Financieel ABC

Verklarende woordenlijst B

Basispunt

Eenheid waarmee renteverschillen worden aangegeven. Een basispunt is gelijk aan een honderste procentpunt.

Bear Market

Engelse term voor een markt waarin de koersen over een breed front dalen.

Bedrijfsobligatie

Een bedrijfsobligatie is een obligatie die uitgegeven wordt door een onderneming om de bedrijfsactiviteiten te financieren. De hoofdsom wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert een obligatie tijdens zijn looptijd regelmatig rente uit. Er bestaan ook diverse beleggingsfondsen die beleggen in bedrijfsobligaties.

Bedrijfstakpensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor alle werknemers binnen een specifieke bedrijfstak, zoals de detailhandel. Als u in zo’n bedrijfstak werkt, doet u meestal verplicht mee met de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.

Beheerder

De beheerder is de organisatie waar het beheer van het fondsvermogen plaatsvindt.

Beheerkosten

De vergoeding die wordt betaald voor vermogensbeheer. De beheerskosten worden uitgedrukt in procenten per jaar. De kosten worden in mindering gebracht op het vermogen van het fonds.

Bel-20

Door Euronext onderhouden en berekende beursgraadmeter van de lokale Belgische effectenmarkt. De Bel-20 is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van de 19 meest verhandelde Belgische ondernemingen die staan genoteerd op de effectenbeurs van Euronext. De effectieve aandelenomzet is bepalend voor opname van een fonds in de Bel-20.

Belastingen

Uw hypotheek kan gevolgen hebben voor de door u te betalen belastingen. Uw financieel adviseur kan u hier meer informatie over geven. U kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een collectieve belegging in diverse effecten, afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan beleggen in aandelen, vastrentende waarden of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorieën.

Beleggingsmaatschappij

Een juridische term voor een beleggingsfonds in de vorm van een NV of BV.

Beleggingsmix

Samenstelling van een beleggingsportefeuille. Een beleggingsporteffeuille kan uit diverse beleggingscategoriën bestaan, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en bankdesposito's.

Benchmark

Engelse term voor ijkpunt. Een index kan dienen als een benchmark of als ijkpunt. De index gebruikt men dan om de prestaties van andere indices of fondsen mee te vergelijken.

Bereikbaar pensioen

Dit is het totale pensioenbedrag dat u kunt opbouwen in een pensioenregeling. Dat kan alleen als u tot uw pensioenleeftijd meedoet met deze pensioenregeling. Verandert u van baan, dan verandert u meestal ook van pensioenregeling. Uw bereikbare pensioen kan dan anders zijn. Wilt u weten hoe hoog uw bereikbare pensioen is? Kijk dan op uw pensioenoverzicht.

Beroepspensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor mensen met hetzelfde beroep. Bijvoorbeeld fysiotherapeut of huisarts. Als er een beroepspensioenfonds is voor het beroep dat u uitoefent, dan bent u verplicht mee te doen aan de pensioenregeling. Het is ook mogelijk dat er geen specifiek beroepspensioenfonds is voor uw beroep.

Beschikbare premieregeling

Bij deze pensioenregeling gebruikt uw werkgever per jaar een vast premiebedrag om uw pensioen mee aan te kopen. De hoogte van uw pensioen hangt af van de hoogte van de premie en van de prijzen voor het inkopen van pensioen. Wordt uw premie belegd? Dan hangt de hoogte van uw pensioen af van de resultaten van het beleggen.
Andere regelingen zijn de eindloonregeling en de middelloonregeling.

Bestuur pensioenfonds

Elk pensioenfonds heeft een bestuur. In het bestuur zitten mensen namens de werkgever en de werknemers. Ook werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (bijvoorbeeld vakbonden) kunnen deelnemen.

Beta

De beta van een aandeel is de mate waarin de koers van dat aandeel beweegt ten opzichte van bijvoorbeeld een index. Een beta van bijvoorbeeld 0,75 betekent dat een stijging van de index met 1% in een bepaalde periode gepaard gaat met een stijging van 0,75% van de koers van dat aandeel.

Beurswaarde

De beurswaarde van een genoteerd fonds berekent men door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de actuele beurskoers. Beurswaarde is hetzelfde als marktkapitalisatie.

Bevak

Beleggingsfonds met vast kapitaal naar Belgisch recht.

Bevek

Beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht.

Bewaarbedrijf

Het bewaarbedrijf is een bancaire of trustorganisatie die verantwoordelijk is voor het bewaren en administreren van de effecten die een fonds bezit. Soms is het bewaarbedrijf ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van transacties van het fonds.

Bid

Biedprijs. De prijs die door de ‘markt’ biedt voor de aankoop van een bepaald effect.

Bijsparen

U kunt uw pensioen aanvullen door bij te sparen in uw pensioenregeling (als uw werkgever/pensioenfonds deze mogelijkheid biedt). U kunt uw pensioen ook aanvullen door bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering af te sluiten.

Bijzonder partnerpensioen

Hebt u een partnerpensioen op opbouwbasis en u gaat scheiden van uw partner? Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Hij of zij krijgt dit als u overlijdt. Uw pensioenuitvoerder stuurt uw ex-partner een bewijs als hij of zij recht heeft op dit pensioen.

Blue Chip

Engelse term voor een topaandeel of hoofdfonds.

Boekjaar

Boekjaar, een twaalfmaandsperiode waarover een onderneming haar omzet en winst rapporteert. Een boekjaar hoeft niet altijd samen te vallen met een kalenderjaar of fiscaal jaar.

Boeterente

Als u uw hypotheek eerder terugbetaalt, moet u soms kosten betalen (een boeterente). In de voorwaarden van uw hypotheek kunt u opzoeken in welke gevallen u kosten betaalt.

Boetevrij aflossen

Het bedrag dat u ieder jaar eerder mag terugbetalen aan uw hypotheek zonder dat u hier kosten voor hoeft te betalen.

Bottum-up

Beleggingsmethode waarbij eerst de kwaliteit en de toekomstkansen van een bedrijf worden onderzocht en pas daarna andere beleggingsmotieven in ogenschouw worden genomen. Tegenovergestelde van de top-down benadering.

Bouwdepot

Is uw hypotheek bedoeld voor een nieuwbouwwoning of de verbouwing van uw woning? Dan zet de bank op de dag dat u de hypotheekakte ondertekent een bedrag op een aparte rekening (het bouwdepot). Van het geld in het bouwdepot kunt u rekeningen van de aannemer betalen. Dit doet u door een declaratieformulier en de originele rekeningen op te sturen aan de bank.

Broker

Een broker, of commissionair, is een persoon of firma die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. De commissionair krijgt bij een transactie een vergoeding die commissie wordt genoemd.

Buitenland

Als u in het buitenland woont of hebt gewoond, kan dat invloed hebben op uw pensioen. Voor elk jaar dat u niet in het buitenland woont (tussen uw 15e en 65e jaar) krijgt u 2 procent minder AOW. Uw pensioen kunt u ook in het buitenland ontvangen. Voor uw AOW moet u dan aan een aantal zaken denken. Ga voor meer informatie hierover naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).

Bull Market

Engelse term voor een positief gestemde markt waarin de koersen over een breed front stijgen.

Bureau krediet registratie (BKR)

Door een hypotheek aan te vragen bij de bank, geeft u toestemming om uw gegevens te controleren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het BKR registreert leningen van consumenten. Hebt u een achterstand in de betaling van uw hypotheek? Dan moeten wij dit doorgeven aan het BKR.

Burgerlijke staat

Uw burgerlijke staat zegt iets over of u een partner hebt en hoe u hiermee samenleeft. Dus: bent u gehuwd, ongehuwd, gescheiden, alleenstaand of hebt u een geregistreerd partnerschap? Voor uw ouderdomspensioen maakt het niet uit wat uw burgerlijke staat is. Voor de AOW-uitkering is uw burgerlijke staat wel belangrijk. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld een ander bedrag aan AOW-uitkering dan iemand met een partner.

Voor het partnerpensioen is de burgerlijke staat ook belangrijk. Hebt u een (ex-)partner en overlijdt u? Dan krijgt hij of zij partnerpensioen (als er een partnerpensioen verzekerd is). Bent u alleenstaande? Dan mag u uw partnerpensioen omruilen. U kunt dan een hoger ouderdomspensioen krijgen of eerder met pensioen gaan.

Buy and hold strategie

Engelse term voor een beleggingsmethode waarbij de belegger nauwelijks nieuwe aandelen in portefeuille neemt en dividendopbrengsten gebruikt om te herbeleggen in aandelen die hij al heeft.