Financieel ABC

Verklarende woordenlijst K

Kadaster

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.

Kapitaaldekking

Pensioenuitvoerders werken met een systeem van kapitaaldekking. Dit houdt in dat zij bij iedere nieuwe deelnemer direct geld opzijzetten. Later betalen ze daarmee de pensioenuitkering. De pensioenuitvoerder spaart en belegt de pensioenpremies die voor de deelnemer binnenkomen. Zo bouwt de pensioenuitvoerder voor iedere deelnemer het kapitaal op benodigd voor de toekomstige pensioenuitkeringen.

Kapitaalmarkt

De markt waarop in de verhandeling plaatsvindt van vermogenstitels met een looptijd van meer dan een jaar. Er bestaat een onderscheid tussen de openbare kapitaalmarkt die voor iedereen toegankelijk is, zoals een effecten- of een optiebeurs, en de onderhandse kapitaalmarkt voor professionele beleggers.

Kapitaalovereenkomst

Een kapitaalovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij alleen de hoogte van het kapitaal bij ingang van het pensioen vaststaat. Hiervoor moet dan pensioen worden aangekocht. Binnen de Pensioenwet is dit een van de drie pensioensystemen (naast de uitkeringsovereenkomst en premieovereenkomst).

Keuzerecht

U hebt het recht om uw opgebouwde partnerpensioen om te zetten in een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Dit kan uiterlijk op de pensioendatum. Dit keuzerecht geldt niet voor het partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Sinds 2008 kan de keuze ook andersom. U mag dan bij ontslag en bij pensionering een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen.

Koers

De koers is de waarde van de beleggingen in een fonds (of van een aandeel of obligatie).

Koerswinst

Een koerswinst is de winst gemaakt op de verkoop van een belegging. Het verlies op de verkoop wordt een koersverlies genoemd.

Koerswinstverhouding

Een cijfer dat de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per aandeel uitdrukt. Als de koers van een aandeel € 100 bedraagt en de winst per aandeel bedraagt € 5, dan is de koerswinstverhouding 20.

Koopkracht

In de economie wordt met koopkracht de hoeveelheid goederen en diensten voor een gegeven hoeveelheid geld bedoeld. Als het inkomen gelijk blijft maar de prijzen van goederen en diensten stijgen (inflatie), dan zal de koopkracht van dat inkomen dalen. Het is echter niet altijd zo dat als het inkomen gelijk blijft maar de prijzen dalen (deflatie), dat de koopkracht van dat inkomen dan zal toenemen.

Koopsom

In een pensioenregeling is een koopsom een eenmalige betaling om een pensioenaanspraak mee in te kopen. Dit doet u bij de uitvoerder van een pensioenregeling. De koopsom heeft hetzelfde doel als de periodieke betaling van premies: uw pensioen financieren.

Korte rente

De rente berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar.

Kosten koper (k.k.)

De kosten die gemaakt worden bij de ver- en aankoop van een woning komen voor rekening van de koper. De overdrachtsbelasting en de notariskosten zijn bij bestaande woningen meestal voor rekening van de koper.