Veelgestelde vragen over het Pensioen Continu Plan

Aanmelden

Vanaf welk salaris kan ik deelnemen aan het Pensioen Continu Plan Nettolijfrente

U kunt deelnemen als uw inkomen vorig jaar hoger was dan het maximum pensioengevend salaris. Voor 2015 was dat bedrag € 100.000. De belastingdienst past dit bedrag jaarlijks aan. In 2018 is het € 105.075. 

Uw inkomen kan uit meer onderdelen bestaan dan alleen uw salaris. Bij de start van uw Pensioen Continu Plan gaan we uit van het pensioengevend salaris van het voorgaande jaar, zoals opgegeven door uw werkgever. Wilt u dat we uitgaan van uw (hogere) inkomen in dat jaar? Geef dan dit hogere inkomen aan ons door. In de praktijk is dit uw inkomen zoals afgestemd met de Belastingdienst in uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

Wat is het verschil tussen salaris en inkomen?

Uw inkomen kan uit meerdere onderdelen bestaan waarvan uw salaris er een is. Uw inkomen kan dus hoger zijn dan uw salaris. Voor het Pensioen Continu Plan nettolijfrente mag u uitgaan van uw hogere inkomen. In de praktijk is dit uw inkomen zoals afgestemd met de Belastingdienst in uw belastingaangifte. De volgende zaken kunnen onderdeel zijn van uw inkomen:

 • Loon uit dienstbetrekking
 • Winst uit onderneming (vóór toevoeging aan en afneming van de Fiscale Oudedags Reserve en vóór de ondernemersaftrek)
 • Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
 • De belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen
 • Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Ik werk in deeltijd. Welk salaris geldt voor deelname aan het Pensioen Continu Plan nettolijfrente?

U kunt deelnemen als uw totale salaris of inkomen minimaal € 105.075 bedraagt (grens voor 2018, was € 100.000 in 2015). In tegenstelling tot een (netto)pensioenregeling, zoals het Pensioen Continu Plan nettopensioen, mag uw deeltijdsalaris voor deze grens niet worden omgerekend naar voltijd.

Over welk deel van mijn salaris kan ik meedoen met het Pensioen Continu Plan nettolijfrente?

Met een nettolijfrente kunt u aanvullend inkomen opbouwen over uw inkomen boven € 105.075 (grens voor 2018, was € 100.000 in 2015). Wij berekenen uw (maximale) premie dus over uw salarisdeel boven € 105.075. Werkt u bijvoorbeeld 80% en is uw deeltijdsalaris in totaal € 150.000? Dan berekenen wij uw nettolijfrentepremie op basis van € 44.925.

Hoe kan ik mijn pensioen aanvullen als ik met mijn inkomen onder de grens zit voor een nettolijfrente en geen pensioen daarover kan opbouwen?

Hebt u een pensioentekort voor uw inkomen onder de € 105.075 (€ 100.000 in 2015)? Dan kunt u uw pensioentekort opvullen door zelf een bruto lijfrente af te sluiten. De premie voor deze bruto lijfrenteverzekering kunt u aftrekken van uw bruto inkomen. Over dat deel hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Of u een pensioentekort hebt, blijkt uit uw factor A die u van uw pensioenuitvoerder ontvangt. Daarmee berekent u uw jaarruimte.

Hoeveel tijd heb ik om mij aan te melden voor aanvulling van het pensioen na de pensioendatum?

Uw voorstel met voorbeeldberekeningen is twee maanden geldig. U hebt dus twee maanden de tijd om het voorstel voor aanvulling van het pensioen na de pensioendatum te accepteren. 

Daarnaast geldt er een termijn van vier maanden waarbinnen wij geen vragen stellen over uw gezondheid met een medisch vragenformulier of een medische keuring (mits uw werkgever ook de pensioenregeling bij Delta Lloyd heeft lopen). Deze vier maanden gaan in vanaf het moment dat u kunt deelnemen aan het Pensioen Continu Plan. U kunt deelnemen: 
 • Bij de start van de regeling als uw inkomen over het vorige jaar hoger is dan het maximum pensioengevend salaris (uw werkgever heeft het Pensioen Continu Plan bijvoorbeeld per 1 januari 2015 bij Delta Lloyd afgesloten)
 • Als u in dienst komt en uw inkomen is meer dan het maximum pensioengevend salaris
 • Als uw inkomen hoger wordt dan het maximum pensioengevend salaris.
Na deze termijn van vier maanden zullen wij meestal wel vragen stellen over uw gezondheid.

Let op! Het maximum pensioengevend salaris wordt jaarlijks door de overheid aangepast aan de stijging van lonen in Nederland. In 2015 was deze € 100.000. In 2018 is dit bedrag € 105.075.

Moet ik bij mijn aanmelding een medische vragenlijst invullen of een medische keuring ondergaan?

Heeft uw werkgever de basispensioenregeling ook bij Delta Lloyd lopen? Dan hoeft dat niet als u zich tijdig aanmeldt. Tijdig wil zeggen, binnen vier maanden na het moment dat u kunt deelnemen. Daarna kunnen wij u wel vragen een medisch vragenformulier in te vullen. De risicoverzekeringen overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden beperkt tot een bepaald inkomensniveau (€ 300.000,-).

Wat gebeurt er als ik mij pas na vier maanden aanmeld?

Wij vragen u dan meestal wel een medische vragenlijst in te vullen en moet u mogelijk ook worden gekeurd. We maken graag een uitzondering in de volgende situaties: 
 • U hebt nu geen partner, maar dan wel. 
 • Het is nu nog niet interessant om deel te nemen, maar dan wel. 
In deze twee gevallen hoeft u toch niet medisch te worden gekeurd. 

Hoe kan ik mij aanmelden?

U krijgt van ons een brochure en een aanvraagformulier. Dit kunt u bespreken met uw adviseur en u maakt uw keuzes. Uw adviseur stuurt ons het ondertekende aanvraagformulier, waarna wij u een voorstel met persoonlijke berekening toesturen. 
Als uw voorstel naar wens is, ondertekent u het samen met uw financieel adviseur. Uw adviseur stuurt het ondertekende voorstel dan naar Delta Lloyd. U ontvangt bericht van ons over de acceptatie van uw aanvraag en de premie-inning. 

Waarom is een handtekening van een adviseur verplicht op het aanvraagformulier?

De overheid en de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zien een nettolijfrenteverzekering als een financieel complex product. Voor financieel complexe producten geldt dat u die alleen kunt afsluiten na advies door een WFT gecertificeerd adviseur. Een WFT gecertificeerde adviseur voldoet aan de Wet Financieel Toezicht (WFT). Dit geeft u de zekerheid van eerlijk, onafhankelijk en passend advies. De adviseur kan samen met u bepalen of een uitgebreid of een verkort financieel advies het beste past. Een verkort advies kan gebruik maken van een kennistoets. De handtekening van uw adviseur geeft ons de zekerheid dat u advies hebt ingewonnen over het Pensioen Continu Plan nettolijfrente.

Wijzigingen

Wie geeft mijn nieuwste salaris gegevens door, moet ik dat zelf doen?

Ja, dat kan. Wij baseren ons voorstel op uw (pensioengevend) salaris van het voorgaande jaar zoals dat door uw werkgever is opgegeven. Meestal is dat twaalf maal uw maandsalaris plus uw dertiende maand. Voor het Pensioen Continu Plan nettolijfrente mogen we ook uitgaan van uw inkomen in het voorgaande jaar. Dit kan hoger zijn dan uw salaris. U mag hierbij ook andere inkomsten optellen, bijvoorbeeld de bijtelling van uw leaseauto. 
Uw totale inkomen vindt u terug op uw belastingaangifte. Is dit inkomen hoger dan uw pensioengevend salaris? Dan kunnen wij voor uw Pensioen Continu Plan nettolijfrente uitgaan van uw hogere inkomen. Geeft u dan uw hogere inkomen aan ons door. U of uw adviseur stuurt hiervoor een mail naar pensioencontinuplan@deltalloyd.nl of een brief naar Delta Lloyd, Antwoordnummer 46143, 1060 WB Amsterdam. 

Hoe kan ik gemaakte keuzes binnen het Pensioen Continu Plan wijzigen?

Dit kunt u doen met het wijzigingsformulier. U vindt dit formulier onder Documenten aan de linkerkant op deze pagina.

Hoe kan ik een andere lifecycle kiezen?

Voor de aanvulling van uw pensioen ná de pensioendatum beleggen wij standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. Wilt u een andere keuze maken? Vul dan de Profielbepaler in. U vindt dit formulier onder Documenten aan de linkerkant op deze pagina. Met de Profielbepaler stelt u vast wat uw persoonlijke risicoprofiel is. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingsmogelijkheid het beste bij u past. U kunt op dit formulier ook meteen uw keuze voor een andere lifecycle aangeven.

Hoe kan ik overstappen van lifecycle beleggen naar zelf beleggen?

Voor de aanvulling van uw pensioen ná de pensioendatum beleggen wij standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. Wilt u een andere keuze maken? Vul dan de Profielbepaler in. Met de Profielbepaler stelt u vast wat uw persoonlijke risicoprofiel is. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingsmogelijkheid het beste bij u past. U kunt op dit formulier ook meteen uw keuze voor Zelf Beleggen aangeven. Kiest u hiervoor? Dan kunt u uw fondskeuze binnen Zelf Beleggen doorgeven met het Fondskeuzeformulier Zelf Beleggen. U vindt de formulieren Profielbepaler en Fondskeuze onder Documenten aan de linkerkant op deze pagina.

Ik beleg zelf. Hoe kan ik mijn fondskeuze wijzigen?

Voor de aanvulling van uw pensioen ná de pensioendatum worden uw premies belegt. Wilt u uw fondskeuze wijzigen, dan kunt u uw fondskeuze binnen Zelf Beleggen doorgeven met het Fondskeuzeformulier Zelf Beleggen. U vindt dit formulier onder Documenten aan de linkerkant op deze pagina.

Stoppen

Kan ik ook stoppen met het Pensioen Continu Plan?

Ja, dat kan per elke 1e van de volgende maand. De verzekering wordt dan premievrij gemaakt. Dat betekent het volgende: 
 • U hoeft geen premie meer te betalen.
 • Hebt u een aanvulling van partnerpensioen vóór de pensioendatum, dan vervalt deze risicoverzekering. 
 • Belegt u (ook) voor aanvullling van ouderdoms- en/of partnerpensioen ná de pensioendatum? Dan blijven de beleggingen staan en koopt u hiermee op uw pensioendatum een aanvullende nettolijfrente. En komt u voor uw pensioendatum te overlijden? Dan ontvangt uw nabestaande 90% van de waarde van de beleggingen als u voor deze mogelijkheid hebt gekozen. 

Stel ik stop een tijdje met het Pensioen Continu Plan en na een jaar of twee jaar besluit ik weer mee te doen. Hoe regel ik dat dan en moet ik dan een medische verklaring invullen?

U kunt (tijdelijk) stoppen en zich later opnieuw aanmelden. Dit kunt u aangeven op het wijzigingsformulier. U krijgt dan een nieuw voorstel. U moet dan wel een medisch vragenformulier invullen. De termijn van vier maanden waarin wij geen vragen stellen over uw gezondheid is dan immers verstreken.

Kan ik de waarde van de beleggingen afkopen en bijvoorbeeld gebruiken voor aflossing van mijn hypotheek, of de financiering van een auto?

Ja, dat kan. U moet de vrijgestelde vermogensrendementsheffing dan wel aan de Belastingdienst afdragen. U betaalt deze belasting over de helft van de waarde op 1 januari van het jaar dat u afkoopt vermenigvuldigd met tien. Deze waarde geeft u op als bezitting in uw aangifte inkomstenbelasting van het jaar volgend op het jaar dat u afkoopt.

Wordt de premie in maandelijkse termijnen ingehouden?

De premie wordt jaarlijks vastgesteld, maar in maandelijkse termijnen in rekening gebracht. De maandpremie bedraagt 1/12 van de jaarpremie.

Waarde beleggingen

Wat gebeurt er met de waarde van de beleggingen als ik voor mijn pensioendatum kom te overlijden?

Het doel van het beleggen van de premies is de opbouw van een aanvullende netto-oudedagslijfrente (en eventueel nettonabestaandenlijfrente ná uw pensioendatum). Net als bij uw huidige pensioenregeling, ontvangt u deze uitkering vanaf uw pensioendatum. Overlijdt u daarvoor? 
Dan is wat er gebeurt met de waarde van de beleggingen, afhankelijk van de keuze die u gemaakt hebt bij de start van uw verzekering. U hebt toen een keuze gemaakt voor wel of geen uitkering bij overlijden:
 • Hebt u gekozen voor wel een uitkering? Dan ontvangt de begunstigde 90% van de waarde van de beleggingen. 
 • Hebt u gekozen voor geen uitkering? Dan vervalt de waarde van de beleggingen. Daar staat tegenover dat uw kapitaal maandelijks wordt verhoogd met een bonus zolang u in leven bent. Deze ‘bonus bij in leven zijn’ wordt berekend over de volledige beleggingswaarde. Bij keuze voor wel een uitkering wordt deze bonus maar over 10% van de beleggingswaarde vastgesteld.

Wordt bij de bepaling van het nettopartnerpensioen vóór mijn pensioendatum rekening gehouden met de waarde van de beleggingen?

Met de waarde van de beleggingen voor aanvulling van uw pensioen ná uw pensioendatum wordt rekening gehouden bij het bepalen van de verschuldigde premie voor de verzekering van de aanvulling van uw partnerpensioen vóór uw pensioendatum (als u deze beide verzekeringen hebt). Deze waarde vermindert het te verzekeren risico. Het verzekerd bedrag wordt hierdoor dus lager en op basis daarvan wordt de premie vastgesteld.

Uit dienst

Wat gebeurt er als ik uit dienst ga?

Als u uit dienst gaat, wordt uw verzekering premievrij gemaakt. Dat betekent het volgende: 
 • U betaalt geen premie meer.
 • Hebt u gekozen voor de verzekering van een bedrag voor aanvulling van het partnerpensioen voor de pensioendatum, dan vervalt deze risicoverzekering. 
 • Hebt u (ook) gekozen voor beleggen voor aanvulling van het ouderdoms- en/of partnerpensioen na uw pensioendatum? Dan blijven de beleggingen staan en koopt u hiermee op uw pensioendatum een aanvullende nettolijfrente. Komt u te overlijden voor uw pensioendatum? Dan ontvangt uw partner 90% of 0% van de waarde van de beleggingen (afhankelijk van uw eerdere keuze). 
U kunt uw verzekering voortzetten op gewijzigde voorwaarden. 
U kunt uw verzekering ook overdragen naar een andere uitvoerder die ook een nettolijfrenteverzekering biedt.

Kan ik mijn Pensioen Continu Plan nettolijfrente voortzetten als ik uit dienst ga?

Ja, dat kan. Graag horen wij van u of van uw werkgever dat u uit dienst bent. Uw Pensioen Continu Plan wordt dan voortgezet. Uw eventuele korting op de administratiekosten via uw werkgever vervalt dan wel.

Kan ik de waarde van het Pensioen Continu Plan nettolijfrente ook overdragen naar mijn nieuwe werkgever?

Dat kan als uw nieuwe werkgever ook een nettolijfrenteregeling biedt. U kunt de waarde van uw beleggingen dan overdragen naar deze nettolijfrenteregeling. Dit noemen wij waardeoverdracht.

Meer informatie

Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb over (het voorstel voor) het Pensioen Continu Plan?

U kunt met uw vragen terecht bij:

 • Uw werkgever
 • Uw financieel adviseur
 • De Client Service Desk van Delta Lloyd, telefoonnummer 020 - 594 81 00