Financieel ABC

Verklarende woordenlijst O

Obligatie

Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Uitgevers van obligaties zijn ondernemingen, publieke instellingen en landelijke- en lokale overheden. Er bestaan verschillende soorten obligaties met elk een eigen kenmerk: nulcoupon-, winstdelende-, achtergestelde-, converteerbare-, premieobligaties etcetera.

Obligatiefonds

Een obligatiefonds belegt in obligaties. Hiermee genereren ze voor beleggers een stabiele stroom van inkomsten en/of koersresultaat. De waarde van een obligatiefonds beweegt tegenovergesteld aan veranderingen in de kapitaalmarktrente.

Offensief profiel

Bij een offensief risicoprofiel wilt u een zo hoog mogelijk pensioen. U wilt hiervoor meer risico nemen. U vertrouwt op een goede toekomstige koersontwikkeling. U accepteert een tegenvallende pensioenuitkering als de beleggingsresultaten slechter zijn. Als uw risicoprofiel offensief is, dan past de Offensieve Lifecycle het beste bij u.

Offensieve Lifecycle

De Offensieve Lifecycle is aantrekkelijk als u meer kans op een hoog rendement wilt maken. En u bereid bent om hiervoor extra risico te nemen. Binnen de Offensieve Lifecycle belegt u de pensioenpremies voor ongeveer 75% in aandelen en voor 25% in onroerend goed. Dat doet u tot uw 54e. Daarna gaat u steeds meer beleggen in obligatiefondsen en de Pensioenstabilisator.

Offshore fund

Beleggingsfonds dat zijn officiële zetel heeft in andere, vaak fiscaal vriendelijke landen.

Ombudsman Levensverzekering

Hebt u klachten over een levensverzekeringsmaatschappij? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 3552248

Ombudsman Pensioenen

Hebt u klachten over een pensioenfonds? Dan neemt u contact op met de Ombudsman Pensioenen.

Postbus 93560
2509 Den Haag
Telefoon: 070 - 3338965

Omkeerregel

De omkeerregel staat in de Wet op de Loonbelasting. De regel zegt dat u pas belasting hoeft te betalen over het pensioen als u het ook echt ontvangt. U hoeft dus geen belasting te betalen over het opgebouwde pensioen (uw pensioenaanspraken).

Omslagstelsel

Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland is een omslagstelsel. Dit betekent dat alle mensen die werken premies betalen. Met deze premies worden op hetzelfde moment de uitkeringen betaald aan mensen die recht hebben op een uitkering.

Omzet

De omzet binnen de beleggingsportefeuille geeft weer hoe actief een fondsmanager gedurende een jaar heeft gehandeld. Het wordt weergegeven als percentage van het totale vermogen van een fonds. Het percentage geeft een indicatie van het percentage van de portefeuilleposities die zijn veranderd in het afgelopen jaar.

Ondernemingspensioenfonds

Dit is een pensioenfonds dat verbonden is aan een onderneming.

Onderpand

Een hypotheek is een lening met een woning als onderpand. Dit betekent dat wij uw woning mogen verkopen als u bijvoorbeeld de lening of de rente niet terugbetaalt.

Onroerend goed

Als u belegt in onroerend goed, dan belegt u in vastgoed zoals kantoorpanden, winkels en woningen.

Ontslagrechten

Als u ontslag neemt of krijgt, dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen. U kunt namelijk niet langer deelnemen aan de pensioenregeling. U hebt wel nog steeds recht op het pensioen dat u al hebt opgebouwd.

Opbouw partnerpensioen

U kunt het partnerpensioen op twee manieren verkrijgen: op opbouwbasis en op risicobasis.

Opbouwpercentage

Elk jaar bouwt u een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Bij de meeste pensioenregelingen bouwt u ieder jaar 1/40e deel op. Dit is 1,75 procent. Dit noemen we het opbouwpercentage.

Opbouwperiode

De periode waarin het ouderdomspensioen wordt opgebouwd.

Open end beleggingsfonds

Een open end beleggingsfonds bestaat uit een variabele hoeveelheid uitgegeven aandelen. Desgewenst is het aandelenkapitaal uit te breiden of in te krimpen. Bij een groot aanbod van de eigen aandelen kan de fondsbeheerder tot inkoop ervan besluiten om zodoende de koers te steunen.

Oprichtingsdatum

De oprichtingsdatum is de datum waarop een fonds van start is gegaan.

Oudedagslijfrente

Deze lijfrente is een levenslange ouderdomsvoorziening. De lijfrente mag ingaan wanneer u maar wilt, maar uiterlijk in het jaar waarin u 70 jaar wordt, en eindigt bij uw overlijden. Als u de premie hebt afgetrokken bij uw aangifte inkomstenbelasting, dan bent u degene die de uitkering mag ontvangen. De uitkeringen zijn belast met inkomstenbelasting.

Ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen. U krijgt uw pensioen meestal elke maand. Het stopt als u overlijdt. Naast het levenslange pensioen kan er ook een overbruggingspensioen zijn. Op de pensioenuitkeringen wordt loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden.

Outperformer

Aandeel dat het duidelijk beter doet dan andere aandelen op de index van de betreffende aandelenmarkt. Soms wordt ook een belegger of beleggingsinstelling bedoeld die het beter doet dan een ander.

Over the Counter (OTC)

De engelse term voor effectentransacties tussen professionele marktpartijen onderling en waarvan aanbod en handel niet op een centrale gereguleerde marktplaats, de beurs, gebeuren. Ook de afwikkeling van deze transacties (clearing) kan men onderling afspreken.

Overbruggingslening

Als u een nieuwe woning koopt, bent u soms tijdelijk eigenaar van twee woningen. Meestal hebt u naast een hypotheek voor uw oude woning ook een hypotheek voor uw nieuwe woning nodig. Als uw oude woning nog niet is verkocht, kunt u de overwaarde van uw oude woning nog niet gebruiken voor uw nieuwe woning. Maar u hebt de overwaarde al wel nodig om uw nieuwe woning te betalen. In dat geval kunt u een overbruggingslening afsluiten. Deze overbruggingslening is tijdelijk en stopt op het moment dat u uw oude woning hebt verkocht.

Overbruggingspensioen

Gaat u voor uw 65e met pensioen? Dan krijgt u wel ouderdomspensioen, maar geen AOW. AOW krijgt u pas vanaf uw 65e. Om dit gemis op te vangen, bestaat het overbruggingspensioen. Dit is een extra pensioen naast het gewone ouderdomspensioen. De regeling voor het overbruggingspensioen is in 2006 veranderd. Hierdoor is het voor mensen die nu jonger zijn dan 55 jaar niet aantrekkelijk om mee te doen met deze regeling.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag. Hiermee betalen uw nabestaanden (een deel van) de hypotheek op uw woning terug. Meestal bent u verplicht een overlijdensrisicoverzekering te nemen bij uw hypotheek.

Overrente

Bij overrente is er sprake van een ‘meevaller’ ofwel van winst. Er komt extra geld vrij omdat de werkelijke rente hoger is gebleken dan de schatting vooraf (de rekenrente). Overrente wordt vaak gebruikt om pensioenuitkeringen te verhogen. In andere gevallen wordt de pensioenpremie ermee verlaagd.

Oversluiten hypotheek

Het oversluiten van een hypotheek betekent dat u de hypotheek bij uw huidige bank gaat aflossen en opnieuw een hypotheek gaat afsluiten bij een andere bank. Met de nieuwe hypotheek, wordt uw bestaande hypotheek dus afgelost.