Financieel ABC

Verklarende woordenlijst S

S&P 500

De door Standard’s & Poor ontwikkelde en berekende index waarin de aandelen van 500 Amerikaanse ondernemingen zijn opgenomen. Tezamen met de Dow Jones Industrial Average index behoort de S&P 500 index tot de meest bekeken beursbarometers ter wereld. Futures  op de S&P 500 behoren tot de meest verhandelde ter wereld.

Salaris/diensttijd regeling

Uw uiteindelijk te bereiken pensioen hangt af van het aantal jaren dat u bij uw werkgever hebt gewerkt, de hoogte van uw salaris en het opbouwpercentage per dienstjaar. Eindloonregelingen en middelloonregelingen zijn voorbeelden van salaris/diensttijdregelingen.

SAS 70

SAS staat voor Statement On Auditing Standards: een internationaal erkende, interne controlegerichte onderzoeksstandaard. SAS 70 is ontwikkeld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Een externe accountant onderzoekt voor een type I-verklaring of de dienstverlenende organisatie genoeg beheersmaatregelen treft. Voor een type II-verklaring wordt bovendien gecontroleerd of de beheersmaatregelen tijdens de rapportageperiode (minimaal zes maanden) effectief genoeg waren. De nieuwe ISAE 3402-standaard is het internationale equivalent van de huidige SAS 70-standaard. Delta Lloyd Levensverzekering beschikt over een ISAE 3402-certificering voor de administratie van collectieve pensioenen voor ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen.

Scheiding

Een scheiding is het beëindigen van uw relatie met uw partner. Er kan sprake zijn van een echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, een verbreking van het geregistreerd partnerschap of beëindiging van de samenwoning in de zin van de pensioenovereenkomst.

Sectorfondsen

Beleggingsfonds dat alleen maar in effecten van bedrijven uit een bepaalde bedrijfstak ofwel sector belegt.

Securities and Exchange Commission (SEC)

Amerikaanse overheidsorganisatie die toezicht houdt op, en regels opstelt voor de effectenhandel in Amerika.

Sharpe Ratio

Met dit getal kunnen de resultaten van fondsen met elkaar worden vergeleken. De sharpe-ratio geeft het rendement boven het risicovrije rendement per eenheid gelopen risico weer. Hoe hoger de ratio, hoe beter het is gelukt om bij een bepaald genomen risico een extra rendement te behalen.

Short gaan

Jargon voor het verkopen van effecten of valuta's terwijl men die niet bezit, of het verkopen (schrijven) van een optie.

SICAV

SICAV staat voor Sociétés d'Investissement à Capital Variable en is een open-end beleggingsfonds. De meeste fondsen in Luxemburg zijn SICAV's.

Slaper

Hebt u meegedaan aan een pensioenregeling, maar doet u nu niet meer mee? En bent u nog niet gepensioneerd? Dan is uw polis premievrij. U wordt dan ook wel ‘slaper’ of gewezen deelnemer genoemd.

Small Caps

Aandelen met een kleine marktkapitalisatie.

Solvabiliteit

Het vermogen van de pensioenuitvoerder om aan verzekerings- of pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Ook op langere termijn.

Spread

De maximale afwijking van de intrinsieke waarde van het fonds, zowel positief als negatief. Het fonds kan worden aangeboden tegen een prijs die enkele procenten boven de intrinsieke waarde ligt. Andersom kan een fonds worden teruggekocht tegen een prijs die enkele procenten onder de intrinsieke waarde ligt. Het verschil tussen koers en intrinsieke waarde noemen we Afslag / Opslag ofwel spread.

Standaarddeviatie

Maatstaf voor de risicograad van beleggingen. Via een formule worden de koersuitslagen ten opzichte van de gemiddelde koersafwijking berekend. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe groter het risico.

Startbrief

Meldt u zich aan bij een nieuwe pensioenregeling? Dan krijgt u binnen drie maanden een startbrief. Hierin staat uitleg over uw pensioenregeling.

Stock dividend

Dividend uitgekeerd in aandelen. 

Subfondsen

Beleggingsfondsen die deel uitmaken van een parapluconstructie.

Switch fee

Kosten die in rekening worden gebracht (in plaats van reguliere aan- en verkoopkosten) wanneer men overstapt van het ene naar het andere fonds van dezelfde fondsaanbieder. 

Switchen

Switchen is het overbrengen van vermogen in het ene fonds van een fondsaanbieder naar een andere fonds van dezelfde aanbieder.