Financieel ABC

Verklarende woordenlijst C

CAC 40

Door Euronext onderhouden en berekende beursgraadmeter van de lokale Franse effectenmarkt. De CAC40 is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 40 meest verhandelde Franse ondernemingen die staan genoteerd op de effectenbeurs van Euronext. De effectieve aandelenomzet is bepalend voor opname van een fonds in de CAC40. CAC is een afkorting van Cotation Assistée en Continue.

Carenz-periode

Dit is de periode na aanvang van een verzekering dat een verzekerde geen recht heeft op een uitkering, ondanks ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De Carenz-periode is er om verzekeringsmisbruik te voorkomen. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit terwijl u dan al arbeidsongeschikt bent.

Carrièresprong

U maakt een carrièresprong als u in een nieuwe functie meer gaat verdienen.

Cash Dividend

Een dividenduitkering in geld. Dividenduitkering kan ook gebeuren in de vorm van aandelen, in dat geval spreken we van een stockdividend.

Cash flow

Engelse term die staat voor de som van nettowinst en afschrijvingen van een bedrijf. Aan de hoogte van de cashflow kan gezien worden of een bedrijf veel of weinig heeft om investeringen te doen of schulden af te lossen.

Chart

Engelse term voor koersgrafiek. Charts gebruikt men onder andere bij de technische analyse van de effectenmarkt of van een individueel fonds.

Chinese Walls

Denkbeeldige scheidingswanden tussen diverse afdelingen van financiële instellingen (vooral banken). Op de grond van deze Chinese muren moet voorkomen worden dat de koersgevoelige informatie te vroeg bij bepaalde afdelingen terechtkomt.

Clickfonds

Bijzonder soort garantiebeleggingsfonds. Via een ingewikkelde constructie van afgeleide producten worden eventueel behaalde koerswinsten vastgezet. Een daaropvolgende koersdaling deert die winst niet meer. De belegger betaalt eenmalig een prijs voor dit product en incasseert het eventuele resultaat aan het einde van de looptijd van het product.

Closed end beleggingsfonds

Een closed-end beleggingsfonds bestaat uit een vaste hoeveelheid uitgegeven aandelen. De koers van het aandeel is geheel onderworpen aan vraag en aanbod. De fondsbeheerder kan niet tot inkoop besluiten als er een groot aanbod van stukken is. Ook kan hij niet overgaan tot uitgifte van nieuwe stukken als er veel vraag naar is. Bij een koers onder de intrinsieke waarde spreken we van een discount, bij een koers boven de intrinsieke waarde spreken we over een premium.

Collectief pensioen

Een collectief pensioen is een gezamenlijke pensioenregeling van een werkgever voor werknemers.

Commissie

Dit is de vergoeding die iemand vraagt die bepaalde effectentransacties voor u uitvoert. Bijvoorbeeld de handel in aandelen.

Commissie Gelijke Behandeling

Deze organisatie komt op voor uw belangen. Hier kunt u laten toetsen als u denkt dat u ongelijk wordt behandeld. Bijvoorbeeld bij de pensioentoezegging.

Commissionair

Een commissionair of broker is een persoon of firma die bemiddelt tussen kopers en verkopers van effecten. De commissionair krijgt bij een transactie een vergoeding die commissie wordt genoemd. 

Commodities

Engelse term voor goederen en grondstoffen, zoals goud, zilver en andere edelmetalen en koper, koffie, sojabonen en dergelijke.

Consumenten Prijs Index

Graadmeter voor inflatie. In de index, die elke maand wordt gepubliceerd, worden prijzen van consumentengoederen en -diensten opgenomen.

Continuïteitsanalyse

De continuïteitsanalyse maakt deel uit van het Financieel Toetsingskader (FTK) binnen de Pensioenwet. Pensioenfondsen moeten eens per drie jaar een continuïteitsanalyse uitvoeren. Deze analyse laat zien of het pensioenfonds ook op de lange termijn aan de pensioenverplichtingen kan voldoen.

Contrarian

Een belegger die tegen de stroom ingaat; als 'iedereen' verkoopt gaat hij juist kopen en als 'iedereen' koopt gaat hij verkopen. 

Conversie

Conversie betekent letterlijk ‘omzetting’. Bij pensioenen betekent het dat we een of meer pensioensoorten omzetten in een andere pensioensoort. Ligt u bijvoorbeeld in een scheiding? Dan kunt u afspreken dat het verdeelde ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen.

Converteerbare Obligatie

Een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden, op een bepaalde datum inwisselbaar is in een ander soort effecten, meestal aandelen van de uitgevende instelling. Een converteerbare obligatie noemt men ook wel convertible bond.

Correctie

Als na een periode van (sterke) stijging de beurskoersen terugvallen spreekt men wel van een correctie.

Coupon

De coupon is het vaste rentepercentage dat met regelmaat op een vastrentende belegging wordt betaald. 

Coupon datum

Datum waarop de rente op een obligatie wordt betaald.

Couponrendement

De verhouding tussen de de couponrente (de rente over het nominale bedrag van een obligatie) en de beurskoers van een obligatie. Stel: een 6%-staatslening heeft een beurskoers van 95%. Het couponrendement is dan: 6 / 95 x 100% = 6,32%.

CPI

CPI staat voor consumentenprijsindex. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent en publiceert de CPI maandelijks. De index geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen voor levensonderhoud.

Cyclische aandelen

Aandelen van bedrijven die gevoeliger zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur dan defensieve aandelen. Voorbeelden van cyclische aandelen zijn onder andere chemie en staalfondsen.