Financieel ABC

Verklarende woordenlijst P

Paraplufonds

Overkoepelend beleggingsfonds dat is onderverdeeld in verschillende aparte beleggingsfondsen voor de diverse beleggingscategorieën, sectoren, landen en dergelijke.

Participaties

Aandelen in een beleggingsfonds.

Partnerpensioen

Dit is het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt. Pensioenregelingen hebben verschillende regels voor het partnerpensioen. Het is dus niet zeker dat uw partner een uitkering krijgt. Lees daarom altijd goed de regels in uw startbrief. U kunt het partnerpensioen op twee manieren verkrijgen: op opbouwbasis en op risicobasis.

Partnerpensioen op opbouwbasis

Als u partnerpensioen opbouwt, dan vormt u een 'potje'. Na uw overlijden, krijgt uw partner een uitkering uit dit potje. Stopt u met opbouwen, om welke reden dan ook? Dan houdt u recht op het partnerpensioen dat tot dat moment is opgebouwd. Met andere woorden: het geld dat in het potje zat, blijft in het potje. Als hij of zij dat goed vindt, kunt u het opgebouwde partnerpensioen op de pensioendatum ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Als u gaat scheiden, houdt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot de datum van echtscheiding heeft opgebouwd. U kunt daarover wel andere afspraken maken met uw (ex-)partner. 

Partnerpensioen op risicobasis

Partnerpensioen op risicobasis is een risicoverzekering. De werkgever betaalt dan elke maand een verzekeringspremie. Zo bent u voor uw partnerpensioen verzekerd tegen het risico dat u overlijdt voor uw pensioendatum. Als u overlijdt, dan krijgt uw partner een uitkering. Als u uit dienst gaat, dan hebt u geen recht meer op dit partnerpensioen. U bent verzekerd zolang u premie betaalt. Stopt u met premie betalen, dan is er geen verzekering meer. Uw partner heeft dan na uw overlijden geen recht op een uitkering. Bij een echtscheiding heeft uw ex-partner ook geen recht op het partnerpensioen op risicobasis.

Partnertoeslag AOW

Als u 65 wordt, krijgt u AOW. Hebt u een partner die jonger is dan 65? Dan krijgt u een toeslag. Dit heet de partnertoeslag AOW. De regeling gaat echter veranderen. U krijgt alleen nog partnertoeslag als u vóór 1 januari 2015 65 wordt. Na die tijd krijgt de jongere partner zijn of haar uitkering pas als hij of zij 65 wordt.

Penny stocks

Een penny stock is een meestal volatiel aandeel van een risicovol bedrijf met een lage marktkapitalisatie. De koers van een penny stock bedraagt vaak niet meer dan enkele tientallen centen.

Pensioenaangroei

De pensioenaangroei is van belang om uw jaarruimte vast te stellen – ook wel factor A genoemd.

Pensioenbreuk

Pensioenbreuk betekent dat u een pensioennadeel hebt. Uw opgebouwde pensioen is dan lager dan het zou kunnen zijn. Een pensioenbreuk kan ontstaan als u van werkgever en daardoor van pensioenregeling verandert. Maakt u bij uw nieuwe baan carrière en gaat u meer verdienen? Bij een eindloonregeling kan het nadeel dan ook ontstaan. De jaren die u hebt doorgebracht bij uw oude werkgever, tellen dan niet mee voor de pensioenopbouw.

Pensioendatum

De datum waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenfonds

Een pensioenfonds voert pensioenregelingen uit. Het ontvangt pensioenpremies en zorgt voor uitkeringen aan pensioengerechtigden. Er zijn drie soorten pensioenfondsen: bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. De Nederlandsche Bank controleert of de pensioenfondsen hun werk goed uitvoeren.

Pensioengat

Een pensioengat is een andere term voor een pensioentekort. Het kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door verandering van werkgever en door echtscheiding (zie: Echtscheiding). Een van de manieren om een pensioengat te dichten, is door bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering af te sluiten. Ook laten sommige werkgevers hun werknemers individueel bijsparen in de pensioenregeling van de werkgever. Voor de werknemer is dit fiscaal aantrekkelijk.

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag is uw jaarsalaris minus de franchise. U bouwt pensioen op over de pensioengrondslag. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. U krijgt immers ook AOW van de overheid.

Pensioenleeftijd

De leeftijd waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

Pensioenovereenkomst

Dit is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever. Hierin zijn algemene bepalingen en voorwaarden van de pensioenregeling vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld dat u pensioen krijgt als u 65 jaar wordt of als u arbeidsongeschikt raakt. Er kan ook staan dat er juist geen pensioenopbouw is. Tot slot kan erin staan dat uw nabestaanden een uitkering krijgen als u overlijdt.

Pensioenpremie

De premie die uw werkgever betaalt voor uw pensioenregeling.

Pensioenregister (Stichting)

Via het pensioenregister kunnen consumenten digitaal in één oogopslag zien wat hun inkomen is tijdens het pensioen. Het pensioenregister toont pensioeninformatie van alle werkgevers en het inkomen uit de AOW. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de verplichting uit de Pensioenwet per 1 januari 2011 een nationaal pensioenregister te voeren.

Pensioenreglement

In het pensioenreglement staat de pensioenregeling beschreven en de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Pensioenstabilisator

Als u via Delta Lloyd Verzekeringen belegt in de Pensioenstabilisator, heeft de rente minder invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering. Hiermee hebt u meer zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Hoe hoog uw pensioenuitkering is, hangt namelijk af van het bedrag dat u hebt opgebouwd. En van de rente op de pensioendatum. Is de rente hoog als u met pensioen gaat? Dan kunt u een hogere pensioenuitkering kopen dan bij een lage rente. U weet dan nooit zeker hoe hoog uw uitkering is als u met pensioen gaat. De Pensioenstabilisator is een bijzonder soort beleggingsfonds. De koers van de beleggingen in de Pensioenstabilisator stijgt bij een dalende rente, en daalt bij een stijgende rente. Daardoor heeft de hoogte van de rente minder invloed op de hoogte van het pensioen dat u krijgt als u met pensioen bent. U hebt minder risico dat u plotseling een veel lager pensioen krijgt als u met pensioen gaat.

Pensioentekort

Een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende salaris wordt in het algemeen als een volledig pensioen beschouwd Dit is uw AOW en uw pensioen via de werkgever samen. Of deze 70 procent later voldoende is om van te leven, hangt af van uw uitgavenpatroon. Wat voor de ene persoon een goed pensioen is, is voor een ander onvoldoende. Kijk daarom goed naar uw persoonlijke situatie en naar uw wensen.

Pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder is een levensverzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Pensioenuitvoerders zorgen voor de administratie, de helpdesk en het beleggen van pensioengelden. Ook zorgen zij voor de uitkering van pensioenen.

Pensioenverevening

De verdeling van het pensioen heet pensioenverevening. Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het pensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was met uw partner. Pensioenverevening geldt alleen voor gehuwde en geregistreerde partners.

Pensioenwet

De Pensioenwet is vanaf 1 januari 2007 in werking getreden. Transparantie is het kernwoord van de nieuwe wet, vooral voor deelnemers. Daarom staat er een groot aantal informatieverplichtingen in de wet.

Pension Fund Governance

 Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Deze principes zijn onderdeel van de Pensioenwet.

Performance

De performance of het rendement van een fonds geeft weer hoe de waarde van een belegging is gegroeid (of gedaald) over een bepaalde periode. Beleggers vergelijken de rendementen van fondsen om de prestaties van vergelijkbare fondsen tegen elkaar af te kunnen zetten.

Performance fee

Een performance fee is een vergoeding die aan de fondsmanager wordt betaald als hij een bepaalde performance heeft behaald in een gespecificeerde periode. Vaak wordt de performance fee uitbetaald als het fonds beter presteert dan zijn benchmarkindex. Fondsen met een performance fee zijn relatief zeldzaam, soms kennen buitenlandse fondsen of hedge funds een dergelijke kostenstructuur.

Periodiek

Het minimale periodieke beleggingsbedrag is het minimum bedrag dat u periodiek moet storten indien u wilt deelnemen in een beleggingsfonds.

Periodiek beleggen

Periodiek beleggen houdt in dat een belegger meestal maandelijks geld inlegt in een beleggingsfonds.

Persoonlijk Pensioen Plan

Een pensioenregeling waarbij uw pensioenpremie wordt belegd in beleggingsfondsen. Op de pensioendatum koopt u van het opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering.

Portefeuille

Portefeuille is een verzameling van aandelen, obligaties of andere effecten.

Positie

Een positie is een belegging. Een belegger kan posities innemen in beleggingsfondsen, aandelen of andere beleggingen.

Preferente aandelen

Aandelen waaraan voor de bezitter bijzondere rechten zijn verbonden. Het kan gaan om dividend (winstverdeling) die bij uitkering eerst aan de bezitters van preferente aandelen wordt vergoed.

Premieovereenkomst

De premieovereenkomst is een overeenkomst over een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering.

Premievrije aanspraak

Doet u niet meer mee aan de pensioenregeling, bijvoorbeeld na uitdiensttreding? Met een premievrije aanspraak hebt u dan wel nog steeds recht op het pensioen dat u hebt opgebouwd. Maar u hoeft geen premies meer te betalen.

Premievrije pensioenopbouw

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? In de pensioenregeling kan verzekerd zijn dat u dan geen pensioenpremies meer hoeft te betalen. U bouwt dan nog wel pensioen op. Dit noemen we premievrije pensioenopbouw.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan hoeft u geen pensioenpremie te betalen, als u arbeidsongeschiktheid hebt meeverzekerd. Dit heet premievrijstelling. Uw pensioenuitvoerder betaalt tijdens uw arbeidsongeschiktheid (een deel van) uw premies. Zo bouwt u nog wel pensioen op.

Premium ten opzichte van intrinsieke waarde

Wanneer een beleggingsfonds noteert tegen een premie boven de intrinsieke waarde, is de koers hoger dan de nettowaarde van het fonds. Closed end beleggingsfondsen kunnen een hoge premie noteren. De premie wordt meestal uitgedrukt als percentage, en geeft weer hoeveel meer beleggers voor de aandelen willen betalen dan de aandelen op dat moment volgens het beleggingsfonds waard zijn.

Prepensioenregeling

Het prepensioen was een tijdelijke regeling waarmee mensen eerder met pensioen konden gaan. Het was bedoeld als vervanging van de VUT-regeling. Inmiddels is de regeling weer veranderd. Was u op 1 januari 2005 ouder dan 55 jaar, dan kan de regeling nog wel voor u van toepassing zijn. Was u toen jonger dan 55 jaar, dan is de regeling niet aantrekkelijk voor u.

Principes voor een goed pensioenfondsbestuur

Dit is de titel van een rapportage opgesteld door de Stichting van de Arbeid (STAR). Hierin zijn uitgangspunten en principes voor goed pensioenfondsbestuur vastgelegd. De principes gaan over transparantie en openheid, zorgvuldig bestuur, deskundigheid, intern toezicht, verantwoording en communicatie. Het doel ervan is de kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid van pensioenuitvoerders te bevorderen. Deze principes zijn verankerd in de Pensioenwet.

ProfielMixfondsen

Dit zijn speciale beleggingsfondsen van Delta Lloyd. In de ProfielMixfondsen wordt gespreid belegd in een selectie van aandelen- en vastrentende beleggingsfondsen.

Prospectus

Een prospectus is een formele verklaring van een fonds en wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een geïnformeerde beslissing te nemen.