Financieel ABC

Verklarende woordenlijst F

Factor A

De factor A laat zien hoe groot uw pensioenaangroei is in een bepaald kalenderjaar. U krijgt ieder jaar van uw pensioenuitvoerder voor 1 november een opgave van de factor A. U hebt de factor A nodig om uw jaarruimte te berekenen.

Fed

Federal Reserve Board

Federal Funds Rate

Belangrijkste geldmarkttarief in Amerika. Door de geldmarkt te verruimen of te verkrappen bepaalt Fed de hoogte van dit tarief.

Fictieve deelnemersjaren

Als u van werkgever verandert, kunt u aan waardeoverdracht doen. U mag dan uw opgebouwde pensioen meenemen. Bij uw nieuwe werkgever hebt u dan al deelnemersjaren terwijl u daar pas net werkt. Dit noemen we fictieve deelnemersjaren.

Financieel toetsingskader

Het financieel toetsingskader is onderdeel van de Pensioenwet. Hierin staan de wettelijke financiële eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld. Denk hierbij aan het minimaal vereist eigen vermogen, herstelplannen, integere bedrijfsvoering, verslaglegging).

Financiële Instelling

Verzamelnaam voor bedrijven die als hoofdactiviteit het opereren op de financiële markten hebben. Het gaat om banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, commissionairs en dergelijke.

Financiële Markten

Verzamelnaam voor markten waarop financiële producten worden verhandeld en waar vraag naar en aanbod van geld bij elkaar komen. 

Fiscaal geruisloze voortzetting

Als u eerder een hypotheek hebt afgesloten waarbij u een bedrag hebt opgebouwd in:

  • een Kapitaalverzekering of Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) met een ingangsdatum die ligt na 14 september 1999, of
  • hebt gespaard in een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) bij een andere bank met een ingangsdatum die ligt na 1 januari 2008, of
  • hebt belegd in een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) met een ingangsdatum die ligt na 1 januari 2008,

dan kunt u dit bedrag op uw nieuwe ZekerPlusHypotheek Rekening laten storten. Uw oude polis of rekening wordt dan beëindigd (bij een BEW verkoopt u dan eerst uw beleggingen). Dit wordt fiscaal geruisloze voortzetting genoemd.

Flexibele pensionering

U kunt bij sommige pensioenregelingen zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat. Dit heet flexibele pensionering. Hier gelden wel regels voor. Vraag dit na bij uw werkgever/pensioenfonds.

Fondsaanbieder

Een fondsaanbieder is een vermogensbeheerder die beleggingsfondsen aanbiedt aan beleggers.

Fondsfamilie

Een fondsfamilie (fund family) is een groep verschillende fondsen van één en dezelfde fondsaanbieder. Soms bieden fondsfamilies de mogelijkheid om tegen geen of gereduceerde kosten te switchen tussen de verschillende fondsen.

Fondsmanager

Een fondsmanager is een persoon die direct verantwoordelijk is voor het management van de portefeuille van het beleggingsfonds.

Fondssupermarkt

Een fondssupermarkt is een bank of fondsaanbieder die een wijd fondsenassortiment afkomstig van verschillende aanbieders verkoopt, meestal via het internet.

Fondsvaluta

De fondsvaluta is de valuta waarin een beleggingsfonds zijn notering heeft of zijn intrinsieke waarde uitdrukt. 

Fondsvermogen

Het totaal belegde vermogen in het fonds.

Franchise

U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen. U krijgt na uw 65e namelijk ook al AOW. De franchise is dat deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Het franchisebedrag verschilt elk jaar.

FTSE 100

De door de toonaangevende Britse zakenkrant The Financial Times ontwikkelde index van de 100 meest actieve aandelen genoteerd op de London Stock Exchange. FTSE spreekt men gewoonlijk uit als ‘foetsie’. FTSE International in Londen berekent en onderhoudt de FTSE 100 index.

Fund of Funds

Een fund of funds of multimanager fund is een fonds dat gespecialiseerd is in het kopen van aandelen in andere beleggingsfondsen en niet belegt in individuele effecten.

Fundamentele Analyse

Een methode waarbij men tracht door analyse van bedrijfsgegevens zoals jaarcijfers een voorspelling te doen over de mogelijke koersontwikkeling in de toekomst.

Future

Engelse naam voor een termijncontract. Anders dan bij opties hebben bij futures zowel de koper als de verkoper een verplichting en is er geen premiebetaling.

FVP-regeling

FVP staat voor Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Dit fonds heeft een regeling voor mensen die ouder zijn dan 40 jaar en werkloos worden. Door deze regeling blijven zij gewoon pensioen opbouwen. Wel moeten zij dan een loongerelateerde werkloosheidsuitkering ontvangen. En er geldt een wachttijd van 180 dagen.
Let op: de FVP-regeling verandert binnenkort. Bent u boven de 40 jaar en wordt u op of na 1 januari 2011 werkloos? Dan krijgt u geen FVP-bijdrage meer. Het fonds wil tot 1 januari 2011 de volledige FVP-bijdrage blijven betalen. Helaas kunnen zij dit niet 100 procent beloven.