Financieel ABC

Verklarende woordenlijst M

Marktrente

De rente zoals deze op een bepaald moment op de financiële markt geldt.

Matching

Een pensioenfonds probeert de looptijd van zijn activa zo goed mogelijk af te stemmen op de looptijd van zijn passiva. Dit wordt matching genoemd. Als een pensioenfonds aan zijn verplichtingen moet voldoen (pensioenen uitbetalen), moeten daar op tijd de beschikbare middelen voor zijn.

Maturity

Maturity is de datum waarop de hoofdsom van een vastrentende belegging, zoals een obligatie, zal worden terugbetaald. De Maturity, oftewel de afloopdatum, van een vijfjaarsobligatie die is uitgegeven op 1 november 2001 is 1 november 2006.

Medezeggenschap

Medezeggenschap betekent dat mensen invloed kunnen hebben op beslissingen. Bij pensioenen gaat het om medezeggenschap van (ex-)deelnemers of pensioengerechtigden in een pensioenregeling. Zij kunnen inspraak hebben bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Middelloonregeling

Bij de middelloonregeling wordt uw pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend tijdens uw loopbaan. Dit heet ook een opbouwregeling. Bij sommige middelloonregelingen wordt het opgebouwde pensioen geïndexeerd. Zo behoudt het pensioen zijn waarde. Pensioenfondsen zijn niet verplicht om te indexeren. Andere regelingen zijn de eindloonregeling en de beschikbare premieregeling.

Minimale belegging

De minimale belegging is het kleinste bedrag dat een belegger in een beleggingfonds kan storten.  

Mixfonds

Een mixfonds combineert aandelen, obligaties en eventueel kas met als doel een rendement te behalen in combinatie met een gematigd risico. Normaal gesproken doet een mixfonds het in een bear markt beter dan een aandelenfonds, en in een bull  markt slechter.