Financieel ABC

Verklarende woordenlijst I

IAS 19 (IFRS)

Een onderneming moet in de jaarverslaglegging alle financiële gevolgen van de pensioenregeling tot uitdrukking brengen. De International Accounting Standard 19 (IAS 19) schrijft voor hoe dat moet.

IFRS

IFRS staat voor International Financial Reporting Standards. Het is een verzameling regels voor hoe ondernemingen verslag moeten doen van hun financiën. Alle IFRS-regels zijn sinds 1 januari 2005 verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie. In Nederland moeten ook andere ondernemingen deze regels toepassen.

In- en uitstapkosten

De kosten die u dient te betalen wanneer u in en uit het fonds stapt.

Index

Een index is een verzameling effecten die zo is samengesteld dat ze een bepaald gedeelte van de markt representeert. Veel genoemde indices zijn de Dow Jones Industrial Average, de S&P 500 en de AEX-index. Veel fondsen kiezen ervoor om hun prestaties te evalueren aan de hand van een index (de benchmark). 

Index fonds

Een indexfonds is een fonds dat zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde index volgt met als doel om hetzelfde rendement als deze index te behalen. De fondsmanager bestudeert de samenstelling van de index en veranderingen daarin nauwkeurig om de portefeuille van zijn fonds een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de index. 

Indexering

Geld wordt elk jaar minder waard. Zo kunt u over tien jaar minder kopen voor een euro dan nu. Uw pensioen wordt dus ook minder waard. In veel pensioenregelingen wordt het pensioen daarom jaarlijks verhoogd. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de prijsstijging of loonontwikkeling. Pensioenfondsen zijn niet verplicht om te indexeren. Elk jaar kijken ze of ze voldoende geld hebben hiervoor. 

Inflatie

Met verloop van jaren kunt u met een gelijk aantal euro’s steeds minder kopen. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • prijsinflatie: consumenten kunnen steeds minder kopen als ze hetzelfde aantal euro’s blijven besteden. Bij een koppeling aan een prijsindex blijven pensioenuitkeringen waardevast.
  • looninflatie: werknemers kunnen steeds minder kopen als ze hetzelfde loon krijgen. Bij een koppeling aan een loonindexcijfer blijven pensioenuitkeringen welvaartsvast. 

Inleg

Uw pensioenpremie min de kosten en eventuele risicopremies.

Inleggarantie

Hiermee krijgt u op de einddatum minimaal uw totale inleg terug. Ook als de beleggingen minder waard zijn geworden.

Institutionele belegger

Dit is de verzamelnaam voor grote, niet-particuliere beleggers zoals beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Intrinsieke waarde van een beleggingsfonds

De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is gelijk aan de totale gewogen beurswaarde van de effecten die het fonds op een bepaald moment in de portefeuille heeft.

IPO

Engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op een effectenbeurs.

ISIN

International Security IdentificatioN code. De internationale administratiecode toegekend aan een effect. De ISIN-code bestaat uit een landencode en een uniek nummer.