Pensioen voor grote bedrijven

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantiepensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd is een vorm van het Collectief Defined Contribution (CDC). Het product lijkt op een beschikbare premieregeling: het is een aan voorwaarden gebonden pensioen op basis van salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is. U betaalt de regeling met de CDC-premie. Dit is een vast percentage van alle salarissen of de pensioengrondslagen.

Voordelen

Werkgever

 • Een goede pensioenregeling voor uw werknemers, op basis van middelloon;
 • De werkgever betaalt alleen de CDC-premie;U kunt de internationale boekhoudregels (IFRS) volgen.

Werknemer

 • Grote zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkeringen;
 • Mogelijke stijging van de opgebouwde pensioenen.

Waar dient u rekening mee te houden?

Werkgever

 • In uitzonderlijke gevallen kan het nog op te bouwen pensioen verlaagd worden;
 • De CDC-premie is vaak hoger dan de premie voor een gewone salarisdiensttijdregeling;

Werknemer

 • De hoogte van het pensioen is aan voorwaarden gebonden.
 • In vergelijking met een aantal beschikbare-premieregelingen is er minder keuze. 
 • De werknemer heeft geen invloed op de hoogte van de pensioenuitkering.

Kenmerken

Het Garantiepensioen met vaste collectieve premie heeft de volgende kenmerken:

 • We garanderen de opgebouwde pensioenuitkeringen. Om die reden noemen we de regeling  een uitkeringsovereenkomst; 
 • U betaalt een vaste CDC-premie. Dit is een percentage van de som van alle salarissen of van de pensioengrondslagen; 
 • We bieden een aan voorwaarden gebonden pensioenuitkering op basis van een salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is. In dit geval een middelloon; 
 • De hoogte van de pensioenuitkering staat in zo goed als vast. Maar is de CDC-premie lager dan de nodige premie en de kosten? Dan passen we de hoogte van de nog op te bouwen pensioenen aan; 
 • De stijging van de pensioenen is afhankelijk van het vermogen in het depot en om die reden aan voorwaarden gebonden. 
 • Als het delen in de winst opgezet is op basis van beleggingen houden we uw beleggingen apart van onze algemene middelen. Dat gebeurt in een gesepareerd beleggingsdepot. Dit depot is de basis voor het delen van de winst.
 • Mocht het delen van de winst op basis van rente gebeuren dan is er sprake van de verzekeringsmatch.

Het Garantiepensioen met vaste collectieve premie in het kort

Deze regeling is een pensioenproduct op basis van salaris en aantal jaren dat iemand in dienst is. We gaan uit van een middelloonregeling: we kijken naar het gemiddelde salaris en het aantal jaren dat de deelnemer in dienst is.

Keuze uit een aantal vormen van verzekeren

De keuze die u kunt maken voor de vormen van verzekering zijn de volgende:

 • Ouderdomspensioen, bij het bereiken van de pensioenleeftijd; 
 • Partnerpensioen en/of wezenpensioen, bij overlijden van de deelnemer voor het bereiken van de pensioenleeftijd; U kunt kiezen om de waarde die nodig is op te bouwen of om het risico te verzekeren.

U kunt ook de verzekering aanvullen met extra zekerheden. Bijvoorbeeld met een Anw-hiaatpensioen of het verzekeren van een uitkering wanneer de werknemer geheel of voor een deel arbeidsongeschikt wordt.

Hoe betaalt u deze regeling?

U betaalt de CDC-premie. Deze stelt een actuarieel adviesbureau vast bij de start van het contract. Deze premie moet genoeg zijn om het volgende van te betalen:

 • Actuariële kosten; 
 • Kostenvergoedingen; 
 • De gewenste jaarlijkse aan voorwaarden gebonden stijging van het pensioen.

We houden vast aan de eis dat de CDC-premie tenminste 115 procent van de actuariële kosten is. Is er in het verleden al een reserve opgebouwd? Dan houden we bij het bepalen van de nieuwe reserve rekening met 20 procent van de oude reserve.

Jaarlijkse toetsen en toeslag verlenen

Jaarlijks geven we een toeslag. Maar eerst toetsen we of het CDC-saldo daarna genoeg is om tot de minimum eis te komen. Is dit niet het geval? Dan vindt er geen stijging van het pensioen (toeslag) plaats. Ook passen we de opbouw voor de toekomst aan, als dat nodig is. Dit doen we door het opbouwpercentage te verlagen. We willen voorkomen dat dit in de praktijk voorkomt. Daarom houden we vast aan verschillende grenzen en minimumeisen bij het bepalen van uw CDC-premie. Hetzelfde geldt voor het laten stijgen van de pensioenen (toeslag), de jaarlijkse controle van de waarde in het depot en het besluit om op gelijke voet door te gaan met de regeling.

Winstdeling

U betaalt CDC-premie. In feite betaalt u de opbouw van de pensioenen en de premies voor de risico’s. De basis voor de hoogte van de premies ligt in de leeftijd van uw werknemer. We berekenen de bedragen voor het opbouwen van de pensioenen en de premies op basis van een vaste rente. Verder delen we in de winst met een gesepareerd depot of een verzekeringsmatch.

Meer informatie

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen:

Internationaal bedrijf?

Delta Lloyd werkt samen met Insurope om u te ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw personeelsvoorzieningen.