Financieel ABC

Verklarende woordenlijst W

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meestal laten overdragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. U moet de waardeoverdracht aanvragen binnen zes maanden nadat u met uw nieuwe baan bent begonnen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder stuurt u dan een offerte voor waardeoverdracht. U kunt dan bepalen of waardeoverdracht voordelig voor u is. 

Waardevast pensioen

Geld wordt elk jaar minder waard. Zo kunt u over tien jaar minder kopen voor een euro dan nu. Uw pensioen wordt dus ook minder waard. Hebt u een waardevast pensioen? Dan indexeert uw pensioenuitvoerder uw pensioen elk jaar. Dit doen zij gelijk aan de stijging van de prijzen. Het is niet zeker dat uw pensioen wordt geïndexeerd. Pensioenfondsen zijn niet verplicht om te indexeren. Elk jaar kijken ze of ze voldoende geld hebben hiervoor.

Wachttijd

Wilt u meedoen aan een pensioenregeling van uw werkgever? Dan moet u vaak een bepaalde periode wachten. Dit heet de wachttijd. Vanaf 2008 mag de wachttijd voor het ouderdomspensioen niet langer duren dan twee maanden. Vaak krijgt u na de wachttijd alsnog het pensioen met terugwerkende kracht. Het is dan net alsof u vanaf het begin al deelnemer was.

WAO

Afkorting van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WAO is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die – na een periode van loondoorbetalingsverplichting – nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het (dag)loon van de werknemer, de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid. De opzet van de WAO en aanverwante wet- en regelgeving is op 1 januari 2006 ingrijpend gewijzigd (zie WIA). Voor degenen die op 1 januari 2006 reeds een WAO-uitkering ontvingen, blijft de WAO bestaan.

Warrant

Een verhandelbaar recht om gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs nieuwe aandelen bij de uitgevende instelling te kopen.

Welvaartsvast pensioen

Geld wordt elk jaar minder waard. Zo kunt u over tien jaar minder kopen voor een euro dan nu. Uw pensioen wordt dus ook minder waard. Hebt u een welvaartsvast pensioen? Dan indexeert uw pensioenuitvoerder uw pensioen elk jaar. Dit doen zij gelijk aan de stijging van de lonen. Het is niet zeker dat uw pensioen wordt geïndexeerd. Pensioenfondsen zijn niet verplicht om te indexeren. Elk jaar kijken ze of ze voldoende geld hebben hiervoor.

Wet VPL

Voluit is dit de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling. De overheid stimuleert met deze wet zo veel mogelijk mensen om tot hun 65e jaar door te werken.

Wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen wezenpensioen. Vaak krijgen ze dit pensioen totdat ze 18 of 21 jaar zijn. Als een kind studeert of arbeidsongeschikt is, krijgt het vaak tot zijn 27e wezenpensioen.

WGA

Afkorting van Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA geldt voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten en voor mensen die wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het uitgangspunt van de WGA is dat het gaat om mensen die een kans hebben om al dan niet gedeeltelijk weer aan de slag te gaan.

WIA

Afkorting Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet heeft de WAO vervangen per 1 januari 2006. Met financiële prikkels worden werkgevers en werknemers gestimuleerd om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer kunnen werken. Voor bestaande gevallen blijft de huidige WAO van kracht. De nieuwe wet legt het accent op wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).

Winst

De omzet van een bedrijf minus alle kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen etcetera.

Winst per aandeel

De nettowinst van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Woonhuisverzekering

Met een woonhuisverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw woning. Bijvoorbeeld bij brand, storm of blikseminslag. U bent verplicht een woonhuisverzekering te nemen als u een hypotheek afsluit. Een woonhuisverzekering wordt ook wel een opstalverzekering genoemd.

Woonvergunning

In een aantal gemeenten is (beneden een bepaalde koopprijs) een woonvergunning nodig. Deze woonvergunning geeft u het recht om in de door u gekochte woning te gaan wonen.