Financieel ABC

Verklarende woordenlijst D

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op financiële instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. 

Deelnemer

Heeft uw werkgever een pensioenregeling voor zijn werknemers bij een pensioenfonds of levensverzekeringsmaatschappij? Dan bent of wordt u deelnemer aan een pensioenregeling.

Deelnemersjaren

Doet u één jaar mee aan de pensioenregeling van uw werkgever? Dan telt dat als één deelnemersjaar. Een deelnemersjaar noemen we ook wel een dienstjaar. 

Deelnemersraad

Een pensioenfonds heeft vaak een deelnemersraad. De mensen uit de deelnemersraad geven advies aan het bestuur. Een pensioenfonds heeft een deelnemersraad als:

  • 5 procent van de (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds dat wil;
  • het bestuur daar zelf vrijwillig voor kiest.

Deeltijdpensioen

U kunt voor uw 65e jaar met deeltijdpensioen gaan. U werkt dan voor een deel. Voor het andere deel bent u al met pensioen.

Deeltijdwerker

U bent deeltijdwerker als u een deel van de werkweek werkt en het andere deel niet. U werkt bijvoorbeeld 32 uur, terwijl binnen uw bedrijf 40 uur een volle werkweek is. Als deeltijdwerker mag u meedoen aan de pensioenregeling. U bouwt dan minder pensioen op dan de voltijdwerkers. Gaat u minder werken binnen tien jaar voordat u met pensioen gaat? Dan geldt een andere regel. U mag dan uw pensioen blijven opbouwen alsof u voltijd werkt, als dat is afgesproken met uw werkgever.

Defensief profiel

Bij een defensief profiel verkleint u uw risico’s als de beleggingsresultaten tegenvallen. Daarmee accepteert u dat u minder kans hebt op een hoge pensioenuitkering bij goede beleggingsresultaten. Als uw risicoprofiel defensief is, dan past de Defensieve Lifecycle het best bij u.

Defensieve aandelen

Aandelen die minder gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur dan cyclische aandelen. Voorbeelden van defensieve aandelen zijn onder andere voedings- en financiële fondsen.

Defensieve Lifecycle

Binnen de Defensieve Lifecycle belegt u steeds minder risicovol naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Het verwachte rendement is wel lager dan bij de andere Lifecycles. Binnen de Defensieve Lifecycle belegt u de pensioenpremies tot uw 45e jaar voor ongeveer 38 procent in aandelen, 25 procent in onroerend goed en 37 procent in obligaties. Daarna dalen deze percentages jaarlijks. Vanaf uw 45e jaar wordt ook geleidelijk in de Pensioenstabilisator belegd.

Defined benefit

Een defined benefit is een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkering vooraf al vastligt. Denk bijvoorbeeld aan eindloon- en middelloonregelingen.

Defined contribution

Een defined contribution is een pensioenregeling waarbij premie wordt betaald voor de pensioenopbouw. Denk bijvoorbeeld aan een beschikbare premieregeling.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad zegt iets over de vermogenspositie van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100 procent heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om zijn verplichtingen na te komen. Bij een percentage lager dan 100 procent lukt dat niet.

Delta

Delta is een optieterm die aangeeft hoeveel aandelen er nodig zijn om het prijsrisico van een optie te dekken.

Demotie

Demotie betekent teruggaan van een hogere functie naar een lagere functie. Het is het tegenovergestelde van promotie.

Deposito

Geld dat door een belegger voor een bepaalde, vaste periode tegen een rentevergoeding is ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (zogeheten daggeld) tot enkele jaren.

Depreciatie

Een depreciatie is de waardedaling van de ene munt ten opzichte van een andere. 

Derivaten

Opties, financiële futures, agrarische termijncontracten en warrants  zijn zogeheten derivaten of ‘afgeleide’ producten van een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta’s of commodities.

Detacheringsverklaring

In een detacheringsverklaring staat dat u in Nederland sociale premies betaalt. Deze verklaring is belangrijk als u tijdelijk in het buitenland werkt. Dankzij deze verklaring hoeft u dan geen sociale premies af te dragen in het land waar u werkt. U verkrijgt een detacheringsverklaring bij de Sociale Verzekeringsbank.

Devaluatie

De devaluatie van een munt is de daling van de waarde van een munteenheid die een vaste wisselkoers kende. Een devaluatie is vaak het resultaat van een beslissing van de overheid.

Dienstjaren

Als u één jaar meedoet aan de pensioenregeling van uw werkgever, dan hebt u één dienstjaar opgebouwd.

Discount ten opzichte van intrinsieke waarde

Wanneer een beleggingsfonds tegen een discount wordt verhandeld, betekent dit dat de onderliggende beleggingen in het fonds meer waard zijn dan de huidige koers van het fonds. De discount wordt doorgaans weergegeven als een percentage ten opzichte van de intrinsieke waarde. Vooral koersen van closed  end fondsen kennen soms een forse afwijking van de intrinsieke waarde. 

Discriminatie

Discriminatie is onderscheid maken tussen mensen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. In pensioenregelingen moeten de regels voor iedereen hetzelfde zijn. Als dat niet zo is, is er sprake van discriminatie. In de wetgeving staan ook uitzonderingen op het verbod op discriminatie.

Distributeur

Een distributeur is een bedrijf (meestal banken en verzekeraars) dat verantwoordelijk is voor de verkoop en marketing van beleggingsfondsen aan beleggers op een continue basis. De distributeur is eveneens verantwoordelijk voor het toezenden van informatie over fondsen, zoals prospectus, jaarverslag en additionele informatie.

Diversificatie

Een portfoliostrategie waarmee het risico wordt verlaagd door verschillende beleggingen te combineren die waarschijnlijk niet in dezelfde richting bewegen. Het doel van diversificatie is het totale risico te verkleinen. Over het algemeen verlaagt diversificatie zowel de boven- als de onderkant van het prestatiepotentieel van een portfolio, zodat een consistenter resultaat kan worden behaald in een brede verscheidenheid van economische omstandigheden.

Dividend

Een dividend is een contante winstuitkering die door een fonds of bedrijf gedaan worden aan de aandeelhouders. 

Dividendrendement

Het dividendrendement wordt berekend door het dividend te delen door de huidige aandelenkoers en de uitkomst met 100 te vermenigvuldigen. 

Doorsneepremie

Een doorsneepremie is één premie die voor alle deelnemers aan een collectieve pensioenregeling hetzelfde is. Voor die groep gelden dezelfde regels. Hierbij maken de verschillen tussen de personen, zoals leeftijd of geslacht, niet uit.

Dow Jones Industrial Average

De door Dow Jones & Company berekende en onderhouden beursbarometer van de Amerikaanse effectenhandel. De Dow Jones Industrial Average index werd in 1896 ontwikkeld door Charles Dow. De ‘Dow’ is samengesteld uit 30 Amerikaanse blue chips. Men beschouwt deze index, samen met de S & P 500 index, als één van de belangrijkste beursindicatoren ter wereld.

Duration

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.

Duurzaam beleggen

Bij een fonds dat duurzaam belegt, worden de middelen geïnvesteerd in ondernemingen die bepaalde ethische normen hanteren.