Financieel ABC

Verklarende woordenlijst R

Rating

De rating van een belegging of een onderneming zegt iets over het kredietrisico van een bepaalde belegging. Gespecialiseerde bureaus stellen de ratings vast. Ze geven ondernemingen, afhankelijk van de kredietwaardigheid van een onderneming, een AAA, AA, A, BBB, et cetera. Vastrentende waarden kunnen als hoogste rating AAA krijgen.

Recht van hypotheek

U leent geld van de bank om uw woning te kopen of te verbouwen. Een hypotheek is een lening met een woning als onderpand. Dit betekent dat de bank uw woning mag verkopen als u bijvoorbeeld de lening niet terugbetaalt of de rente niet betaalt. U geeft de bank daarom een hypotheek op uw woning. Dit wordt het recht van hypotheek genoemd.

Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat iemand minder dan 20 procent van het laatstverdiende loon kan verdienen. Duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een heel kleine kans op herstel is. De IVA regelt een uitkering van 75 procent van het (gemaximeerde) dagloon tot aan het 65e jaar.

Regeling risicoacceptatie

Dit is een belangrijk onderdeel van de pensioenovereenkomst. Deze regeling is overeengekomen tussen de werkgever of het pensioenfonds en de verzekeraar. In de regeling risicoacceptatie wordt bepaald onder welke voorwaarden de te verzekeren risico's worden geaccepteerd. Zo moet een werkgever of pensioenfonds de werknemer op tijd aanmelden voor deelname aan de pensioenregeling. En al ingegane arbeidsongeschiktheid kan bij aanvang van de verzekering niet worden geaccepteerd. Een verzekeraar zal namelijk niet alle risico’s kunnen verzekeren.

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA is onderdeel van de WIA en is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen de 35 en 80 procent). Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80 procent), maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.

Rendement

Dit is de opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de investering.

Rentecurve

De rentecurve, of yield curve, is een grafische weergave van de relatie tussen rente en looptijd. De horizontale as geeft de looptijd aan, de verticale as de rentevergoeding. Onder normale omstandigheden zal de rente op kortlopende leningen lager zijn dan die op langer lopende leningen. De grafiek zal dan een oplopende en in een later stadium afvlakkende curve weergeven.

Renteherziening

Als uw rentevastperiode afloopt, kunt u een nieuwe rentevastperiode kiezen. Dit heet renteherziening.

Rentevasteperiode

De met u afgesproken periode waarin de rente gelijk blijft.

Reserveringsruimte

Hebt u in een bepaald jaar geen gebruik gemaakt van de jaarruimte? Dan kunt u dit later inhalen. U hebt dan mogelijk een pensioentekort. U mag dan alle ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar bij elkaar optellen. Dit totaal heet de reserveringsruimte. U mag het hele bedrag in een lijfrente storten. Dit bedrag kunt u vervolgens aftrekken van uw belastbaar inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Risicofactor

Standaarddeviatie van de fluctuaties van de koers. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer de koers fluctueert en dus hoe hoger het risico van het fonds. Volatiliteit wordt uitgedrukt in procenten. Om in te schatten of de volatiliteit hoog of laag is, kunt u het vergelijken met de volatiliteit van andere fondsen. Ter indicatie: een gemiddeld Wereldwijd Aandelenfonds heeft een volatiliteit van circa 20 procent.

Risicopremie

Het geëiste rendement op een belegging of investering minus de risicovrije rente (de rente die de meest kredietwaardige partners elkaar in rekening brengen). De risicopremie geeft dus weer welke vergoeding wordt gevraagd voor het lopen van risico op een belegging. Wordt vaak gebruikt bij de analyse van obligaties.

Risicoprofiel

Dit bepaalt in welke mate u bereid bent om beleggingsrisico’s te nemen.