Financieel ABC

Verklarende woordenlijst V

Valuta

Munt van oorsprong.

Variabele rente

Een variabele rente is een rente die iedere maand kan veranderen.

Vaste rente

Een vaste rente is een rente die voor een afgesproken periode gelijk blijft.

Vastgoedfonds

Beleggingsfonds dat in onroerend goed belegt.

Vastrentend fonds

Een vastrentend fonds is een beleggingsfonds dat belegt in effecten die op een reguliere basis vaste inkomsten genereren, meestal obligaties, geldmarktinstrumenten of preferente aandelen.

Verbouwingsplan

In een verbouwingsplan staat wat u gaat verbouwen en welk bedrag hiervoor nodig is. Voordat u een bouwdepot kunt openen, vragen wij u een verbouwingsplan aan te leveren.

Verevening pensioenrechten bij scheiding

Als u gaat scheiden, krijgt uw ex-partner de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het pensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was met uw partner. De verdeling van het pensioen heet ook wel ‘verevening’. Verevening geldt alleen voor gehuwde en geregistreerde partners.

Verhuisregeling

De verhuisregeling houdt in dat u uw hypotheek mee kunt nemen als u verhuist. Dat kan binnen een bepaalde periode nadat u uw oude woning hebt verkocht. Hoe lang deze periode is, leest u in uw hypotheekvoorwaarden. U betaalt uw hypotheek terug als u uw oude woning verkoopt. U neemt dan alleen de rente mee over uw oude hypotheek en de periode waarin die rente gelijk blijft. Daarnaast houdt u dezelfde einddatum voor het bedrag van uw hypotheek. Het bedrag dat u maximaal mag meenemen is het bedrag van uw oude hypotheek dat u nog niet hebt terugbetaald.

Verkoopkosten

Verkoopkosten zijn kosten die bij een belegger in rekening worden gebracht als hij zijn aandelen in een beleggingsfonds verkoopt.

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer, ook wel asset management genoemd, is de algemene term voor het beheren van een portefeuille van een groep assets, zoals aandelen, obligaties of kas.

Vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder beheert vermogens voor organisaties (zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders zijn vaak onderdeel van een bank of financiële instelling. Ze kunnen ook onafhankelijk zijn.

Vermogensstructuur

De omvang van het totale vermogen van een bedrijf op een bepaald moment en de manier waarop dat is samengesteld. Geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf gebruik gemaakt heeft van bijvoorbeeld aandelenkapitaal, obligatieleningen en bankleningen.

Verpanding

De bank wil graag de zekerheid hebben dat u uw hypotheek terugbetaalt. Daarom wil zij een pandrecht. Een pandrecht geeft u bijvoorbeeld op verzekeringen, (bank)spaarrekeningen of andere rekeningen. Dat betekent dat als u de rente niet betaalt, of uw hypotheek niet terugbetaalt, de bank het geld dat op deze verzekering of (bank)spaarrekening staat mag gebruiken om uw lening terug te betalen.

Vestigingsland

Het vestigingsland is het land waarin een persoon, bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. De domicilie kan belangrijke gevolgen voor de belastingheffing hebben. 

Volatility

Engels voor beweeglijkheid of volatiliteit. Het begrip volatility  duidt de beweeglijkheid van de koers van een effect aan. Een hoge volatility betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt binnen een relatief korte periode. Volatility  is mede een indicator voor het risico dat een belegger loopt met een bepaald fonds.

Vrij op naam (v.o.n.)

Koopt u een woning vrij op naam? Dan zijn de makelaarskosten, notariskosten, BTW en overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De kosten voor de hypotheekakte en de kosten voor de inschrijving in het kadaster betaalt u wel zelf.

Vroegpensioen

Het vroegpensioen is een pensioen dat eindigt voor u met pensioen gaat.