Financieel ABC

Verklarende woordenlijst H

Halfwezenuitkering

De halfwezenuitkering valt onder de Algemene nabestaandenwet. Komt u te overlijden, en blijft uw partner achter met een kind onder de 18 jaar? Dan krijgt hij of zij de halfwezenuitkering.

Hang Seng index

Belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van Hongkong.

Hedge fund

Van oudsher beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie proberen beleggingssrisico's te beperken. Het zijn vaak besloten fondsen, die een forse minimale inleg verlangen, met geleend geld opereren en gebruikmaken van afgeleide producten. Tegenwoordig gebruikt als verzamelnaam voor zeer speculatief ingestelde beleggingsfondsen.

Hedgen

Engelse term voor afdekken. Hedging is het afdekken van risico’s door het aangaan van een andere positie. Sommige effectentransacties kunnen het risico elimineren dat door een reeds bestaande positie is gecreëerd.

Herbeleggen

Het beleggen van bijvoorbeeld dividend- en rente-inkomsten uit een beleggingsportefeuille in de waarde waarop die inkomsten zijn genoten of in andere zaken.

Herstelplan

Kan een pensioenfonds niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen? Dan moet het een herstelplan opstellen. Hierin staan onder andere maatregelen om binnen een bepaalde periode weer aan het minimaal vereiste eigen vermogen te voldoen. Om weer aan een dekkingsgraad van minimaal 105 procent te voldoen.

Herverzekering

Pensioenfondsen en levensverzekeraars kunnen bepaalde risico’s en verplichtingen onderbrengen bij een (andere) verzekeringsmaatschappij. Denk hierbij aan het risico van overlijden of invaliditeit. Onderbrengen kan geheel of gedeeltelijk.

High yield fonds

Een high yield fonds is een obligatiefonds welke vooral belegt in obligaties met een lage kredietwaardigheid. 

Hoog/laag-constructie

U kunt kiezen om vanaf uw pensionering eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen te krijgen. Of andersom. Dit noemen we de hoog-laagconstructie. Het verschil tussen het hoogste en het laagste pensioen moet binnen bepaalde grenzen blijven.

Huisfonds

Beleggingsfonds dat is opgericht en wordt beheerd door een bankinstelling of verzekeringsmaatschappij.

Hypotheek

U leent geld van ons om een woning te kopen of te verbouwen. Een hypotheek is een lening met een woning als onderpand. Dit betekent dat wij uw woning mogen verkopen als u bijvoorbeeld de lening niet terugbetaalt of de rente niet betaalt. U geeft ons daarom een hypotheek op uw woning. Een hypotheek bestaat uit een lening, rente, het terugbetalen en het recht van hypotheek op een onderpand.

Hypotheekakte

In de hypotheekakte staan de afspraken die de bank met u maakt voor uw hypotheek. U ondertekent de hypotheekakte bij de notaris. De hypotheekakte wordt opgenomen in het hypotheekregister van het Kadaster.

Hypotheekregister

Openbaar register bij het Kadaster waar alle hypotheken staan geregistreerd.