 

De Belastingdienst geeft het aan ons door als u een nieuwe vrijstelling heeft gekregen. U hoeft dit dus niet zelf te doen. Het kan voorkomen dat u uw vrijstelling eerder ontvangt dan wij. Wij verwerken de vrijstelling met de ingangsdatum die door de Belastingdienst is afgegeven. Wij corrigeren dan ook eventueel te veel ingehouden belasting.

Let op! Als er iets in uw woonsituatie wijzigt, kan het zijn dat uw vrijstelling niet meer geldig is. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst. 

Verhuisd naar of van het buitenland

Als uw woonland wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de inhouding van de bijdrage Zorgverzekeringwet (ZVW) en bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ) op uw uitkering. Dit geldt ook als u vanuit het buitenland weer terug verhuist naar Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.

Loonheffingskorting

Een wijziging van het wel of niet toepassen van loonheffingskorting heeft een effect hebben op de hoogte van uw netto uitkering.

Wilt u een verandering in uw loonheffingskorting aan ons doorgeven? Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. U kunt dit formulier digitaal opsturen naar: gfs_verlonen@deltalloyd.nl of per post sturen naar: Delta Lloyd, t.a.v. Team Verlonen B7.05, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam. Wij ontvangen het formulier bij voorkeur digitaal van u. 

Fiscale wijzigingen

Als de belastingregels wijzigen, kan dit de hoogte van uw netto uitkering beïnvloeden. Voor meer informatie over de fiscale wijzigingen over 2016, zie “Wat zijn de fiscale wijzigingen voor 2016?”

Wilt u zelf een wijziging aan Delta Lloyd doorgeven? Kijk dan op de pagina Wat te doen als.

Behoudt uw pensioen zijn waarde?

Geld wordt in de regel elk jaar minder waard. Dit noemen we inflatie. Uw pensioen wordt dus ook minder waard. Daarom proberen we uw pensioen elk jaar aan te passen aan de prijs- of loonstijging. We noemen dit ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Het kan ook zijn dat uw pensioen niet of slechts gedeeltelijk wordt aangepast. Of uw pensioen wordt aangepast aan de inflatie hangt af van de afspraken die uw (oud) werkgever met Delta Lloyd heeft gemaakt, en of de financiële situatie van uw (oud) werkgever dit toe laat. Op uw UPO ziet u met welk percentage uw pensioen afgelopen jaar is verhoogd (‘geïndexeerd’). 


Wordt mijn pensioen gekort? 

In de media is veel aandacht voor het korten op pensioenen, ook wel afstempelen genoemd. Het verlagen van gegarandeerde pensioenen geldt alleen voor (oud) werknemers die een pensioenregeling hebben via een pensioenfonds dat in financieel zwaar weer verkeert.
Een gegarandeerd pensioen bij Delta Lloyd is altijd verzekerd. Dit betekent dat wij uw pensioen niet korten.

Wat zijn de fiscale wijzigingen voor 2018?

In 2018 krijgt u van Delta Lloyd mogelijk een andere netto uitkering dan in 2017. Ook als de hoogte van uw bruto uitkering niet is gewijzigd. Dit komt door wijzigingen in het Nederlands belastingstelsel. Hieronder leest u welke wijzigingen dit zijn. 

Bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) 
De inhouding voor de Zorgverzekeringswet stijgt per 1 januari 2018 van 5,50% naar 5,65%. Uw netto uitkering verandert hierdoor. Meer informatie over deze wijziging vindt u op de website van de Belastingdienst.

Loonheffing
De belastingschijven en de bijbehorende tarieven zijn gewijzigd. Hierdoor zijn de inhoudingen door de Belastingdienst aangepast. Uw netto uitkering verandert hierdoor. Meer informatie over de loonheffing over uw pensioen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wat betekent dit voor u?
De gevolgen kunnen voor iedereen anders zijn. U ontvangt daarom voor de uitbetaling van de eerste termijnuitkering een uitkeringsspecificatie. Hierop staan zowel uw bruto als uw netto-uitkering. Afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie kan het zijn dat u in 2018 geld moet bijbetalen of juist terugkrijgt van de belastingdienst. De belastingdienst berekent dit aan de hand van uw belastingaangifte 2017. 

Pensioen ABC

Veel mensen vinden hun pensioen best ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke woorden en begrippen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vind hier het antwoord op veelgestelde pensioenvragen.