Financieel ABC

Verklarende woordenlijst T

Technisch resultaat

Mensen worden soms minder oud worden dan verwacht. Dat levert winst op voor de pensioenfondsen en -verzekeraars die de pensioenuitkeringen betalen. Een dergelijke winst heet een technisch resultaat.

Technische Analyse

Een methode waarbij men met behulp van koersgrafieken en rekenmodellen tracht een trend op de beurs te voorspellen. Men kijkt vooral naar koersverloop en volumes van de handel. In feite tracht men met technische analyse het (massa)gedrag van de beleggers te doorgronden om daaruit de mogelijke richting van de markt te voorspellen.

TER

De Total Expense Ratio (TER) geeft weer wat de totale kosten zijn van een beleggingsfonds. Hierin zitten bijvoorbeeld de kosten voor het beheren van beleggingen binnen het beleggingsfonds. Ook andere kosten worden meegenomen, zoals marketingkosten, administratiekosten en de kosten van de accountant.

Tijdelijk partnerpensioen

Dit is een tijdelijke uitkering van een partnerpensioen voor uw partner. Dit tijdelijke partnerpensioen eindigt meestal als uw partner 65 wordt. Mensen kiezen hiervoor omdat het belastingtarief en de sociale premies hoog zijn voor je 65e. Ook kiezen mensen hiervoor als ze weduwe of weduwnaar zijn geworden, maar geen recht hebben op een Anw-nabestaandenuitkering.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Komt uw lijfrenteverzekering tot uitkering? Dan kunt u kiezen of u een tijdelijke of een levenslange uitkering wilt. Als u tijdelijk een hoger inkomen wilt hebben dan uw pensioen, dan kiest u voor de tijdelijke oudedagslijfrente. Deze gaat in op dag dat u 65 jaar wordt of uiterlijk vijf jaar na deze datum. U ontvangt deze uitkering minimaal vijf jaar. Als u de premie hebt afgetrokken, bent u degene die de uitkering mag ontvangen. Als u overlijdt, dan eindigt de uitkering. De uitkering is aan een maximum gebonden.

Tijgers

Benaming voor de groep van drie landen in Azië (Singapore, Zuid-Korea en Taiwan) en Hongkong, die als relatief kleine landen een snelle economische en industriële groei doormaakten.

Toeslag

Geld wordt elk jaar minder waard. Zo kunt u over tien jaar minder kopen voor een euro dan nu. Uw pensioen wordt dus ook minder waard. In veel pensioenregelingen wordt het pensioen daarom jaarlijks verhoogd. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de prijsstijging of loonontwikkeling. Pensioenfondsen zijn niet verplicht om te indexeren. Elk jaar kijken ze of ze voldoende geld hebben hiervoor.

Toetredingsleeftijd

Dit is de leeftijd waarop u mag meedoen aan de pensioenregeling. Sinds 2008 zijn werkgevers verplicht werknemers vanaf hun 21e jaar op te nemen in de pensioenregeling.

Top-down

Beslissingsproces waarbij in de eerste plaats de beleggingscategorie wordt gekozen, daarna het land, vervolgens de bedrijfstak en als laatste een specifiek aandeel of obligatie.

Totaal rendement

De total return of totaal rendement is de procentuele totale opbrengst op een belegging over een bepaalde periode en bestaat uit de som van koerswinst en uitgekeerde dividenden.  

Tracker

Een tracker, een soort beleggingsfonds, volgt nauwkeurig de koersontwikkeling van de index.

Tracker fund

Een tracker fund is een fonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement te behalen als deze index. De fondsmanager bestudeert de samenstelling en veranderingen van de index om deze nauwkeurig te volgen. Vaak ook indexfonds genoemd. 

Trend

Als een koers zich gedurende een langere tijd in een bepaalde, duidelijke richting beweegt spreekt men van een trend. Beleggers proberen trends te ontdekken in de verwachting ervan te kunnen profiteren.

Trendlijn

Een lijn op een koersgrafiek die een bepaalde (stijgende of dalende) trend aangeeft. Beleggers gebruiken (historische) trendlijnen om een toekomstig koersverloop te kunnen voorspellen.