Financieel ABC

Verklarende woordenlijst A

Aandelen

Een aandeel is een bewijs dat u een gedeelte van een onderneming bezit. Aandeelhouders zijn daardoor mede-eigenaar voor het percentage aandelen dat zij bezitten. In ruil daarvoor hebben aandeelhouders recht op een deel van de winst (dat is het dividend).

Aandelenfonds

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aankoopkosten

De aankoopkosten zijn de kosten die u betaalt als u een aandeel koopt of een participatie in een beleggingsfonds.

Aanvullend pensioen

Hiermee wordt vaak het ouderdomspensioen bedoeld dat u via uw werkgever opbouwt.

ABTN

In een actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) leest u algemene criteria die u vertellen waar uw pensioenfonds zijn (financieel) beleid op baseert. Dit is voor uw pensioenfonds wettelijk verplicht (volgens de Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)).

Actuarieel herrekenen

Laat u uw pensioen eerder ingaan? Of verandert u van pensioensoort? Dan berekenen wij uw pensioenaanspraken opnieuw. Dit noemen wij ook wel actuarieel herrekenen.

Actuariële korting

Laat u uw pensioen eerder ingaan? Dan ontvangt u, op basis van onze nieuwe berekeningen, minder pensioen. Dit heet de actuariële korting.

Administratiekosten

Dit zijn de kosten die wij rekenen voor de administratie van uw verzekering.

AEX-index

De door Euronext berekende en onderhouden graadmeter van de lokale Nederlandse effectenmarkt. De AEX-index is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde, in Nederland genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen.

Afkoop

Meestal betaalt een pensioenuitvoerder uw pensioen iedere maand. Maar in sommige gevallen ontvangt u het gehele bedrag in één keer. Dat heet afkoop. Afkoop is toegestaan in de volgende situaties:

  • Uw uitkeringen zijn minder dan een bepaald bedrag per jaar. In 2011 is dat € 427,29.
  • Het partnerpensioen ligt bij ingang onder € 427,29.
  • Het bijzonder partnerpensioen ligt onder € 427,29.
  • Uw pensioen is fiscaal bovenmatig: u ontvangt meer dan 100 procent van uw laatste salaris.

Aflossen

U betaalt uw hypotheek terug aan de bank. Dit terugbetalen wordt ook wel aflossen genoemd. Hóe u aflost, hangt af van de aflosvorm die u kiest. Elke maand een beetje, tussentijds, of alles in één keer aan het eind.

Aflosvorm

De aflosvorm is de manier waarop u de lening terugbetaalt.

Afsluitkosten

Alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten, notariskosten en de kosten aanvraag NHG.

Alfa

Alfa is de outperformance die een beleggingsfonds heeft behaald bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggingsmodel. Een positieve alfa geeft aan dat een fonds het beter heeft gedaan dan op basis van de gegeven beta verwacht mocht worden. Evenzo geeft een negatieve alfa aan dat het fonds een underperformance heeft, gegeven de verwachtingen die behoren bij de beta van het fonds.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

In de Algemene nabestaandenweg (Anw) leest u de regels voor de Anw-nabestaandenuitkering. Dit is een uitkering die uw nabestaanden kunnen krijgen bij overlijden, als u in Nederland woont. De uitkering gaat meestal naar uw partner en uw kinderen. Dat hangt nog wel van een aantal zaken af. Voor uw partner hangt het af van inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid. Heeft uw partner kinderen jonger dan 18 jaar? Dan krijgt hij of zij een halfwezenuitkering. Als uw kinderen geen ouder meer hebben na uw overlijden, krijgen zij tot een bepaalde leeftijd een wezenuitkering.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Iedere inwoner van Nederland krijgt vanaf zijn 65e jaar een basispensioen. Dit staat in de Algemene Ouderdomswet (de AOW). De AOW is niet voor iedereen even hoog. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Iedere inwoner van Nederland bouwt vanaf zijn 15e jaar elk jaar 2 procent AOW op. Als u tijdelijk in het buitenland woont, bouwt u geen AOW op. U krijgt dan dus minder geld als u 65 jaar bent.

Alleenstaande

U bent alleenstaande als u geen partner hebt. Dit betekent voor uw pensioen:

  1. U krijgt een andere AOW-uitkering dan iemand die wel een partner heeft.
  2. Het partnerpensioen dat u automatisch hebt opgebouwd, wordt omgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingen zijn beleggingen in hedgefondsen  en particuliere aandelenfondsen. Alternatieve beleggingen hebben als doelstelling elk jaar een positief resultaat te behalen, ongeacht de economische omgeving. Traditionele onderlinge fondsen hebben echter als doelstelling een rendement te behalen dat hoger is dan de benchmark-marktindices.

American Stock Exchange (AMEX)

Effecten- en optiebeurs in New York, afgekort als Amex. Niet hetzelfde als de New York Stock Enchange (NYSE), die ook wel met de term Wall Street wordt aangeduid.

AMX-index

Door Euronext berekende en onderhouden beursgraadmeter van het middensegment van de Nederlandse aandelenmarkt. De Amsterdam Midkap-index (AMX) is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 25 meest verhandelde middelgrote, in Nederlandse genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext. De weging van elk fonds in de index is mede afhankelijk van de marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare aandelen.

Appreciatie

Ander woord voor waardestijging. Wordt gebruikt in de valutahandel om de waardestijging van de ene valuta ten opzichte van een andere aan te geven.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u jonger dan 65 bent en arbeidsongeschikt raakt, krijgt u een WIA-uitkering. Sommige pensioenregelingen zorgen voor een aanvulling op deze uitkering. Deze aanvulling krijgt u dan tot u met pensioen gaat. Na uw pensioendatum krijgt u uw ouderdomspensioen. 

Ask

Vraagprijs. De prijs die de ‘markt’ vraagt voor de verkoop van een bepaald effect.

Aspirant-deelnemer

U bent aspirant-deelnemer als u nog niet deelneemt aan de pensioenregeling. U bent bijvoorbeeld nog te jong, of te kort in dienst. Sinds 2008 mag u vanaf uw 21e jaar pensioen opbouwen. Voor uw 21e kunt u wel al aspirant-deelnemer zijn.

Bij sommige pensioenfondsen wordt een aspirant-deelnemer wel een partnerpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. Dit gebeurt dan op risicobasis. Het voordeel hiervan is, dat uw partner toch een uitkering krijgt als u overlijdt. Of dat u een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt raakt. 

Asset Categorieën

Asset categorieën zijn brede beleggingscategorieën die verschillende niveaus van risico en rendement bieden zoals aandelen, obligaties en kas. Aandelen hebben het grootste potentieel als het gaat om rendement, maar dit gaat gepaard met een relatief hoog risico. Obligaties bieden meer zekerheid met een gemiddeld wat lager rendement. Onroerend goed kan goede rendementen bieden, maar herbergt het gevaar van illiquiditeit. Kas kent het laagste verwachte rendement, maar biedt veel zekerheid en liquiditeit.

Asset Management

Asset Management of vermogensbeheer is de algemene term voor het beheren van een portefeuille van een groep assets, zoals aandelen, obligaties of kas.

Asset Mix

Verdeling van het vermogen over aandelen, onroerend goed, obligaties, deposito's en liquide middelen. De asset  mix wordt doorgaans bepaald door de wens om een optimale risicorendementsverhouding te bereiken die past bij de horizon en doelen van de belegger.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is door de Minister van Financiën belast met het houden van toezicht op de financiële markten in Nederland. Elke in Nederland gevestigde member van Euronext moet in het bezit te zijn van een door de AFM afgegeven vergunning. Het zonder vergunning aanbieden van diensten in de effectensector is strafbaar.

AVA

AVA staat voor Algemene Vergadering van Aandeelhouders.