Uw pensioenregeling naar 67?

Op 1 januari 2014 is de pensioenleeftijd gestegen naar 67 jaar. Wat betekent dit voor de pensioenregeling die u heeft afgesloten voor uw werknemers?

Geldt 67 jaar voor iedere pensioenregeling?

Nee, pensioenregelingen mogen nog altijd uitgaan van de 'oude' pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar de jaarlijkse pensioenopbouw moet dan wel lager zijn dan het maximum dat hoort bij een pensioenleeftijd van 65 jaar.

Wat verandert er voor de pensioenopbouw?

De verhoging van de pensioenleeftijd heeft ook gevolgen voor de opbouw van het pensioen bij Delta Lloyd.

Veranderingen voor eindloon- en middelloonregelingen
Hebben uw werknemers een eindloonregeling of middelloonregeling bij Delta Lloyd? Dan hebben zij als de pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar minimaal twee pensioenleeftijden binnen één regeling:

  • een deel van het pensioen wordt uitgekeerd bij 65 jaar;
  • een deel van het pensioen wordt uitgekeerd bij 67 jaar.

Werknemers kunnen kiezen: ze kunnen dat zo laten, maar ze kunnen de ingangsdatum van het pensioen ook aan laten sluiten op de AOW. Bijvoorbeeld door de ingangsdatum van het pensioen te vervroegen naar de ingangsdatum van de AOW.

Veranderingen voor beschikbare premieregelingen
Hebben uw werknemers een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen bij Delta Lloyd? Dan houden de werknemers één pensioenleeftijd.

De opgebouwde waarde die tot de verhoging van de pensioenleeftijd is opgebouwd, beleggen wij dan op dezelfde manier als de toekomstige premies. De werknemer gebruikt de waarde van de beleggingen om pensioen aan te kopen. Dat doet hij op de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar. Wil de werknemer eerder met pensioen gaan, bijvoorbeeld op zijn AOW-leeftijd? Dan koopt hij pensioen met de waarde van de beleggingen op dat moment.

Let op: Bespreek ook deze wijziging met uw werknemers. Als zij instemmen met de verhoging van de pensioenleeftijd dan stemmen zij er ook mee in dat wij de tot 2014 opgebouwde waarde op dezelfde manier gaan beleggen als de toekomstige premies

Wat verandert er bij arbeidsongeschiktheid?

Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt? En heeft hij recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen bij Delta Lloyd? Dan gaat ook daarvoor de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Ook de vrijstelling voor premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid loopt tot de nieuwe pensioenleeftijd.

Twee voorbeelden
Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien wat de veranderde pensioenleeftijd betekent voor de uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Stel, u heeft de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling verhoogd naar 67 jaar. Uw werknemer wordt volledig arbeidsongeschikt voordat hij die leeftijd bereikt. Zijn pensioenpremie wordt doorbetaald totdat hij 67 wordt. Hij ontvangt dan het volgende:

  • vanaf het moment dat hij arbeidsongeschikt is (en recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen), totdat hij 67 jaar wordt: een arbeidsongeschiktheidspensioen (zolang hij arbeidsongeschikt is);
  • vanaf 67 jaar: zijn pensioen dat hij in uw pensioenregeling heeft opgebouwd.


afb - pensioen - pensioen67 - voorbeeld VI 

WIA (IVA-uitkering) = Afkorting Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet heeft de WAO vervangen per 1 januari 2006. Voor bestaande gevallen blijft de huidige WAO van kracht. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).

Stel, u handhaaft in uw pensioenregeling een pensioenleeftijd van 65 jaar. Uw werknemer wordt volledig arbeidsongeschikt vóór hij 65 wordt. Uw werknemer ontvangt dan het volgende:

  • vanaf het moment dat hij arbeidsongeschikt is (en recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen), totdat hij 65 jaar wordt: een arbeidsongeschiktheidspensioen (zolang hij arbeidsongeschikt is);
  • vanaf 65 jaar: het pensioen dat hij in uw pensioenregeling heeft opgebouwd.

afb - pensioen - pensioen67 - voorbeeld IX

Wat verandert er voor het Anw-hiaatpensioen?

Heeft u voor uw medewerker in uw Delta Lloyd pensioenregeling ook een Anw-hiaatpensioen geregeld? Dan geldt de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar ook voor de einddatum van het Anw-hiaatpensioen.

De Anw is de Algemene nabestaandenwet. Nabestaanden ontvangen in veel gevallen geen uitkering op grond van deze wet. Of komen niet in aanmerking voor een volledige Anw-uitkering. Het Anw-hiaatpensioen is bedoeld als compensatie voor het ontbreken van een Anw-uitkering.

Twee voorbeelden
Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien wat de veranderde pensioenleeftijd en AOW-leeftijd betekenen voor het Anw-hiaatpensioen.

Stel, u heeft de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling verhoogd naar 67 jaar. Uw werknemer overlijdt vóór hij 67 jaar wordt. Dan krijgt de partner van uw werknemer een Anw-hiaatpensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd (uiterlijk tot hij of zij 67 jaar wordt). Bereikt de partner de AOW-leeftijd? Dan ontvangt de partner AOW. Zo sluiten het Anw-hiaatpensioen en de AOW naadloos op elkaar aan.

afb - pensioen - pensioen67 - voorbeeld V 

Stel, u handhaaft in uw pensioenregeling een pensioenleeftijd van 65 jaar. Uw werknemer overlijdt vóór hij 65 wordt. De partner van uw werknemer ontvangt dan een Anw-hiaatpensioen tot hij of zij 65 wordt. Maar zijn of haar AOW gaat pas later in. De partner van de overleden deelnemer krijgt dan te maken met een inkomensgat, een AOW-gat.

afb - pensioen - pensioen67 - voorbeeld IV 

Risico op AOW-gat
Belangrijk om te weten: de verhoging van de AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor het Anw-hiaatpensioen. Dit pensioen eindigt namelijk op 65-jarige leeftijd. De AOW gaat later in. Hierdoor ontstaat een inkomensgat, een AOW-gat.

Wat valt er te doen aan een AOW-gat?

Er zijn mensen die in financiële problemen komen door het AOW-gat. De overheid heeft daarom een overbruggingsregeling geïntroduceerd. Deze geldt voor mensen die op 1 januari 2013 al een uitkering hebben. De Sociale Verzekeringsbank voert die regeling uit. Kijk op www.svb.nl/aow voor meer informatie.